Årstal i Aarhus' historie

Fra AarhusWiki

Før år 1000

År Begivenhed
770 Ifølge de seneste arkæologiske udgravninger med fund af nogle glasperler, er Aros (Aarhus) grundlagt omkring år 770. Aros betyder åens munding
934 Byen får et fremskudt maritimt søforsvar i form af flådeenheder udstationeret på Samsø og på Helgenæs i Århusbugten
948 Reginbrand bliver omkring 948 bispeviet i Aarhus af biskop Adaldag af Hamborg-Bremen. Med pavens fuldmagt var det den første nordiske bispevielse
988 Bispesædet bliver nedlagt i år 988. Aarhus bliver bispesæde igen i år 1070, hvor byggeriet af byens første domkirke, Skt. Nicolai Kirke, begynder

År 1000-1099

År Begivenhed
1037 Kong Hardeknud og hans fætter og efterfølger til tronen, Magnus den Gode, skaber et møntværksted i byen i 1037-1047
1043 Kong Magnus og Knud den Stores søstersøn, Sven Estridsen mødes i et søslag på Aarhusbugten ved Helgenæs, hvor Svend som taber må flygte til Sverige
1053 Landet inddeles i otte stifter, hvoraf Aarhus bliver det ene
1070 Christian nævnes som biskop i Aarhus og deltager desuden i et af de sidste vikingetogter til England i 1069-70
1070 Skt. Nicolai Domkirke var Aarhus bys første domkirke. Opførelsen er sandsynligvis påbegyndt omkring 1060 i forbindelse med, at Aarhus blev udnævnt som en af Danmarks nye stiftsbyer

År 1100-1199

År Begivenhed
1132 Hos Saxo nævnes det, at byen i 1132 fungerede som krigshavn på grund af stridigheder om kongemagten
1134 Ulkil, Ulkeld eller Ulfketel nævnes som biskop. Falder i slaget ved Fodevig i Skåne samme år, hvor han dræbes tillige med fire andre biskopper
1138 Illuge nævnes som biskop
1157 Eskil nævnes som biskop. Han skænker i 1164 en grund til et cistercienserkloster i Sabro, der bliver en forløber for Øm Kloster
1158 Byen brænder under et sørøveroverfald af venderne
1160 Volden udvides og forstærkes
1165 Svend indvies til biskop 1165-1191. Han tager, med kongens og pavens tilladelse, Veng Kloster fra benediktinerne og giver det til cistercienserne. Svend er begravet i Øm Kloster
1176 Proces i Aarhus med Absalon vedrørende komplot mod Valdemar
1180 "Hellig-Niels" dør. Der sættes et mindekorset til ære for Niels på Skt. Olufs Kirkegård
1191 Peder Vognsen indvies til biskop 1191-1204. Han beslutter, at der i Aarhus skal bygges en domkirke indenfor voldene, desuden testamenterer han sin bogsamling til kirken
1195 Domkirken, Skt. Clemens Kirke på Bispetorv påbegyndes
1195 Aarhus Katedralskoles oprindelse i Skolegyde er ikke dokumenteret, men det anses for sikkert, at den eksisterede i 1195
1197 Pave Cølestin 3. stadfæster biskop Peders oprettelse af seks kannikepræbender

År 1200-1299

År Begivenhed
1203 Skt. Olufs Kirke, der lå på hjørnet af Sankt Olufs Gade og Skolebakken og Vor Frue Kirke, hvis beliggenhed ikke kendes, bliver nævnt i et gavebrev
1204 Skjalm Vognsen indvies til biskop 1204-1215. Han er broder til Peder Vognsen
1215 Ebbe Vognsen indvies til biskop 1215-1224. Han opretter to nye præbender ved domkirken
1224 Peder Elavsøn, Elafsen indvies til biskop 1224-1246. Han er Øm klosters velynder
1240 Skt. Nicolai Domkirke omdannes til Dominikanerkloster, og det meste af domkirken nedrives
1246 Der er strid om bispevalget, derfor er embedet ubesat i perioden 1246–1249
1249 Peder Ugotsøn indvies til biskop. Han betragtes som værende Øm Klosters fjende
1250 ca. Volden bygges og der er opføres en stor portbygning, Borgporten
1250 Kannikekomplekset opføres syd for Domkirken 1250-1300
1254 En kommission nedsættes af paven med henblik på at kåre Niels til helgen
1261 Tyge 1. indvies til biskop 1261-1272. Han ligger i strid med munkene Øm Kloster
1266 Tyge 1. opretter et velanset kantorembede i Domkirken
1284 Første gang der nævnes et byråd og et bysegl i Aarhus
1288 Jens Assersøn indvies til biskop 1288-1306. Han bliver senere begravet i Domkirken, hvor hans ligsten er dækplade på alteret i Domkirken

År 1300-1399

År Begivenhed
1300- Byens første rådhus bygges i begyndelsen af 1300-tallet midt på det nuværende Store Torv
1303 Biskop Jens Assersøn tillægger skolemesterembedet Vellev Kirke
1306 Biskop Jens Assersøn sikrer sig jord til udvidelse af kirken mod vest
1306 Esger Juul indvies til biskop 1306-1310
1310 Esger Bonde indvies til biskop 1310-1325
1322 Første gang der nævnes et Helligåndskapel & spedalskhedshospital
1325 Ruten mellem Aarhus og Kalundborg belagt med en afgift. Afgiften fjernes året efter
1325 Svend indvies til biskop 1325-1352
1350 Den første domkirkeBispetorvet står færdig ca. 1350
1352 Poul indvies til biskop 1352-1369
1356 Aarhus' ældste bysegl bevares i Lübeck-arkiv
1369 Oluf indvies til biskop 1369-1386
1386 Peder Jensen Lodehat indvies til biskop 1386-1395
1395 Johannes Smed proconsule 1395-1424
1395 Bo Mogensen indvies til biskop 1395-1424. Han grundlægger Vestkapellet, hvor han begraves
1395 Peder Vinmand - nævnes som proconsule, en betegnelse, der senere fordanskes til borgmester 1395 og 1404

År 1400-1499

År Begivenhed
1404 Jens Brun nævnes som borgmester 1404 og nævnes i 1416 som 'bymand'
1416 Thyri Esbernsen nævnes som borgmester 1416
1416 Erik Litle nævnes som borgmester og i 1428 som rådmand
1418 Eskil Mogensen nævnes som borgmester
1418 Bertel Gørval nævnes som borgmester
1423 Jens Pedersen nævnes som borgmester
1424 Ulrik Stygge indvies til biskop 1424-1449. Han er begravet i kirken
1438 Mogens Nielsen nævnes som borgmester
1440 Jens Hvidsen borgmester 1440-1445 og ?-1459
1440 Peder Skytte borgmester 1440-1445
1441 2. juli udsteder Christoffer af Bayern Aarhus' ældste købstadsprivilegier, hvilket betragtes som byens dåbsattest
1445 Peder Litle nævnes som borgmester
1446 Rektor for Aarhus Katedralskole, kantor ved Aarhus Domkirke og digter af latinske sange og skuespil, Morten Børup eller Borup, kommer til verden i Skanderborg. Han redigerer desuden Breviarium Arhusiense, der indeholder en del hymner og trykkes i 1519
1449 Jens Iversen Lange indvies til biskop 1449-1482. Han er begravet i kirken
1450 Domkirken ombygges ca. år 1450
1450 Byens andet rådhus tilskrives anden halvdel af 1400-tallet. Det ligger, meget bemærkelsesværdigt, parallelt med domkirkens vestfacade, altså mod Store Torv
1456 Christian Mandrup borgmester 1456-1474
1460 I den gamle bydel Brobjerg mellem Frederiksgade og Christiansgade ligger der i perioden 1460-1541 et kloster indviet til tiggerordenen Karmeliterne
1461 Der udstedes en kongelig befaling om, at gejstlige skal betale skat af visse gårde og af alle tilkøb
1462 Mathias Pedersen borgmester 1462-1470, muligvis til 1476
1470 Jens Iversen Lange bygger ny bispegård 1470'erne ved Nationalbanken
1471 Claus Pedersen borgmester 1471-1491
1475 Der udstedes en forordning, der forbyder byens håndværkere at tjene føden ved andet end deres eget håndværk
1476 Jens Madsen borgmester 1476-1497, muligvis til 1504
1477 Der gives tilladelse til at bygge ned til åen, det vil sige uden for voldene på betingelse af, at der afsættes jord til et stræde ved åen (Åboulevarden) og en kørevej mellem gammel og ny bebyggelse (Skt. Clemens Stræde). Aarhus er således nedlagt som forsvarsby
1482 Paven giver lov til bygning af kloster og kirke for karmelitterne
1482 Ejler Madsen Bølle indvies til biskop 1482-1491
1490 Ove Bille indvies til biskop 1520-1536
1491 Niels Clausen indvies til biskop 1491-1520
1496 Erik Pedersen borgmester 1496-1512
1496 Borgmestre og råd indgår et forlig med domkapitlet efter en klage til kong Hans over, at man skal betale seks mark i grundskyld til domkirkens byggefond. Kirken modtager til gengæld afgifter af otte huse i byen.
1499 I Karmelitterklostret trykkes en af de første bøger i Danmark, Skt. Jørgens bogen, Historien om Hellig Jørgen, Patron for den hellige Jomfru Marias Kirke. Den er muligvis gået tabt ved Københavns ildebrand i 1728

År 1500-1599

År Begivenhed
1505 Kong Hans giver Aarhus privilegier, det vil sige retten til, at al handel inden for en radius på fire mil omkring byen, dog med hensyntagen til Horsens, Grenå og Randers
1507 Niels Andersen borgmester 1507-1521
1508 Niels Klausen skænker flere ting til Domkirken blandt andet Lektoriet
1519 Brevarium Arhusiense, det første bogtryk fremstillet i Aarhus
1520 Ove Bille indvies til biskop, den sidste katolske biskop før Reformationen, 1520-1536
1521 Mogens Lauritsen borgmester 1521-1540
1526 Michel Jensen borgmester 1526-1546, måske til 1552
1537 Mads Lang er Aarhus’ første superintendent, biskop, efter Reformationen og bor på Bispetorv. Peder Ebbesen Galt, bliver den første lensmand på Aarhusgård
1540 Knud Galthen borgmester 1540-1557
1540 Byen brænder og Christian 3. giver 5 års skattefrihed for borgerne
1541 Karmeliterklosteret nedbrydes og anvendes til genbrugsmateriale
1546 Christian 3. udsteder befaling om, at byen skal have tegltage
1552 Laurids Fog borgmester 1552-1574, måske til 1579
1557 Lauritz Bertelsen indvies til biskop 1557-1587
1559 Peder Knudsen Skriver (Fog) borgmester 1559-1575, måske til 1579
1564 Købstæderne betaler skat til kongen efter deres betydning
1579 Lauritz Christensen borgmester 1579-1584
1580 Dines Thøgersen borgmester 1580-1588?
1584 Niels Pedersen Bording (Borum)borgmester 1584-1615
1587 Peder Jensen Vinstrup indvies til biskop 1587–1590
1588 Jørgen Jørgensen Sommerfeld borgmester 1588-1608, måske til 1612
1588 Ole Worm 1588–1654 dansk læge, oldtidsforsker og polyhistor var født i Aarhus, studerede medicin ved flere europæiske universiteter og praktiserede en periode som læge i England
1591 Albert Hansen indvies til biskop 1591–1593
1593 Jens Gjødesen indvies til biskop 1593–1626
1592 Varna Mølle bygges ved Skambækkens nedre løb, senere Varnabækken og får i 1829 navnet Varna
1596 Aarhus får kongeligt apotekerprivilegium og Løveapoteket åbner på Store Torv i nr. 6, 8 og 10
1597 Borgmestergården i Immervad/på Lille Torv opføres

År 1600-1699

År Begivenhed
1606 Bygningen ’Trods Katholm’ Mindegade 4 opføres. I dag er adressen på Fredens Torv 1
1608 Oluf Rasmussen nævnes som borgmester
1615 Villum Johansen Worm borgmester 1615-1618 og 1622-1624
1617 Hans Hansen Grønbæk borgmester 1617-1620?
1619 Peder Pedersen Borum (Skriver) borgmester 1619-1622 og 1629-1641
1623 Clemen Jensen Smagbier borgmester, hans datter Maren Clemensdatter giftes med senere borgmester i Århus Anders Lydichsen
1624 Morten Jensen borgmester 1624-1625
1624 Rasmus Pedersen Gius borgmester 1624-1626 og 1632, gift med Kirsten, datter af borgmester i Århus Peder Pedersen
1625 Jens Sørensen Stigsen borgmester 1625-1626, en af 'de 24 mænd'
1626 Søren Jensen Frost borgmester 1626 og 1632-1640
1626 Morten Madsen indvies til biskop 1626-1643
1627 Christian IV's ryttere drager hærgende gennem byen, inden de kejserlige tyske styrker under ledelse af Albrecht von Wallenstein, kejserlig general, når frem og besætter/befrier Aarhus
1628 Jens Lauridsen Bording borgmester 1628 og 1641-1642
1637 Thors Mølle ved Varna anlægges som krudtmølle
1641 Jens Christensen borgmester 1641-1642
1642 Christen Carlsen borgmester 1642 og 1653-1658 en af 'de 24 mænd'
1642 Præstegården i Skolegade 15-17 bliver antageligt opført i 1642 af førstekapellanen ved Domkirken, Svend Hansen Arreboe
1642 Lynnedslag i domkirken 25. maj hvorved tårnets træværk brænder og alle kirkeklokker, på nær én, smelter
1644 Astronom Ole Rømer fødes i Aarhus
1645 Jacob Matthiesen indvies til biskop 1645-1660
1646 Hans Pedersen Flensborg borgmester 1646 og 1649-1650
1646 Rasmus Nielsen Skriver borgmester 1646 og 1650-1652. Datteren Marie bliver gift med borgmester i Århus Christen Henrik Pedersen
1648 Anders Lydichsen borgmester 1648 og 1653-1659. Gifter sig med Maren, datter af borgmester i Århus Clemen Jensen Smagbier
1648 Wulff Baltzersen borgmester 1648-1649
1650 Hans Jostsen borgmester 1650-1652. Datteren Maren bliver gift med borgmester i Århus Jørgen Rasmussen Juel
1659 Christen Jensen borgmester 1659-1666
1659 Byen bliver beskudt af 13 store svenske skibe, der ligger uden for Mindet
1660 Hans Brochmand indvies til biskop 1660–1664
1660 Efter enevælden kommer Havreballegård, beliggende hvor Marselisborg Gymansium ligger nu til dags, i privateje. Den første ejer er nederlænderen Gabriel Marselis, der har lånt Frederik III store summer til Danmarks krige
1662 Gabriel Marselis overtager Moesgård herregård
1664 Christen Henrik Pedersen borgmester 1664-1667. Gift med Marie Broberg, datter af borgmester i Århus Rasmus Nielsen Skriver
1664 Erik Grave indvies til biskop 1664–1691
1666 Jesper Nielsen Hutfeld borgmester 1666-1679
1668 Jacob Søren Schandorph borgmester 1668-1670
1670 Jacob Michelsen borgmester 1670-1678
1670 Jørgen Rasmussen Juel borgmester 1670-1681. Gift med Maren Hansdatter datter af borgmester i Århus Hans Jostsen
1676 Niels Madsen borgmester 1676-1680?
1679 Jens Rasmussen Laasbye borgmester 1679-1695. Hans søn Peder Jensen Laasbye bliver borgmester i Århus
1681 Michel Michelsen Malling borgmester 1681-1701. Hans datter Marie bliver gift med borgmester i Århus Hans Jensen Winther
1684 Havreballegård gods omdøbes til Marselisborg Gods
1686 Sidste hekseproces i Aarhus. Det drejer sig om Karen Madsdatter, der anklages for at have forgjort Jens Lauritsen Bjerre
1691 Johannes Braem indvies til biskop 1691–1713
1695 Jens Christensen Basballe borgmester 1695-1708. Sønnen Christen Jensen Basballe borgmester i Århus

År 1700-1799

År Begivenhed
1701 Hans Jensen Winther borgmester 1701-1726
1706 Byen får sin egen skarpretter, den der forestår selve hængningen. Byens galgebakke er placeret der, hvor Ny Munkegade nu ender ved Universitetet
1708 Anders Henriksen Vendelboe borgmester 1708-1710
1710 Christen Jensen Basballe borgmester 1710-1740 er en af Basballeslægtens betydeligste medlemmer
1713 Johannes Ocksen indvies til biskop 1713–1738
1716 Leksikograf Jens Worm 1716-1790 konrektor på Katedralskolen bliver født
1724 Jægergården, der oprindeligt er et markhus under Marselisborg Gods, genopføres og kaldes Marselisborg Jægergaard
1726 Ditlev Eggers borgmester 1726-1735
1730 Aarhus Domkirke får nyt orgel bygget af den tyske orgelbygger Lambert Daniel Kastens, Hamborg
1735 Peder Jensen Laasbye borgmester 1735-1760
1737 Der bygges et sprøjtehus nord for Domkirken og dermed dannes starten på et organiseret brandvæsen
1738 Peder Jacobsen Hygom indvies til biskop 1738-1764
1739 Søren Michelsen Gylling borgmester 1739-1749
1740 Mogens Andreas Geertsen borgmester 1740-1769
1749 Den første skole med gratis skolegang bliver oprettet i Aarhus
1750 Svaneapoteket oprettes i Vestergade 4
1753 Aarhus Toldkammer bliver oprettet i købmand Peder Brendstrups gård ved åens bred, der senere opførtes i Den Gamle By
1759 Aarhus får tranlamper, til en start dog kun to til oplysning ved det gamle rådhus plus en enkelt ved Immervad
1762 Frederik Christian Gleerup borgmester 1762-1783
1764 Poul Mathias Bildsøe indvies til biskop 1764-1777
1769 Aarhus købstad tæller 3.894 indbyggere
1772 Christian Drakenberg begraves i Aarhus 146 år gammel
1776 Det nye herregårdskompleks på Moesgaard bliver opført 1776-1784
1777 Jørgen Hee indvies til biskop 1777-1788
1783 Niels Rode er borgmester fra 1783-1800
1784 Ove Høegh-Guldberg bliver stiftamtmand over Aarhus
1787 Ove Høegh-Guldberg opretter en spindeskole i det gamle Vor Frue Kloster som hjælp til især de fattige børn
1788 Hector Frederik Janson indvies til biskop 1788-1805
1789 Aarhus' første sygehus for fattige bliver oprettet på Rosensgade 11
1789 Fiskerhuset ved Aarhus Å beliggende omtrent en halv kilometer vest for det daværende Bryggeriet Ceres, opføres
1790 Byens første egentlige hospital opføres i Rosensgade på intiativ af Ove Høegh-Guldberg
1793 Fiskerhuset ved Giber Å ved Moesgård Strand opføres
1794 Byens første avis Aarhuus Stiftstidende ser dagens lys
1795 Kronprindsens Klub, et selskab hvor man mødes for at diskutere emner som litteratur, bliver stiftet i Kannikegade

År 1800-1849

År Begivenhed
1800 Det forenede dramatiske Selskab i Aarhus bliver oprettet 5. januar. Selskabet holder blandt andet til i en del af LøveapoteketStore Torv
1800 I 1800-tallet sker der en afgørende ændring i Aarhus Havns beliggenhed og form, idet den flytter fra åmundingen ud på havet
1801 Niels Hviid borgmester 1801-1813
1801 Aarhus købstad tæller 4.102 indbyggere
1803 Hospitalet på Vor Frue Kloster bliver lavet om til en arbejdsanstalt med både spinderi og klædefabrik
1805 Andreas Birch indvies til biskop 1805-1829
1807 Thorkild Christian Dahl, senere godsejer til Moesgård herregård, fødes i Aarhus den 11. september
1808 Byen er besat af spanske lejesoldater fra 22. februar til 9. august
1810 Den sidste begravelse på Skt. Olufs Kirkegård finder sted omkring 1810
1813 Jens Leegaard Schumacher borgmester 1813-1818
1815 Kronprindsens Klub og Det forenede dramatiske Selskab i Aarhus bliver slået sammen til Polyhymnia
1815 Andreas Severin Weis, senere mølleejer, fødes i Aarhus 1815-1889
1818 Søndre Kirkegård, hvor Rådhusparken senere anlægges, tages i brug
1818 Hans Alstrup Fleischer borgmester 1818-1847
1821 Aarhus Stiftsbibliotek bliver oprettet som det første offentligt tilgængelige bibliotek i Aarhus
1824 Den jødiske kirkegård i Frederiks Allé indvies
1828 Prins Ferdinands Tegneskole for Kunstnere og Håndværkere, forløberen til Aarhus Tekniske Skole, åbner i lokaler i Rådhuset på Store Torv
1828 Stifter af Det danske Hedeselskab Enrico Mylius Dalgas kommer til verden i Napoli og dør i Aarhus i 1894
1829 Peter Hans Mønster indvies til biskop 1829-1830
1830 Jens Paludan-Müller indvies til biskop 1830-1845
1830 Vennelystparken, den ældste park i Aarhus, åbner for offentligheden
1830 H.C. Andersen besøger Aarhus første gang
1831 H.P. Ingerslev, senere ejer af Marselisborg Gods fødes 3. maj
1834 Elise Smiths Skole grundlægges i Nørre Allé 25
1837 Danmarks Nationalbanks filial i Aarhus åbner i lejede lokaler og rykker i 1842 til Domkirkepladsen 1
1838 Hotel Royal åbner 24. maj på Store Torv og proklamerer at ville være åben for ”både rejsende og byens indvånere”
1840 Aarhus købstad tæller 7.087 indbyggere
1845 Gerhard Peter Brammer indvies til biskop 1845-1881
1847 Hans Broge begynder sin virksomhed i Mindegade 8
1848 Christian Ehlers Hertz borgmester 1848-1866

År 1850-1899

År Begivenhed
1850 Aarhus tæller 7.886 indbyggere
1851 Den sidste stadsmusikant for Aarhus der leverer festmusik for borgerne, Peter Albrecht, dør 1769-1851
1852 Helbredsanstalten for Sindssyge i Nørrejylland også kaldet Jydske Asyl, tages i brug i Risskov
1853 Koleraepidemien hærger Aarhus
1853 En nedlagt skole i Dynkarken indrettes til koleralazaret
1853 H.C. Andersen besøger Moesgaard Herregård og Vilhelmsborg
1854 Frichs fabrikken etableres på hjørnet af Søndergade og Sønder Allé
1855 Byen får gaslamper i januar. Da der bliver tændt for gassen, har bystyret opstillet 164 gadelygter
1856 Sygehuset i Dynkarken bliver indviet den 11. april og får navnet 'Aarhuus nye sygehospital'
1856 Ceres bryggerierne etableres der, hvor landevejene til Silkeborg og Viborg mødes
1856 Aarhus tredje rådhus bliver opført i årene 1856-1857 på hjørnet af Mejlgade og Domkirkepladsen - denne bygning rummer i dag Kvindemuseet
1857 Med Næringsfrihedsloven vedtagelse gjorde Rigsdagen op med købstædernes privilegier og håndværkerlavenes monopol
1857 Bispegården i Sønder Allé opføres
1859 Rådhuset foran domkirken nedrives
1859 Den første Aarhus vejviser ser dagens lys og udgives af bogtrykker P. Nielsen, mens 2. udgave først udkommer i 1869
1860 Aarhus købstad tæller 11.009 indbyggere
1862 2. september bliver Aarhus Hovedbanegård indviet af Frederik VII
1862 Jernbaneforbindelsen mellem Aarhus og Randers indvies med bl.a. Frederik VII og grevinde Danner ombord
1862 Den første jydske jernbanelinie Aarhus- Langå indvies
1862 Jernbaneværkstedet, senere DSB's Centralværksteder etableres
1862 Paradisgades skole åbner 1. november
1863 Sygekassen Aarhus blev stiftet som Foreningen af Haandværkere og Fabriksarbejdere til gensidig Understøttelse
1863 Hans Ostenfeldt Lange, senere ægyptolog, fødes
1866 Avisen Aarhus Amtstidende udkommer første gang 1. oktober med bønderne på landet som målgruppe
1866 N. Kochs skole hed oprindeligt "S. Lindhards højere Pigeskole". Skolen blev grundlagt af frøken Sophie Lindhard, som var dens leder de første 50 år
1866 Den senere russiske zar Alexander III besøger Moesgaard
1866 Ulrich Christian von Schmidten indsættes som kongelig valgt borgmester
1868 Magasin du Nord åbner i Aarhus med adresse på Vestergade i gården ved Svaneapoteket
1869 Aarhus Folkebibliotek åbner i Vestergade, forløberen for Hovedbiblioteket, der i 1934 flytter til Mølleparken
1870 Aarhus købstad tæller 15.025 indbyggere
1870 Fattiggården i Vester Allé åbner.
1871 Skolebakken og Kystvejen anlægges
1871 Jyllands Posten udkommer for første gang 2. oktober i den daværende teaterbygning i Kannikegade og bliver trykt i Mejlgade
1871 Aarhus Oliefabrik stiftes under navnet Aarhus Palmekærnefabrik. Fabrikken opføres ved Jægergårdsgade
1871 Århus kommunes vandforsyning anlægges med vandforsyning fra åen 8. december
1872 ForældreskolenMarselis Boulevard åbner
1872 Sct. Olufs Badeanstalt åbner på Kystvejen 5, året efter Kystvejen bliver anlagt
1873 Sankt Knuds Skole åbner i Ryesgade
1873 Botanisk Have anlægges mellem Eugen Warmings Vej, Vestervang, Langelandsgade og Den Gamle By
1874 En del af Viby indlemmes i Aarhus
1875 Dragonkasernen i Vester Allé tages i brug. Placeringen skyldes blandt andet at dragonerne i forvejen har et ridehus her – bygget i 1860
1876 Nordre Kirkegaard, der ligger på Trøjborg, indvies som aflastning for Søndre Kirkegård
1877 Aarhus Museum, nu Huset, åbner i Vester Allé på en grund stillet til rådighed af Andreas Severin Weis, ejer af Aarhus Mølle
1877 Østbanegården opføres som hovedbanegård for Aarhus-Ryomgård-banen
1877 Garnisionssygehuset, som er en del af militærområdet, opføres i Valdemarsgade og har 114 senge
1878 Århus Jernbane Apotek åbner på hjørnet af Banegårdsgade og Ryesgade som Frederiksbjerg Apotek, skifter navn i 1918 til Jernbane-Apoteket og flytter i 1929 til Banegårdspladsen 8
1879 En lokal byggevedtægt, der betyder, at der skal være mindst to trapper i huse på mere end to etager, indføres
1880 Valdemarsgades Skole indvies. Der er indgang til skolen fra såvel Valdemarsgade som den daværende Dagmarsgade
1880 Købmand Ferdinand Salling fødes i Teglgaardsgade, nu Sjællandsgade (1880-1958)
1881 Sømandshjemmet indvies i Havnegade 38
1881 Bruun Juul Fog indvies til biskop 1881-1884
1882 Otto Mønsted grundlægger landets første margarinefabrik i Vestergade 11, der i 1911 bliver til OMA - Otto Mønsted Aarhus
1882 Aarhus Amtssygehus bliver indviet ved Kroghsgade i 1882
1883 Aarhus Telefonselskab - senere Jydsk Telefon grundlægges
1883 Asylet Børnely i Asylgade, nu Hans Hartvig Seedorffs Stræde 12, åbner med pladser til 100 børn
1883 Frederiks Allé skole
1884 Johannes Clausen indvies til biskop 1884-1905
1884 Avisen Demokraten udkommer 1. oktober. Avisen holder fra 1936 og til lukning i 1974 til i Demokratens Bladhus på Banegårdspladsen
1884 Byes anden banegård indvies samme sted, da den første bygning hurtigt viser sig at være for lille
1884 Aarhus Sporvejsselskab indgår i 1883 en 30-årig koncessionsaftale med Aarhus Kommune om driften af en hestetrukket omnibus gennem nedlagte hjulspor, også betegnet 'sporvej'
1884 En ny banegård bygges
1884 Skt. Clemens Bro bygges
1885 Thorups Bodega åbner på Store Torv 3 i kælderen, der stammer fra det 13. århundrede
1885 Søbade Anstalten var den første kommunale søbadeanstalt i Aarhus
1886 Frederik Christian Bernhard Stephan Vestergaard kongelig valgt borgmester 1886-1905
1888 Dominikanernes tidligere kapitelsal indvies til hospitalskirke. Benævnes senere Klosterkirken
1893 Kommunehospitaletindvies den 20. oktober på Nørrebrogade 44. Patienterne overføres fra det gamle sygehus i Dynkarken
1895 En ny byggevedtægt, der tillader højere bygninger, vedtages
1896 Aarhus køber Marselisborg Gods med tilhørende jorder
1897 Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen opfører en ny og imponerende pavillon som afløser den første nedbrændte Vennelyst Pavillon. Ved en brand i 1908 går denne bygning imidlertid også til grunde
1899 Marselisborgs jorder indlemmes i Aarhus

År 1900-1949

År Begivenhed
1900 E. Brummerstedts boghandel åbner 15. august i Guldsmedgade 1
1900 Aarhus 1900 bliver etableret ved en stiftende generalforsamling afholdt på privatskolen på Jægergårdsvej, i dag Jægergårdsgade
1901 Aarhus tæller ca. 52.847 indbyggere
1902 Marselisborg Slot står færdigt og foræres til prinseparret, Prins Christian (senere Kong Christian 10.) og prinsesse Alexandrine
1902 Fra åbningen i 1902 har Statsbiblioteket adresse på Vester Allé 12 i en biblioteksbygning tegnet af kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann.
1902 Hammelbanen indvies. Banen starter fra Hammelbanegården i Carl Blochs Gade
1904 Den elektriske sporvogn indvies
1905 Fredrik Christian Nielsen indvies til biskop 1905-1907
1905 Ernst Christopher Lorentz Drechsel indsættes som kongelig udnævnt borgmester 1905-1919
1907 Hans Sophus Sørensen indvies til biskop 1907-1916
1909 Landsudstilling, en landsdækkende industri- og håndværksudstilling finder sted i Tangkrogen fra 18. maj til 3. oktober
1909 Aarhus Kommunale Folkebadeanstalt opføres i en ombygget kostald på Badevej bag Spanien og Grønland
1913 Marselisborg Hospital indvies den 31. maj, i første omgang som epidemisygehus pga. placeringen uden for byen
1916 Thomas Larsen Schiøler indvies til biskop 1916-1931
1919 Jakob Jensen bliver byens første folkevalgte borgmester 1919-1932
1920 Aarhus Stadion ved Stadion Allé indvies
1923 Et lille stykke af den kommende Nordre Ringgade frem til Skovvangsvej bliver anlagt i 1923-24, hvilket er starten på Ringgaden med Ringgadebroen
1921 Byggeriet af Skt. Lukas KirkeIngerslevs Boulevard starter i 1921 og kirken indvies i 1926
1925 Mindeparken indvies den 5. juli med besøg af dansk-amerikanere
1926 Knud Ørbæk Holch kongelig udnævnt borgmester 1926-1939
1926 Byrådet påbegynder en stor udvidelse af Gas- og Elektricitetsværket på østsiden af Spanien
1926 Vor Frue Kirke beliggende i Vestergade fejrer 700 år jubilæum
1926 Den nye teaterbygning til en halv million står klar i 'Vennelyst'
1926 Aarhus tæller 75.000 indbyggere
1927 Vestre Kirkegård bliver indviet
1927 Riisvang Stadion, Hans Egedes Vej i Århus Nord afsløres billedhugger Jean Gauguins værk, Diskoskasteren
1927 Kapelmester og dirigent Thomas Jensen overtager dirigentstokke på Aarhus Teater
1927 Aarhus tæller 76.976 indbyggere
1927 Jysk Musikkonservatorium indvies
1928 Den nuværende og tredje banegårdsbygning indvies
1928 Oliefabrikkens og Jydsk Andels- Foderstofforretnings store siloer og pakhuse i Sydhavnen tages i brug
1928 Det ny Elektricitetsværk på østsiden af Spanien tages i brug
1928 Jydske Universitet indvies i Teknisk skole i Nørre Allé
1928 Farvergården i Den Gamle By indvies
1929 De to Stiftelser tilhørende hhv. Borgerforeningen og Ensomme gamles Vel opføres i Stadion Allé
1929 Dansk Kvindesamfunds Hus i Vestergade tages i brug
1929 Den tredje banegårdsbygning indvies, da den forrige bliver for lille
1929 Hovedpostkontoret indvies på Banegårdspladsen
1929 Elektricitetsværket indvies
1930 Søndergade asfalteres
1930 Sporvognenes spor bliver dobbeltsporet fra remisen på Dalgas Avenue til Østbanegården
1930 Den nye rutebilstation mellem Sønder Allé, Fredensgade og Ny Banegårdsgade indvies
1930 Gartnernes Auktionshal i Mølleengen indvies
1930 Mølleparken indvies
1930 Bronzefiguren, Elskovskampen af Johannes Bjerg, afsløres i Mølleparken
1930 Aarhus TeaterBispetorvet får en drejescene
1930 Søndergade får lyskurve til regulering af trafikken
1930 Undervisningsminister Borgbjerg fremsætter forslag om statsstøtte til Det Jydske Universitet
1930 Aarhus tæller 81.279 indbyggere
1931 Fritz Charles Bruun-Rasmussen indvies til biskop 1931-1940
1931 Aarhus Universitet opnår Rigsdagens anerkendelse og tilsagn om tilskud
1931 Opførelsen af Folkebiblioteket i Mølleparken påbegyndes
1931 Den lille Rosengaard fra Randers opføres i Den Gamle By
1931 Arbejdet med ombygningen af Aarhus Domkirkes spir fuldendes
1931 Stiftsprovst Bruun Rasmussen bliver ny biskop
1931 Dr. theol. Christian Julius Skat Hoffmeyer overtager titlen som stiftsprovst
1931 På Kalundborg-ruten indsættes et nyt motorskib "Kalundborg" den 18. april
1931 Randersvej fuldføres
1931 Lille Torv etableres der en rundkørsel
1931 Sporvejenes dobbeltspor forlænges fra Østbanetorvet til Tordenskjoldsgade
1931 Domkirkespirets ombygning fuldendes, den gamle hane får en lueforgyldning og urværket sættes i gang på årets sidste dag af Bertram Rasmussen
1932 Zoologisk Have i Havreballeskoven indvies
1932 En Dirt-Track Bane til motorsport åbner på Niels Ebbesens Vej, den nuværende Randersvej nær vandtårnet
1932 Grundstenen til den første nye universitetsbygning lægges i overværelse af Kong Christian X, undervisningsminister Borgbjerg, borgmester Jakob Jensen og med hjælp af murermester Rasmussen
1932 Kalkstenen til Marselisborgmonumentet til indskrift for de 4.140 faldne danskere fra 1. verdenskrig ankommer til Aarhus fra Verdun
1932 Aarhus Sporveje indkøber 10 trambusser
1932 Selve overdækningen af Åboulevarden bliver påbegyndt i 1932 ved Christians Bro, og i 1940 er åen overdækket helt til havnen
1932 Borgmester Jakob Jensen fratræder sit embede som borgmester efter 15 år på posten
1932 Smed H.P. Christensen borgmester
1932 Aarhus nærmer sig de 85.000 indbyggere
1933 Aarhus Universitet indvies 11. september under overværelse af bl.a. Kong Christian X
1933 Badeanstalten i Spanien indvies få dage efter Universitetet den 15. september
1933 Den Permanente Søbadeanstalt udfor Salonen i Riis Skov tages i brug
1933 Den nye Lystbådehavn indvies
1933 Ny Carlsberg-Fonden bekoster seks amoriner, der skabes af billedhuggeren Johannes C. Bjerg til at omkranse den sokkel, som det elskende og kæmpende par står på i bassinet i Mølleparken
1933 Hans Peder Christensen borgmester 1933-1941
1934 Ægteparret Otto Mønsted og frue donerer 190.000 kr. til Aarhus by
1934 Der indføres og vælges forældreråd ved alle byens skoler for at bygge bro mellem skole og hjem
1934 Den Gamle By fejrer 25-års jubilæum
1934 Marselisborgmonumentet indvies i overværelse af Kong Christian 10., Dronning Alexandrine, statsminister Thorvald Stauning, borgmester H.P. Christensen og omkring 44.000 andre mennesker
1934 Forbrændingsanstalten indvies
1934 Folkebiblioteket i Mølleparken indvies
1934 Aarhus Bikube, beliggende i Mejlgade lukker med et underskud på ca. 1 million og overtages derefter af Aarhus Privatbank
1935 Aarhus kommune køber Moesgård Strand
1935 Amtssygehuset indvies
1935 Radiumstationen med tilhørende radiologisk afdeling ved Kommunehospitalet indvies
1935 Aarhus får et byorkester, orkestret tæller 26 medlemmer og dirigenten er Thomas Jensen
1935 Der indføres lyntog mellem Aarhus og København
1936 Pavillonen i Risskov omdannes til et vandrehjem
1936 Aarhus Idrætspark får en ståtribune til 5.000 mennesker og kan nu rumme 21.000 tilskuere men mangler stadig en overdækning
1937 Skovvangskolen indvies i april
1937 Belysningsvæsnets ny administrationsbygning indvies
1937 Kommunehospitalets nye kirurgiske afdeling og funktionær- og lægeboliger indvies
1937 Frue Kirkeplads frilægges efter at man har nedbrudt de sidste af bygningerne Vestergade 12 - 22
1937 Et Zoologisk museumUniversitets grund påbegyndes
1937 Byggeriet af Ortopædisk Hospital ved Randers Landevej påbegyndes
1937 Aarhus Oliefabrik udvider ud til Bruunsgade
1938 Grundstensnedlæggelse og fundamentering til det nye rådhus
1938 Aarhus Ridehal i Kongsvang tages i brug
1938 Aarhus-Hallen står klar og indvies 1. april for enden af Skt. Knuds Gade, i dag Skt. Knuds Torv
1938 Ringgadebroen med de syv buer, bygget i beton, står færdig til indvielse den 1. juni 1938
1938 Aarhus Universitet fejrer 10-års jubilæum
1938 Aarhus får et turistbureau
1939 Erik Høgstrøm konstitueret borgmester 1939-1941
1939 Kommunehospitalet får en børneafdeling
1939 Statsbanerne tager den nye 4 etagers værkstedsbygning ud mod Jægergårdsgade i brug
1939 Der arbejdes med planer om en flyveplads ved Kirstinesminde
1939 Der arbejdes med planer om et nyt kasernebyggeri på Skejby Mark
1939 Antallet af turister dette år anslås til 49.390
1940 Christian Julius Skat Hoffmeyer indvies til biskop 1940-1961
1940 Indtil dette tidspunkt holder Aarhus sig inden for Ringgaden
1940 Aarhus tæller 99.881 indbyggere
1940 Antallet af turister dette år anslås til 21.080
1941 Aarhus Rådhus indvies 2. juli 1941, det er byens fjerde rådhus
1941 Aarhus-borger nr. 100.000 kommer til verden. Det er et drengebarn, søn af smed Krogh Johansen og hustru.
1941 Aarhus fejrer 500-års jubilæum 2. juli med deltagelse af kronprinseparret
1941 500 år siden, Christoffer af Bayerns udstedelse af købstadsprivilegier til Aarhus
1941 Antallet af turister dette år anslås til 48.565
1941 Den 73-årige smed og borgmester H.P. Christensen tager afsked med embedet efter 33 år
1942 Einar Stecher Christensen borgmester 1942-1945
1942 Et uønsket jubilæum: 16. januar har byen sin 50. luftalarm
1943 Jydsk Teknologisk Institut åbner den 6. september
1943 Demokraten fejrer 60-års jubilæum
1943 Aarhuus Stiftstidende fejrer 150-års jubilæum
1945 Svend Unmack Larsen borgmester 1945-1958
1944 Frederik 9. 1899-1972 indtræder som konge
1948 Aarhus Byråd vedtager 9. september, at byens navn fremover skal staves med bolle-Å efter en bekendtgørelse fra Udenrigsministeriet. Dette ændres atter i 2011

År 1950-1999

År Begivenhed
1950 Aarhus Byråd vedtager med 17 stemmer mod 4 at indføre magistratsstyre og forlader det såkaldte udvalgsstyre med mange udvalg
1954 Aarhus-Hallen lægger gulv til 6-dagesløb. Det niende og sidst afholdes i februar 1961
1954 Søbadeanstalten Ballehage opføres med materialerne fra den tidligere Søndre Badeanstalt, der nedlægges samme år
1955 Kryptkirken genopdages under en restaurering af Vor Frue Kirke og genindvies 10. november 1957
1955 AGF bliver danske mestre i fodbold for første gang
1958 Bernhardt Jensen borgmester 1958-1971
1962 Kai Jensen indvies til biskop 1962-1963
1963 Henning Niels Høirup indvies til biskop 1963-1979
1965 Lørdag den 4. september 1965 kan borgmester Bernhardt Jensen stille sig på Bispetorv og åbne den første Aarhus Festuge
1971 Orla Hyllested borgmester 1971-1981
1979 Herluf Eriksen indvies til biskop 1979-1994
1980 Aarhus tæller 244.839 indbyggere
1980 Overbibliotekar ved Statsbiblioteket, Emanuel Sejr født i 1891, afgår ved døden
1980 Aarhus får to nye foreninger, Århus Skiklub og en dansk-tyrkisk forening
1980 Høje oliepriser gør, at træ fra Marselisborgskovene forsvinder på ulovlig vis
1980 Amtsrådet vedtager en regionplan med den såkaldte Bilka-klausul: varehuse må ikke værre større end 3.000 km
1980 Kosan overtager Frichs fabrikken for 13,6 millioner kr.
1981 Stakladen afholder mindeaften for studenterlederen Rudi Dutschke, der er død den 24. december 1979
1980 Bülent Ecevits holder tale for 600 tyrkiske borgere i Rådhushallen
1980 Busrejseselskabet Gislev Rejser etableres i Frederiks Alle 22
1980 Aarhus Cyklebane får en ny tribune, efter der en decembernat i 1979 udbryder en voldsom brand i hovedtribunen
1980 Folkebevægelsen mod EF afholder Kulturmarked i Gellerupcentret med stor tilslutning
1980 Kim Larsen og senere 10cc giver koncert i Vejlby-Risskov Hallen
1980 Brobjergskolen fejrer 100-års dag. Skolen bliver oprettet under navnet Søndre Byskole
1980 Århus Tømrerlaug fejrer 100-års jubilæum
1980 Aarhus Motor-CompagniSkolebakken går i betalingsstandsning
1980 Diskotek Box 72 i Frederiksgade 72 ødelægges ved en brand
1980 Civilforsvaret fejrer 30 års jubilæum ved Kirstinesminde
1980 Harmoniorkestret Tonica fejrer 40 års jubilæum
1980 Ørnereden brænder ned natten mellem den 29. og 30. juni. Bygningen er blevet bygget til Landsudstillingen i 1909 men står først klar året efter. Stednavnet har været kendt siden 1860'erne
1980 Muskelsvindfonden afholder en todages strandfestival i Tangkrogen med popmusik
1980 Gellerup-Centret skifter navn til City Vest
1980 Ikea åbner i midlertidige lokaler ved Graham Bells Vej
1980 Kaabers Musikforlag i Ryesgade 16 lukker
1980 Aarhus Renholdningsselskab flytter til Bautavej i Hasle
1982 Thorkild Simonsen borgmester 1982-1997
1982 Musikhuset indvies 27. august på det tidligere kasserneareal
1989 Århus Symfoniorkester får prøvelokaler i den ombyggede Frichs fabrik
1989 Al vask på amtets sygehuse samles på Kommunehospitalet
1989 E. Brummerstedts boghandel i Søndergade lukker efter 89 års virke i byen
1989 AGF spiller på hjemmebane mod Barcelona men taber 0-1
1989 Aarhuus Stiftstidende flytter til Olof Palmes Allé
1989 Spejdermuseet åbner på hjørnet af Helgenæsgade og Molsgade
1989 Byrådet vedtager i maj en frilægning af åen på 5x25 m, i første omgang under den nye Skt. Clemens Bro. Projektet starter 10. juli
1989 I Pustervig åbner Carlton Bar & Brasserie
1989 Planerne om en flyveplads ved Borum opgives
1989 Århus får en ny sportsklub med knap 10 personer, der kører på mountain bikes
1989 Aarhuus Stiftstidende indvier sin nye bygning i SkejbyOlof Palmes Allé 39 og ændrer navn til Aarhus Stiftstidende
1989 14.000 løbere deltager i Marselisløbet den 3. september
1989 Gnags udgiver LP’en ”Mr. Swingking”, der er forudbestilt i 50.000 eksemplarer
1989 Pengebeholdningen fra Danmarks Nationalbanks nedlagte afdelingDomkirkepladsen 1 transporteres med politieskorte via Kalundborgfærgen til København
1989 Byrådet vedtager den århusianske Brundtland-rapport, der skal halvere energiforbruget til gavn for miljøet
1989 Slagterbutikken Ankers Kød, der har ligget i M.P. Bruuns Gade 53 siden 1934, lukker, og lokalerne overtages af Føtex
1994 Kjeld Holm indvies til biskop 1994-2015
1995 Arbejdet med genåbningen af Åboulevarden går i gang
1995 Scandinavian Center Aarhus tegnet af Friis & Moltke og opført 1992-1995 åbner på Margrethepladsen 2
1997 Flemming Knudsen borgmester 1997-2001

Fra år 2000

År Begivenhed
2002 Louise Gade bliver borgmester
2006 Nicolai Wammen bliver borgmester
2011 Jacob Bundsgaard Johansen bliver borgmester
2015 Henrik Wigh-Poulsen indvies til biskop 2015-

Litteratur og kilder

 • AarhusWiki
 • Aarhus Vejviser
 • Aarhus Stiftstidende
 • Wikipedia
 • Kurt Lundskov ”Det Gamle Aarhus”
 • Sejrs sedler
 • Gyldendals Den Store Danske
 • Danmarks Kirker Nationalmuseet
 • Dis-Danmark
 • Aarhus Stift
 • Kulturarv.dk