Ove Bille (ca. 1475-1555)

Fra AarhusWiki
Portræt af Ove Bille. Ukendt kunstner, ca. 1530, Det Kongelige Bibliotek.

Ove Bille var biskop i Aarhus i perioden 1520-1536 og den sidste af byens katolske biskopper.

Født ca. 1475, senest 1480, på Svanholm, død 10. april 1555 på Herlufsholm.

Søn af Peder Bille til Svanholm og Anna Gyldenstjerne

Det vides ikke, hvor Ove Bille fik sin første undervisning, men det kan formodes at have været ved universitetet i København, hvor hans fætter, Hans Bille, var blevet indskrevet som student i 1485. Ove Bille rejste derefter antageligt til udlandet for at studere videre, da det var normen for hans stand på dette tidspunkt. Han fik grad af magister, og inden år 1500 var han tilbage i Danmark.

Kongens kansler

I år 1501 modtog Ove Bille et ledigt kanonikat ved Roskilde Domkirke af biskop Johan Jepsen. Det havde hidtil tilhørt den nyligt afdøde Eske Brok. Bille blev derpå indstillet til kanonikatet af ridderen Lage Brok, som havde præsentationsretten til det.

Allerede forinden var Bille trådt ind i den danske konges kancelli, hvor han efter eget udsagn tjente i 21 år. I samme periode tjente han også som sekretær og har i kraft af denne stilling overværet og medunderskrevet Kalmardommen af 1. juli 1505. Året efter blev han udnævnt til kongens kansler, hvilket han forblev at være i 14 år og sikkert var let under konger som kong Hans og dennes søn, Christian II, der begge var lunefulde og mistænksomme. Der er imidlertid vidnesbyrd nok om, at Ove Bille skulle have klaret det godt. Kong Hans skulle have sat særdeles stor pris på ham og anbefalede ham varmt til sin søn. Ligeledes tyder det på, at Christian II, da han blev konge, var glad for den stort set jævnaldrende Ove Bille som kansler.

Provst og biskop

Igennem det kongelige kancelli gik vejen til det danske riges bispesæder. Selvom hvervet som kansler var af verdslig natur, var posten oftest besat af en gejstlig mand, der også havde forskellige kirkelige embeder. Ove Bille blev eksempelvis gjort til provst i både Lund og Viborg, og senere fulgte embedet som biskop i Aarhus.

Det skete efter, at den 70-årige biskop i Aarhus, Niels Clausen Skade (-1531), ønskede at træde tilbage fra sit hverv i år 1520. Med kongens anbefaling rejste Ove Bille over til Clausen i foråret samme år for at forhandle med ham om afståelsen af bispedømmet til sig selv. Sagen blev hurtigt bragt i orden. Den gamle biskop forbeholdt sig dog en del af bispestolens indtægter, særligt Silkeborg Slot, hvor han boede til sin død i 1532.

Dermed blev Ove Bille valgt til biskop af Aarhus Domkapitel, og i august 1520 fik han pavelig bekræftelse på valget. Han blev samtidig fritaget fra alle kirkelige straffe, bandlysninger og andre gejstlige domme, som han potentielt kunne have fået, mens han ikke havde kunne passe sine andre embeder. Dernæst tillod Paven ham at blive viet til biskop i Aarhus af hvilken som helst katolsk bisp, han ønskede sig. Til gengæld skulle han sværge en ed, som paven havde sendt ham sammen med de andre erklæringer, og han skulle sende en skriftlig edserklæring med sit segl tilbage til paven. Med dette ordnet kunne Ove Bille kalde sig Biskop over Aarhus, og det var han frem til reformationen i 1536, hvor han blev afsat.

Ove Bille døde 10. april 1555 på Herlufsholm og er begravet i Antvorskov.

Se også

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Molbech 3/60 - Pontoppidan 2/477 - A.S.A.1919/53,173 - Kirkehist. Saml. 2. R.3/492
  • W. Mollerup: "Bille-ættens historie - Første del", Gyldendalske Boghandels Forlag (f. Hegel & søn), 1888