Peter Hans Mønster (1773-1830)

Fra AarhusWiki
Jørgen Roed (1808-1888)
Portræt af biskop P.H. Münster, 1829.
Olie på lærred, 74,5 x 58,5 cm
Ribe Kunstmuseum.
Peter Hans Mønsters gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Peter Hans Mønster var biskop over Aarhus Stift i 1829-1830.

Født den 12. juli 1773 i Bogense, død den 31. juli 1830 i Aarhus.

Søn af told- og konsumtionskontrollør, senere toldinspektør i Stubbekøbing, Carl Christian Mønster (1732-94) og Christine Sophie Rosenquist (1749-1830).

Gift med Frederikke Sophie Fleischer (1789-1848) i 1806 i København. Sammen fik de tre døtre, hvoraf navnene på to af dem kendes: Vilhelmine Sophie Frederikke Mønster (1811-1862) og Anna Christine Mønster (1821-1887).

Skolegang

Peter Hans Mønster blev student i 1790 fra Fredensborg Skole. Her var han blevet påvirket af rektor Bendt Bendtsen, som var optaget af nyhumanismens ånd og via oldtidsskrifterne ville give eleverne lærdom. Bendtsen tog sig meget af sine elever og støttede dem også ud over skoletiden.

Peter Hans Mønster blev teolog fra Københavns Universitet i 1795. Som teolog var han tilhænger af den liberale neologi og kritiserede blandt andet religionsundervisningen i tilknytning til Luthers katekismus for sprogligt og moralsk forældet.

Underviser og skoleinspektør

Efter eksamen arbejdede han som manuduktør, hvilket vil sige, at han gav (privat) undervisning og vejledning af studerende, eksempelvis eksamensforberedelse. Han var dog utilfreds med elevernes overfladiske måde at tage imod hans undervisning på – for dem drejede det sig om hurtigst muligt at blive færdig med studiet.

I 1803 blev han inspektør ved Efterslægtsskabets Skole, hvor han kunne udøve sine moderne pædagogiske metoder.

Sognepræst

I 1805 blev han sognepræst i Gyrstinge og Flinterup. I 1807 blev han tillige amtsprovst over Sorø amt, og fra 1813 også i Ringsted og Benløse. Selvom han var påvirket af Bendt Bendtsen og dennes omsorg for eleverne, fortælles det, at Hans Peter Mønster optrådte med stor myndighed og var både elsket og frygtet af bønderne.

Som sognepræst var Peter Hans Mønster fortsat optaget af skolevæsen og folkeoplysning. Han var tilhænger af den indbyrdes undervisning, og han udgav sammen med Joseph Abrahamson det store værk, "Om den indbyrdes Underviisnings Væsen og Værd I–III", fra 1821-28.

Metoden gik ud på, at elever i skolens første klasse – fra 7 til 10 år – blev inddelt i grupper efter kundskaber. Under ledelse af de dygtigste elever, såkaldte monitorer, marcherede grupperne rundt i skolelokalet efter signal fra lærerens fløjte. Her læste eller regnede de både individuelt og i kor ud fra tabeller af forskellig sværhedsgrad, der var hængt op langs væggene. Lærerens opgave var at uddele tavler, pegepinde og skilte, der markerede monitorerne, samt at fløjte, når kolonnerne skulle bevæge sig fra tavle til tavle. Desuden skulle læreren gå rundt og notere elevernes fremskridt i sin notesbog.

Metoden krævede store undervisningslokaler og mange børn, hvilket bedre passede til store byskoler end til landsbyskolens forhold. Til gengæld kunne én lærer undervise mange elever på samme tid.

I 1820'erne indførtes indbyrdes undervisning i ca. 80 pct. af landets almue- og borgerskoler. Modstanden mod det åndløse terperi voksede dog støt, og metoden mistede med årene sin betydning.

Biskop

I november 1829 blev Peter Hans Mønster biskop over Århus stift, men han døde efter kun et halvt år, den 31. juli 1830. Han død blev bekendtgjort af hans hustru i Aarhus Stiftstidende med følgende annonce:

"Løverdagen den 31. Juli bortkaldte de alvise Forsyn min ædle og uforglemmelige Mand, Peter Hans Mønster, Doctor Theologiæ, Biskop i Aarhus Stift, Ridder og Dannebrogsmand, i hans Alders 56. Aar. Efter at Kongens Naade havde kaldet ham til hans sidste Embede, nød han kun lidet Helbred. Nu begræder jeg med 3de Døttre Tabet af den ømmeste og trofaste Ægtefælle. Hvo der kjendte den Forevigede vil dele vor Smerte og føle vort uerstattelige Tab. Kun Alfader formaaer at trøste!

Aarhuus, d. 2. August 1830
Frederikke Sophie Mønster
f. Fleischer."

Peter Hans Mønster blev begravet på Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag, men nu er nedlagt. Hans gravsten kan dog stadig ses i den sydlige ende af Rådhusparken. Det kan gravstenen for biskoppen, der overtog hvervet efter Peter Hans Mønster, Jens Paludan-Müller (1771-1845).

Se også

Litteratur og kilder