Christian Frederik Wissing (1809-1870)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Christian Frederik Wissing var garvermester og medlem af Aarhus Borgerrepræsentation fra 14. januar 1864 til cirka 31. december 1869.

Født den 29. januar 1809 i Horsens, død den 10. august 1870 i Aarhus.

Søn af bagermester Peder Wissing og hustru Christiane Fischer.

Gift første gang den 12. marts 1837 i Nyborg med Laurine Ane Cathrine Kjerstine Wissing f. Nielsen, født den 7. maj 1809 i Nyborg, død den 7. september 1846 i Aarhus. Med Laurine Ane Cathrine Kjerstine Wissing fik Christian Frederik Wissing tre børn, foruden to stedbørn, som hustruen tog med fra et tidligere ægteskab.
Gift anden gang den 12. juni 1847 med Walborg Jørgine Christiane Wissing f. Wichmann, født den 7. december 1823 i Nyborg, død den 30. juli 1863 i Aarhus. Sammen fik de seks børn.

Garvermester i Aarhus

Christian Frederik Wissing kom til Aarhus i 1840 og fik borgerskab som garvermester den 30. november samme år. Inden da havde han været garver i Nyborg, hvor hans første hustru oprindeligt var fra.

I Aarhus slog sig ned i en gård på på Frederiksgade 50, som han formodentlig købte af den tidligere ejer, eskadronssaddelmager Frederik C. Petersen. Han åbnede han forretning i gården, hvor han opkøbte alle former for huder og skind, som han videresolgte til blandt andet skomagere. Han reklamerede for sin nye forretning i Aarhus Stiftstidende med følgende annonce:

”At jeg har etableret mig her i Byen paa Frederiksgade som Garvermester, anbefalende mig til de Ærede, saavel Inden- som Udenbyes, der vil forunde mig deres Søgning, med alle til Faget henhørende Artikler, tillader jeg mig herved at bekjendtg., forsikrende Enhver gode Vare og reel Behandling, hvilket altid skal være Formaalet med mine Bestræbelser. Det bemærkes: at jeg ogsaa kjøber alle Slags Huder og Skind.
Aarhuus, december 4. december 1840
C. F. Wissing Garvermester.”

I 1851 åbnede han en detailhandel, hvor han solgte læder i alskens kvaliteter og størrelser. Han reklamerede for åbningen af sin nye forretning i Aarhus Stiftstidende under overskriften "Læderhandel":

"Jeg vil herved underrette de ærede Skomagere af Byen og Omegnen, som ville forunde mig deres Søgning, om, at jeg fra idag har aabnet en Detailhandel, saa at dHrr. kunne faae Læder i hvilken Dimension, de ønske, saasom: Rander, Bindsaaler, Kapper, Flekker, Halv- og Heelsaaler, Forskoe, For- og Bagskafter saavel af Smurtlæder og Fahlæder, som af de udmærkede stampede Fedekalvskind samt af ustampede Skind, Alt saavel til Herre- som Dame-Arbeide. Tillige bemærkes, at flere Sorter Læder sælges til nedsatte Priser i Heelvægt.
For de ærede Sadelmagere og Landmænd bemærkes, at Pladtlæder, tjenlig til Seletøier, sælges til nedsatte Priser.
Aarhuus, den 20de Januar 1851.
C. F. Wissing"

Forretningen flyttede i 1854 til hjørnet af Store Torv og Kødtorvet (Bispetorvet og Sct. Clemens Torv), hvor han solgte alle lædersorter af fremmed og eget fabrikat. Fem år senere flyttede forretningen til Frederiksgade, hvor han også købte huder og skind til højeste gangbare pris.

Selvom han flyttede sin forretning, forsatte Christian Frederik Wissing med at eje Frederiksgade 50, som han solgte til nedbrydning i 1858. Hans tid i Frederiksgade var dog ikke slut, for i 1859 flyttede han sin forretning til Frederiksgade 52. Her blev den liggende resten af hans liv.

Andre foretagender

Sideløbende med sin forretning begyndte Christian Frederik Wissing også at opkøbte og sælge ejendomme i og omkring Aarhus i 1850'erne og op til 1860'erne. I den forbindelse kom han til at eje en grusgrav uden for Frederiksport. På et tidspunkt ejede han også en bondegård og to huse i Viby, og senere en bondegård i Hasle, som han videresolgte.

Derudover tjente han også lidt på at udleje mindre lejligheder, der lå i de gårde på Frederiksgade, han ejede.

Det ser i det hele taget ud til, at han altid var klar til at gøre en god handel, også selvom det ikke var inden for hans branche. Et eksempel på dette er, at han havde "To gammeldags 2 Etages Kakkelovne staae til Salg eller Leie" i 1853.

Medlem af eller repræsenteret i ...

  • Ligningsmand fra 1851 til 1853
  • Borgervæbnings- og armaturkomiteen 1865-69
  • Markdirektionen 1868-69
  • Udvalget for markvæsenet 1869

Han trak sig ud af byrådsarbejdet på grund af tiltagende svaghed.

Privatliv

Christian Frederik Wissing blev gift to gange. Første gang var med Laurine Ane Cathrine Kjerstine Wissing f. Nielsen den 12. marts 1837 i Nyborg. Laurine A.C.K. Wissing havde to børn fra et tidligere ægteskab - datteren Emma Laura Nielsine Erendahl og sønnen Charlo Winsius Wichmann Erendahl - som Christian Frederik Wissing tog til sig som sine stedbørn. Sammen fik parret yderligere tre børn, sønnerne Hans Reinholdt Wissing, Waldemar Wissing og Christian Hendrik Wissing. De to ældste nåede de at få, mens de stadig boede i Nyborg, mens den yngste først kom til verden, efter de var flyttet til Aarhus.

Laurine A.C.K. Wissing døde den 7. september 1846 i Aarhus, kun 37 år gammel. Laurine A.C.K. Wissings børn af første ægteskab blev efterfølgende boende hos Christian Frederik Wissing. Han annoncerede sit tab i Aarhus Stiftstidende:

"Det behagede det alvise Forsyn, efter 9 Aars kjærligt Ægteskab, at bortkalde min inderlig elskede Kone Lausine Ane Cathrine Kjerstine f. Nielsen til et bedre Liv, den 7. September, efter 7 Maaneders Svagelighed og 8 Dages haarde Lidelser. Fem uforsørgede Børn begræde med mig Tabet af en saa god og kjærlig Moder. Dette bekjendtgiøres sørgeligst for fraværende Slægt og Venner.
C. F. Wissing."

Trods den triste annonce blev Christian Frederik Wissing hurtigt gift igen, denne gang med den noget yngre, Walborg Jørgine Christiane Wissing f. Wichmann, der muligvis var slægtning til Laurine A.C.K. Wissing. De blev gift den 12. juni 1847 i Vor Frue Kirke i Aarhus. Sammen fik de seks børn, Lauritz Andres Wissing, Christian Frederik Wissing, Gunhilda Dorthea Wissing, William Wissing, Christiane Birgitte Wissing og Christian Peter Wissing.

Walborg Jørgine Christiane Wichmann døde 30. juli 1863 i Aarhus, da hendes yngste barn kun var omkring fire år gammel. Hendes død fik Christian Frederik Wissing også bekendtgjort i Aarhus Stiftstidende, dog i noget kortere vendinger:

"At min kjære Kone, Valborg Jørgine Christiane født Wichmann, igaar indgik til den evige Hvile bekjendtg. herved for fravær. Slægt og Venner.
Aarhuus, d. 31. Juli 1863.
C. F. Wissing."

Waldemar Wissing var tilsyneladende den eneste af Christian Frederik Wissings børn, der blev garver efter ham.

Død og eftermæle

Christian Frederik Wissings, Laurine Ane Cathrine Kjerstine Wissing f. Nielsens og Walborg Jørgine Christiane Wissing f. Wichmanns gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv

Christian Frederik Wissing blev anset som en flittig og god handelsmand. Garverforretningen og hans boligsalg gjorde at han ved sin død rådede over en større formue.

Han døde den 10. august 1870, 61 år gammel. Nyheden blev bekendtgjort af hans søn, Waldemar Wissing, i Aarhus Stiftstidende med ordene:

"At vor kjære Fader, Chr. Frederik Wissing, efter længere Tids Svaghed, igaar Morges afgik ved Døden, 61 Aar, bekjendtg. herved for Slægt og Venner.
Aarhus, d. 10. August 1870
Paa Sødskendes og egne Vegne
Waldemar Wissing"

Christian Frederik Wissing blev begravet den nu nedlagte Søndre Kirkegård, hvor begge han hustruer også lå begravet. De tre kom derfra til at dele gravsted og -sten. Gravstenen er i dag bevaret i Rådhusparken, der ligger, hvor Søndre Kirkegård førhen lå.

Waldemar Wissing overtog sin fars forretning. I 1874 flyttede han forretningen til Frederiksgade 50, og den kom dermed til at vende hjem til sin første adresse i byen. Desuden udvidede Waldemar Wissing varesortimentet med forskellige artikler til skomager- og saddelmagerfagene.

Litteratur og kilder