Christian Frederik Wissing (1809-1870)

Fra AarhusWiki

Garvermester Christian Frederik Wissing medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 14. januar 1864 - cirka 31. december 1869.

Født den 29. januar 1809 i Horsens og død den 10. august 1870 i Aarhus. Søn af bagermester Peder Wissing og hustru Christiane Fischer.

Privatliv

Gift første gang med Laurine (Lausine) Ane Cathrine Kjerstine f. Nielsen, født 1809 i Nyborg, død 1846 i Aarhus med 5 efterlevende børn.

"Det behagede det alvise Forsyn, efter 9 Aars kjærligt Ægteskab, at bortkalde min inderlig elskede Kone Lausine Ane Cathrine Kjerstine f. Nielsen til et bedre Liv, den 7. September, efter 7 Maaneders Svagelighed og 8 Dages haarde Lidelser. Fem uforsørgede Børn begræde med mig Tabet af en saa god og kjærlig Moder. Dette bekjendtgiøres sørgeligst for fraværende Slægt og Venner. C. F. Wissing."

Gift 2. gang 12. juni 1847 i Aarhus med Valborg Jørgine Christiane Wichmann, død 30. juli 1863 i Aarhus. Begge afdøde hustruer er med på hans gravsten, og han overlevede dem begge.

Det offentlige liv

Christian Frederik Wissing kom til Aarhus i 1840 og fik borgerskab som garvermester den 30. november samme år. Kort tid efter åbnede han en forretning på Frederiksgade, der opkøbte alle former for huder og skind, som han videresolgte til blandt andre skomagere.

”At jeg har etableret mig her i Byen paa Frederiksgade som Garvermester, anbefalende mig til de Ærede, saavel Inden- som Udenbyes, der vil forunde mig deres Søgning, med alle til Faget henhørende Artikler, tillader jeg mig herved at bekjendtg., forsikrende Enhver gode Vare og reel Behandling, hvilket altid skal være Formaalet med mine Bestræbelser. Det bemærkes: at jeg ogsaa kjøber alle Slags Huder og Skind. Aarhuus, december 4. december 1840 C. F. Wissing Garvermester.”

Medlem af eller repræsenteret i ...

  • Ligningsmand fra 1851 til 1853
  • Borgervæbnings- og armaturkomiteen 1865-69
  • Markdirektionen 1868-69
  • Udvalget for markvæsenet 1869

Han trak sig ud af byrådsarbejdet på grund af tiltagende svaghed

Forretningen

I 1851 åbnede han en detailhandel med læder til skomagere og landmænd (som kunne købe pladslæder egnet til seletøjer). Forretningen flyttede i 1854 til hjørnet af Store Torv og Kødtorvet (Bispetorvet og Sct. Clemens Torv), hvor han solgte alle lædersorter af fremmed og eget fabrikat. Fem år senere flyttede forretningen til Frederiksgade, hvor han også købte huder og skind til højeste gangbare pris.

Christian Frederik Wissing blev anset som en flittig og god handelsmand. Det udmærkede sig ved at han også opkøbte og solgte ejendomme i 1850'erne og op til 1860'erne. I den forbindelse kom han til at eje en grusgrav uden for Frederiksport. Garverforretningen og hans boligsalg gjorde at han ved sin død rådede over en større formue.


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 237-238