Anders Grarup (1802-1871)

Fra AarhusWiki
Anders Grarup

Tobaksfabrikant Anders Grarup medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - 1. januar 1842 og 23. januar 1845 - 23. januar 1851.

Født 8. november 1802 i Aarhus, død 17. december 1871 i Aarhus.

Forældre: tobaksspinder Peder Andersen Grarup og hustru Maren Nielsdatter. Gift med Dorthea Sophie Frost, født 14. januar 1800 i Randers, død 17. september 1848 på Klitgård, Nørholm sogn, Aalborg amt, datter af skipper Lorentz Johannes Frost og hustru Lovise Dorthea Kross.

Tobakshandel i Mejlgade

Grarups far var tobakshandler i Aarhus men døde, da Anders Grarup var ca. 11 år. Ved Grarups konfirmation 13. april 1817 havde han adresse ved købmand og tobakshandler Peder Funder i Rosensgade.

I 1827 startede Anders Grarup en tobakshandel i Mejlgade 80, og indrykkede i den forbindelse følgende annonce i Aarhus Stiftstidende:

”At jeg Undert. haver anlagt en Tobaksfabrique i Gaarden No. 97 paa Middelgade, som er forsynet med forsk. Sorter Røg- Skraae- og Snuustobakker, vil jeg ei undlade herved at bekjendtg. for de af mine Ærede Venner og Velyndere, saavel Inden- som Udenbyes, der vil forunde mig deres Søgning, forsikrende Enhver gode Vare, samt reel og billig Behandling Aarhuus, d. 27. Nvbr. 1827 A. Grarup”


Senere flyttede Grarup ind i Mejlgade 55, hvor han er at finde ved folketællinger fra 1834. Fabrikken fik aldrig noget særlig stort omfang. I senere erindringer betegnes Grarup som »en velanset borger i byen, men svagelig og uden driftighed og dygtighed«. Familiens indtægter skyldtes derfor mindre tobaksfabrikken end et korntørringsanlæg, der var installeret i et stort baghus. Senere anvendtes en del af den gamle gård som kaserne; en af soldaterne havde nedkradset følgende karakteristik på væggen:

I Grarups hus / er rotter og mus, / er lopper og lus / mod fnat må soldaten kæmpe.

Ægteskab og børn

Anders Grarup var gift med Dorthea Sophie Frost med hvem han fik otte børn. Hustruen døde af sindssyge, en lidelse en af døtrene også døde af. En søn forsvandt på isen en vinter i bugten bugten, mens en anden søn døde af lammelser.

I forbindelse med hustruens død indrykkede Grarup en annonce i Aarhuus Stiftstidende:

"Det blev min tunge Lod at bringe Slægt og Venner det Sorgens Budskab, at det behagede den Alvise, under et Familiebesøg paa Klitgaard ved Aalborg, den 17. ds., at bortkalde til et bedre Liv min inderlig elskede Kone, Dorthea Sophie Grarup, f. Frost, i hendes 49. Aar. Jeg tabte i hende den kjærligste Ægtefælle, der trolig deelte med mig Livets Sorger og Glæder, og mine 7 uforsørgede Børn den ømmeste Moder. Mindet om hendes altopofrende Ømhed for os vil stedse bevares i Kjærlig Erindring af hendes efterladte Børn og dybtsørgende Mand. Aarhuus, d. 27. Sept. 1848 A. Grarup

Dragoner i gården

Omkring 1852 arbejdede Grarup også som billettør – det vil sige, at han forestod indkvartering af soldater. Grarup havde også selv soldater boende hos sig. Både i 1834 og 1845 fandtes der fire dragoner fra 3. Dragonregiment hjemme familien Grarup. I 1847 lod Grarup bygge et stadigt eksisterende pakhus i baggården til Mejlgade 55. I pakhuset blev indrettet Grarups kaserne til nogle af byens dragoner.

I 1860 blev Anders Grarup erklæret fallit, og gården samt tobaksfabrikken i Mejlgade 55 blev sat på auktion. 22. Marts 1861 blev gården ved fjerde auktion tilstået kreditforeningen for 7.100 Rdr. Grarup blev dog boende i gården. Den ene af Grarups sønner købte senere gården tilbage, og ved en folketælling fra 1880 boede tre af Grarups voksne ugifte børn stadigt i bygningen.

De sidste år af Grarups liv var præget af sorg over flere af børnenes død. Han døde selv i december 1871.

Familien Grarup i G.A. Jensens erindringer

I 1943 udgav Gottlieb Andreas Jensen sine barndoms- og ungdomserindringer, hvori også familien Grarup blev omtalt

"Familien var stor, og det var ikke rigeligt med Udkommet. Faderen var Tobaksfabrikant og ejede en gammel bindingsværks Kjøbmandsgaard paa Mejlgade. Han var en velanset Borger i Byen, men svagelig og uden Driftighed el. Dygtighed, hans Fabrikation indskrænkede sig vistnok til paa en gammeldags Presse at lave noget Skraatobak, og i den lange Boutik, som strakte sig fra Gade- til Gaardside, har jeg aldrig set en Kunde. Familiens Ind- tægter hidrørte fra et stort nyt Baghus, der var indrettet til Korntørringsovn; der tørrede Byens Kjøbmænd deres Korn for at skaffe det god Vægt inden det udførtes. Grarup var Enkemand, Konen var død som sindssyg. Det ældste af Børnene Louise styrede det store Hus med Dygtighed, Orden og Økonomi, og var som Moder for dem alle. ... At Grarup gik fallit, gjorde ingen mærkelig Forandring. Han skyldte ikke meget ... Vel overtog Kreditforeningen Gaarden for Pantegjæld, men da den samtidig lejedes ud til ham, blev alt ved det gamle."

G.A. Jensens skrev videre med en beskrivelse af hvert af de mange børn, der alle endte med at dø barnløse.

Medlem af eller repræsentant i...

Kilde og litteratur

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.160123 longitude=10.213003> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.213003, 56.160123] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>