Aarhus Museum

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Aarhus Museum i 1877

Aarhus Museum var et museum fra 1877 beliggende på Vester Allé. Museer som Aros og Moesgård Museum har begge deres rødder i Aarhus Museum. Det historisk-antikvariske Selskab som blev oprettet i 1861, stod bag opførelsen af Aarhus Museum.

Oprettelsen af Det historisk-antikvariske Selskab

Det historisk-antikvariske Selskab blev oprettet i 1861. Den 25. januar indrykkede en række Aarhus borgere et opråb i Aarhus Stiftstidende vedrørende dannelsen af et historisk-antikvarisk selskab. ”Opraab om Dannelse af et historisk-antikvarisk Selskab som Baggrund for et Museum - underskrevet af: Stiftamtmand Dahl, adjunkt Edvard Erslev, Ritmester Frederiksen, Kammerherre v. Güldencrone, Wilhelmsborg, borgmester Christian Ehlers Hertz, fabrikant Mehl, konsul J.M. Mørk og snedkermester Chr. Theilgaard. Kort efter selskabets oprettelse begyndte de at indsamle genstande.

Selskabets første møde blev holdt den 22. april og foregik på Aarhus Rådhus. Selskabets sekratær Edvard Erslev Frederiksen viste rundt og fortalte om de genstande selskabet allerede havde.

I juli skænkede oberst Julius Høegh-Guldberg sin samling oldsager til selskabet. Høegh-Guldberg havde i 1821 været med til at stifte Aarhus Stiftsbibliotek og var derefter begyndte at samle på oldsager. Selskabet fik blandt andet en række smykker, flinte og bronze genstande. Samlingen var allerede i september 1861 oppe på at rumme 750 genstande. Genstandene som selskabet indsamlede, blev enten doneret eller også købte medlemmer dem. Selskabets samling rummede ikke kun oldsager, også kunst, bøger og andre historiske genstande blev doneret.

Kongelig protektor

I 1863 blev kong Frederik VII protektor for selskabet og donerede en afstøbning af en lur. ”Museet Hans Majestæt. Kongen, der er protector for det herværende "Selskab for den historisk-antiqvariske Samling", har til denne foræret en kostbar, i Metal udført Afstøbning af en Luur fra Broncealderen. Dette smukke stykke, der aldeles skuffende ligner Originalen i Oldnordisk Museum i København og er Magen til en Afstøbning som Hans Majestæt ifjor forærede Keiseren af Frankrig, afhjælper en følelig Mangel i vor Samling, og Hans Majestæt har ved denne gave givet et Beviis paa sin Interesse for, at Kundskaben til Oldsagerne vinder større og større Interesse.”

Donationer

Selskabet modtog jævnligt donationer og var i 1870 vokset til både at rumme oldsager, mønter, malerier og afstøbningen. På samme tidspunkt kunne man på Aarhus Katedralskole se en naturhistorisk samling. Denne naturhistoriske samling blev senere til Naturhistorisk Museum. Samlingen var efterhånden ved at være så stor at tankerne gik på at bygge et museum til at rumme genstandene. Det første sted der var snak om at bygge museet var i Bispegårdens Have ud til Kannikegade.

Ny museumsbygning

I 1866 foreslog borgmester von Schmidten og J.M. Mørk kommunalbestyrelsen at finde lokaler til et museum, hvor begge samlinger kunne være. Der blev nedsat en komité til det arbejde, men diskussionen fortsatte i flere år, og kredsen bag kunstforeningen begyndte derfor i 1872 at indsamle midler til en ny museumsbygning.

I 1873 efter der havde været en længere diskussion om opførslen og placeringen af en museumsbygning, fremkom møller Andreas Severin Weis (1815-1889) med forslag om at bygge museet på Mølleengen. Andreas Weis ejede Aarhus Mølle og ville stille en grund på møllens jord til rådighed. Herefter begyndte byggeriet af museet og der blev også under byggeriet jævnligt indsamlet penge til det videre byggeri. I sommeren 1877 kunne Aarhus Museum på Vester Allé slå dørene op.

Efter at have åbnet gik det frem og tilbage for museet. De modtog forsat genstande og renoverede flere gange i takt med at bygningen krævede det. Efter en række år viste bygningen sig dog at være for lille til den voksende samling den rummede, og de forskellige afdelinger flyttede ud og blev til museer med et enkelt tema frem for et museum som med mange forskellige dele som det startede med.

Museer og samlinger tilknyttet Aarhus Museum

Det historisk-antikvariske Selskab og Aarhus Museum, som det blev til, lagde grobunden for flere aarhusianske museer og samlinger.

Aarhus Malerisamling

Aarhus Malerisamling bliver første gang nævnt i 1862, hvor der i Aarhus Stiftstidende bliver indrykket en annonce om den malerisamling, der var tilvejebragt af Aarhus Kunstforening af 1847: ”Aarhus Malerisamling. Det bringes herved gjentagende til almindelig Kundskab, at bemeldte Samling, der opbevares paa Raadstuen i Aarhuus, er tilgængelig hele Aaret igjennem hver Søndag og desuden fra 1. April til 1. Oktober hver Torsdag fra Kl. 11-1 sl., og at Fremmede iøvrigt kunne erholde fra Adgang dertil paa enhver anden Dag og til andre Tider, naar de desangaaende henvende sig til een af undertegnede Bestyrelse. Borgmester Herts, Doctor Weis, Consul Mørk, Adjunkt Guldberg og Maler La Cour.”

Malerisamlingen blev udstillet som en del af selskabets samling på Aarhus Rådhus og flyttede med museet da det flyttede til større lokaler på Aarhus Museum. Aarhus Malerisamling blev senere grundlaget for Aarhus Kunstmuseum. Aarhus Kunstmuseum flyttede ud af Vester Alle i 1968 til lokaler i Vennelystparken. I 2004 åbnede Aarhus Kunstmuseer i deres nye bygning ved siden af Musikhuset. Herefter fik museet navnet ARoS Kunstmuseum

Afstøbningssamling – Skulptursamlingen i Aarhus

Afstøbningssamlingen på Aarhus Museum, cirka 1900

Afstøbninger var tidligere en stor del af mange museers samling. Som tidligere nævnt donerede kong Frederik VII en afstøbning af en lur, da han blev protektor for selskabet. I 1876 modtog museet en samling gipsafstøbningen fra Grækenland. Afstøbningerne ankom til Aarhus med corvetten ”Dagmar” og blev derefter ført hen til deres nye hjem på Aarhus Museum. Senere samme år kom også en afstøbning af Michelangelos ”Moses” ind i samlingen og siden 6 kasser med frisen fra Athens parthenon. I 1877 rummede samlingen 144 afstøbninger fra antikken og middelalderen.

Ideen om at have gipsafstøbninger som en del af museums samlinger var markant i tiden. Hvor man senere ser gipsafstøbninger som kopier, så man dem i datiden som kunstværker. Afstøbningerne muliggjorde at gæsterne kunne beundre kunstværkerne i fuld form, uden at skulle tage til det sted, hvor originalerne stod.

I dag findes der stadig en afstøbningssamling i Aarhus, Antikmuseet som ligger på Aarhus Universitet.

Forhistorisk Museum

Den forhistoriske afdeling på Aarhus Museum, efter 1905

Oldsager og forhistoriske genstande var allerede fra stiftelsen af Det historisk-antikvariske Selskab en vigtig del af selskabets genstande. Det var også altid oldtidsgenstande de efterlyste i avisen. I 1863 stod følgende i Århus Stiftstidende:

”Kjøb af Oldsager. Da vi har bragt i Erfaring. at der er Adskillige, som antage, at vi ikke ere til bøielige til paa det historisk-antikvariske Selskabs Vegne at kjøbe de Oldsager, som maatte blive os tilbudte, og som vi have Brug for i vor Samling, undlade vi ikke at meddele, at dette langt fra er Tilfældet. Hver Gang man har tilbudt os Oldsager, som kunde være ønskelige for vor Samling, og for hvilke man ikke har forlangt en urimelig Priis, havde vi kjøbt dem, og Samlingen er paa denne Maade i Besiddelse af adskillige gode Stykker. Vi udsende derfor en Anmodning til Alle, som have Lyst til at Sælge Oldsager, om at henvende sig til vort Selskab...... og vi ere overbevisede om, at Landboerne ville staae sig bedre herved end ved at sælge deres Oldsager til Mellemmænd eller Opkjøbere, der for endeel sende de af dem opkjøbte Sager til handlende i Kjøbenhavn, hvorpaa de hyppig til Tab for den danske Videnskabelighed gaae over i Udlændinges Hænder."

I 1870’erne flyttede oldsagerne og den arkæologiske materiale med til Aarhus Museum. Her holdt museet til indtil 1970. I museets tid på Vester Alle skiftede den arkæologiske del navn til Forhistorisk Museum.

Moesgård Museums nye bygning, 2014

I 1949 blev der på Forhistorisk Museum ansat en arkæolog som leder, Peter Vilhelm Glob (1911-1985). Det var Glob, der igangsatte flere udgravninger i Danmark og ekspeditioner til udlandet. Blandt andet Bahrain, Asien og Afrika. Forhistorisk Museums etnologiske del blev ved disse lejligheder markant forstørret, og museet har siden holdt mange udstillinger med disse udgravninger som temaer.

Efter at have ligget på tegnebrættet i en årrække flyttede Forhistorisk Museum i 1970 til Moesgård. Her overtog museet Moesgårds bygninger og omkring 100 hektar jord. Bygningerne og jorden blev givet som gave fra Aarhus Amt og forstæderne, som var dem, der bestyrede I/S Moesgård. Bygningerne blev omdannet til museumsbygninger af C.F. Møller. I 1970 blev museet åbnet af kronprinsesse Margrethe.

Forhistorisk Museums tilværelse i de nye bygninger gik op og ned. Bygningerne blev renoveret flere gange og i 1997 skiftede museet navn til Moesgård Museum.

I 2012 lukkede Moesgård Museum for at flytte ind i en ny udstillingsbygning. Den nye udstillingsbygning, tegnet af Henning Larsen Architects, stod færdig til åbning den 10. oktober 2014.

Se arkivalier vedrørende Aarhus Museum på AarhusArkivet.dk

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Aarhus Museum

Litteratur og kilder