Jørgen Hee (1714-1788)

Fra AarhusWiki
Portræt af Jørgen Hee efter maleri fra 1777 på Frederiksborg, Den Gamle Bys billedsamling.

Jørgen Hee var biskop i Aarhus i perioden 1777-1788.

Født 18. november 1714 i Odense, død 30. december 1788 i Aarhus, hvor han er begravet i Aarhus Domkirke.

Søn af hospitalspræst og senere stiftsprovst Jens Hee (1679-1747) og hustru Else Pedersdatter Lund (1680-1736).

Gift i Aarhus 12. oktober 1740 med Karen Gudme (ca. 1719-1792) i Aarhus, datter af sognepræst i Sønder Broby Matthias Nielsen Gudme (1667-1728) og hustru Anna Dorothea Møller (ca. 1681-1746).

Jørgen Hee blev student i Odense i 1729 og tog teologisk eksamen i 1734. Derpå virkede han i fire år som huslærer hos general Johan Kjeldsen Brockenhuus (1588-1648) til Bramstrup, indtil han i 1738 blev sognepræst i Allerup og Davinde. I dette embede tilbragte han 21 rolige år, hvor imens han forfattede flere kristne, litterære værker. Hans tekster vandt ham indflydelsesrige velyndere, som sørgede for, at han i 1759 blev sognepræst ved St. Hans Kirke i Odense.

I 1763 blev han forflyttet til St. Knuds Kirke i Odense og blev i 1764 stiftsprovst (Holmens Provst) i København. Her gjorde han sig populær ved Kongehuset, som han var en konservativ tilhænger af, og følte han sig nøje knyttet til enkedronning Juliane Marie og Arveprins Frederik. Af samme grund blev han en skarp modstander af det Struensee, der overtog styret - en modstand som Hee ofte gjorde opmærksom på fra prædikestolen. Det var derfor ret naturligt, at han i 1772 blev udset til at være den præst, der skulle berede grev Enevold Brandt, som havde hjulpet Struensee til magten, til døden. Hee gik til hvervet med stor ængstelse, men det lykkedes ham uden større vanskeligheder at føre den letbevægelige greve tilbage til kristendommen, og han ledsagede ham til skafottet den 28. april 1772, hvor Brandt blev henrettet.

I 1777 blev Hee indsat som biskop over Aarhus Stift, hvilket vistnok især var takket være Ove Høegh-Guldberg (1731-1808) indflydelse. Embedet som biskop varetog Hee med stor flid og troskab helt frem til sin død.

Se også

Litteratur og kilder

Dansk Biografisk Leksikon, bind IX, "Hallager-Helisen", J.H. Schultz Forlag, 1936. Indscannet af Slægtsforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/911680.pdf