Hans Astrup Fleischer (1785–1847)

Fra AarhusWiki

Borgmester Hans Astrup Fleischer(født 27. maj 1785 på Lekvegård i Bergen, Norge, død 31. maj 1847 i Aarhus), var Bormester i Aarhus i perioden 1818-1847.

Han kom til København, hvor han i 1802 blev student fra Metropolitanskolen. I 1807 tog han juridisk embedseksamen.

Fleischer begyndte som auditør ved hæren i 1810. En auditørs arbejde var som forhørsleder, hvilket gjorde at Fleischer kunne bruge sin uddannelse som jurist. Han var en del af flere forskellige regimenter inden han i 1816 blev overauditør.

Borgmester Fleischer

I 1818 blev Fleischer ansat som byfodged, auktionsforvalter og borgmester i Aarhus. Borgmestertitlen var på dette tidspunkt tildelt af kongen, hvilket gjorde at borgmestrene kunne tjene meget længe. Fleischer havde titlen indtil hans død i 1847. Chr. Hertz efterfulgte ham som borgmester.

I 1821 bragte Århus Stiftstidende en årsoversigt over ”den virksomme og aarvaagne Borgmester”s bedrifter de sidste år. Der blev det blandt andet nævnt at han havde arbejdet med Arbejds- og Forstørgelsesanstalten, lygtevæsnet og brolægning, foruden Fattigkommissionen og hans øvrige arbejde.

Fleischers stilling som borgmester gjorde ham til en af byens fremtrædende borgere. Dette kommer blandt andet til udtryk ved gennemlæsning af Sejrs Sedler, hvor man kan se at han har været fadder for adskillige dåbsbørn hvert år.

Fleischer var repræsentant ved købstædernes valgdistrikt og havde derfor sæde i den jyske stænderforsamling fra 1836-1841. Han var tilhænger af de liberale og spillede en forholdsvis stor rolle.

Han havde et tæt samarbejde med fuldmægtig Jørgen Nielsen, som var den egentlige leder af byens politi og brandvæsen, selvom borgmester og politimesterembedet først blev adskilt 1848. Herefter blev byfogeden, Jørgen Nielsen, både rådmand, politimester og ansvarlig for brandvæsenet.

Fleischer var borgmester indtil hans død i 1847 og han blev derfor også begravet med alle de æresbevisninger der tilfaldt ham. I 1847 kunne man læse følgende beskrivelse i Århus Stifstidende:

”Vor Stads mangeaarige almeenagtede Borgmester, Byfoged og Stænderdeputeret Justitsraad Hans Aastrup Fleischer, Ridd. af D., er i Eftermiddags, efter længere Tids smerteligt Sygeleie, ved Døden afgaaet, 62 Aar gml. - 7.6. Stads Følge. Kisten bæres af stænderdeputerede og Borgerrepræsentanter. Stiftsprovst Dahlerup og Pastor Fønss talte... Under den hele kirkelige Handling affyredes Minutskud, som endmere bidrog til at gjøre denne Sørgehøjtidelighed gribende og alvorsfuld.”

Privatliv

Fleischer blev gift med Cathrine Charlotte Amalie Fleischer f. Schiern i Københavns Vor Frue Kirke i 1818. Parret fik sønnen Herman Reinhold Frederik Fleischer i 1828. I 1830 kom datteren Johanne Charlotte Aurelia Fleischer til familien. Familien boede 1845 i Klostergade

Fleischer blev i 1820 udnævnt til justitsråd, hvilket var en hædersbevisning. I 1840 blev han Ridder af Dannebrog.

Henvisninger