Aarhus Borgerrepræsentation

Fra AarhusWiki
Christian Bang (1. maj 1794 - 27. juli 1870) købmand og oliemøller i Århus eligeret borger 1830-38 formand for borgerrepræsentationen 1838-42 rådmand 1850-66. Foto: Iver Frederik Dresler

Aarhus Borgerrepræsentation

I 1838 blev det for første gang muligt for indbyggerne i Aarhus at vælge, hvem der skulle sidde i Borgerrepræsentationen. Der var mange krav for at kunne stemme og stille op, så det var kun den velhavende del af befolkningen, der fik indflydelse. I 1844 var der 174 valgbare borgere ud af 7.000 indbyggere.

Det fik ikke folk til at flokkes på valgdagene. I 1840 var 15 procent af de stemmeberettigede mødt frem for at stemme, i 1848 – der ellers var det år, de store borgerlige revolutioner rullede hen over Europa, og folk overalt gik på barrikaderne for deres politiske rettigheder – var det kun 8 procent.

I 1860 blev reglerne om kommunal valgret yderligere demokratiseret, hvilket gjorde, at flere borgere fik mulighed for at stemme.

Den første borgerrepræsentation

Til selve valghandlingen i 1838 indfandt der sig en talrig forsamling. Borgmesteren, justitsråd Hans Astrup Fleischer (1785–1847), holdt som indledning en tale, hvori han opfordrede vælgerne til at vælge de dygtigste og bedste kandidater for byen uden hensyn til egne interesser.

Byens seks eligerede borgere:

gik uden nyvalg over i borgerrepræsentationen, mens ni nye medlemmer blev valgt.

De nyvalgte var:

I 1844 var der således blot 174 valgbare borgere ud af 7.000 indbyggere.

Ifølge bestemmelserne skulle der være valg hvert år i begyndelsen af januar. Der opstilledes ikke lister. Der kunne i stedet stemmes på alle valgbare, der havde ladet sig indskrive i valgprotokollen. Valgkamp var der ikke noget af.

Under hver kandidats navn blev navnene indført på dem, som stemte på vedkommende. Hemmelig og skriftlige afstemninger, som vi i dag tager som en selvfølge, kendte man ikke til dengang. Fornyelsen skete kun gradvis, og systemet sikrede derfor en vis form for kontinuitet i borgerrepræsentation.

Opgaver og karakteristik

Borgerrepræsentationens sammensætning og kompetencer var bestemt af kommunalloven af 24. oktober 1837. Budgettet skulle godkendes af magistrat (borgmestre og rådmænd) i forening. Budgettet skulle forelægges amtmanden, men uenigheder skulle afgøres af kancelliet. Loven svækkede amtmandens indflydelse over bystyre, og hans indflydelse var i praksis reduceret til at kunne træffe afgørelser i andre sager end budgettet, hvis magistraten og borgerrepræsentanterne ikke kunne opnå enighed.

Borgerrepræsentationen fik i Aarhus 15 medlemmer. Valgret blev givet til grundejere og næringsdrivende. Valgbarhed til de samme grupper, men dog skulle 2/3 være grundejere, og disse skulle have grundejendom til en værdi af mindst 1000 rigsbankdaler sølv. Valgperioden var seks år. Repræsentationen valgte selv sin formand for et år ad gangen.

Borgerrepræsentationen fik lov til at selv at vælge de borgerlige medlemmer af kommissionerne i byen for skoler, havn, indkvartering, bygningsvæsen og fattigvæsen. Den fik også plads til ni medlemmer i ligningskommissionen ved siden af kæmneren, og den kunne vælge en tilsynsførende med byens kasse sammen med kæmneren og magistraten. Byens kasse fik herefter en ekstra lås, så der nu var tre nøgler til kassen.

En af den nyvalgte forsamlings første handlinger var at købe nyt møblement til rådhuset. Forsamlingen var jo vokset, og alle skulle have noget at sidde ved og på. Ellers var byens største udgifter til indkvartering af militær, fattig- og skolevæsenet i nævnte rækkefølge.

Borgerrepræsentationen blev karakteriseret som meget mådeholdende med bevillingerne. De var dog ikke mere mådeholdende, end at byen i 1857 kunne tage et nyt rådhus i brug. En bygning, som havde kostet 57.000 rigsbankdaler, hvoraf Aarhus Kommune betalte mere end halvdelen. Det var et astronomisk beløb, men byen, som efterhånden begyndte at vokse ganske voldsomt, havde brug for et nyt og tidssvarende rådhus.

Borgerrepræsentaionen 1838-1867

Periode Navn
1838 - 1854 Thomas Pedersen Funder
1838 - 1849 Georg Holstebroe
1838 - 1847 Jens Pedersen Hammershøj
1838 - 1843 Jens Poulsen Hald
1838 - 1843 Søren Jensen Søegaard
1838 – 1843 Johan Frederik C. Zehmann
1838 – 1842 Christian Bang
1838 – 1842 Anders Grarup
1838 - 1842 Johan Casper Preis
1838 – 1842 Peder Christian Raae
1838 - 1840 Hans Christian Bursche
1838 – 1839 Bonne Bonnesen
1838 - 1839 Søren Møller Dinesen
1838 - 1839 Jens Sørensen Simmelkjær
1838 - 1849 Peter Mørch
1838 - 1839 Jens Sejersbøll Pedersen Røgind
1838 - 1840 Christian Frederik Høeg
1839 - 1845 Jesper Andersen Bruun
1840 – 1852 Julius Høegh-Guldberg
1840 – 1846 Peter Weiss
1841 - 1847 Jens Liisberg
1841 - 1847 Peter Mauritz Sabroe
1843 - 1848 Marcus Gottlieb Galthen Bech
1843 - 1849 Jens Christian Lund
1844 - 1846 og 1847 - 1852 Johan Frederik Kuur
1844 – 1849 Jens Johnsen Gaarn
1844 – 1849 Lars Christopher Theilgaard
1844 - 1849 Andreas Voetmann
1846 Carl Bentzen
1847 og 1850-1861 Christian Peter Hertz
1847 Joseph Ludvigs
1848 - 1849 og 1852 – 1857 Johan Emil Bøgh
1848 – 1854 Christian Carl Langballe
1848 – 1851 Søren Jensen
1848 Torkild Christian Dahl
1849 - 1876 Hans Frederik Baess
1849 - ca. 1876 Jens Christian Bøegh
1849 – 1863 Andreas Eduard Andersen
1849 - 1855 Frederich Wilhelm Kiørboe
1850 - 1856 Søren Møller
1851 - 1857 Hertz Rée
1852 - 1858 og 1860 - 1866 Christen Møller Schmidt
1852 - 1856 Peter Christopher Meisner
1852 - 1853 Lars Larsen
1853 - 1858 Wilhelm Eduard Petersen
1854 - 1860 og 1861 - 1866 Hans Weinholt Secher
1855 – 1863 Christian Faurschou
1855 - 1863 Peter Wærum
1855 - 1860 Søren S. Herskind
1856 - 1889 Johannes Magnus Mørk
1856 - 1869 Søren Ørum
1857 - 1869 Hans Broge
1857 - 1860 Jens Nicolai Børre Nybroe
1858 - 1867 Malthe Conrad Lottrup
1860 – 1872 Knud Nielsen
1861 – 1861 Jens Christian Hee
1861 – 1863 Hans Madselius Ellermann
1861 - 1868 Niels Schack Aagaard
1861 - 1873 Wilhelm Herman Gamst
1864 – 1881 August Bartholin Holm
1864 - ca. 1879 Casper Gerhard Clemens Funch
1864 - 1869 Christian Frederik Wissing
1864 - 1869 Frederik Wilhelm Høyer
1864 - 1868 Morten Peter Hansen
1864 - 1866 Ivar Frederik Dresler
1867 – 1869 Joachim Ernst Warming
1867 - 1870 Rasmus Lassen

Læs mere

Kilder og litteratur

  • Clausen, Jens et al.: Aarhus Gennem Tiderne, bind II. 1940
  • Degn, Ole og Vagn Dybdahl: Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd. 1838-1968. Universitetsforlaget 1968
  • Fode, Henrik: Byens styre i Gejl, Ib (red.), Århus – Byens historie 1870-1945, bind 3, Århus Byhistoriske Udvalg, 1998
  • Gejl, Ib: Århus – byens historie, bind 1-4. Udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg.
  • Thorsen, Nils: Valgplakaten: Se 100 års magtkamp i lygtepælen, artikel i politiken 04.09.2011