Hans Weinholt Secher (1816-1890)

Fra AarhusWiki
Hans Weinholt Secher

Købmand Hans Weinholt Secher medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 12. januar 1854 - 19. januar 1860 og 11. januar 1861 - ca. 31. december 1866. Højestbeskattede.

Født 18. august 1816 på Kærbygård, Kasted sogn, Århus amt, død 27. april 1890 på Frederiksberg.


Secher som købmand

Sechers forældre havde besiddet hovedgården Kærbygård ved Århus, men havde mistet deres formue i den store pengekrise i 1813. De døde begge, da han var barn, og han blev derfor opdraget hos sin farbror, J.B. Secher på hovedgården Vedø på Djursland. Her blev han konfirmeret i 1832 og kom derefter i lære hos købmand Bunger i Århus og senere i Flensborg, hvorfra han i 1840 kom til sin senere svigerfars, købmand C.B. Frausings forretning i Århus. Den 27. marts 1843 tog han selv borgerskab og nedsatte sig som kolonialhandler, idet han overtog svigermoderens forretning. Året efter købte han svigermoderens ejendom på hjørnet af Lille Torv og Immervad, den såkaldte borgmestergård, der nu findes i Den gamle By. Kolonialhandelen opgav Secher i 1872, hvorefter han drev en forretning med støbegods bl.a. fra De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder i Ålborg og agerbrugsmaskiner fra H.P. Allerups fabrik i Odense. I 1873 afstod han forretningen, og han og hustruen flyttede til København, for at de kunne være sønnerne nærmere.

Erhvervslivet

Secher deltog aktivt i byens liv. I 1851 var han medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet, hvor han sad i 8 år; i 1871 var han medstifter af Århus Privatbank og 1871-73 medlem af repræsentantskabet, 1874 medstifter af Jydsk Handels- og Landbrugsbank og 1868 af Det jydsk-engelske Dampskibsselskab og medlem af bestyrelsen; i 1865 var han medstifter af Dampskibsselskabet i Århus af 1865, og han var medlem af bestyrelsen, til selskabet blev ophævet; i 1871 var han revisor i Spare- og Lånekassen i Århus. I 1865 var Secher medlem af den konservative Augustforeningen.

Overdragelse af virksomheden

I 1883 overdrager Secher virksomheden til Fr. Winsløw, der driver virksomheden videre. I den forbindelse bliver følgende annonce indrykket i Århus Stiftstidende: ”Efter idag at have overdraget Hr. Fr .Winslew den af mig i mange Aar førte Forretning paa Immervad Nr. 2, bevidner jeg herved mine ærede Kunder min bedste Tak for den mig viste Tillid og Velvilie, og haaber at denne maa blive overført paa min Efterfølger. H.V.Secher Aarhuus, d.1.juli 1883 Efter Dags Dato at have overdraget Hrr. H.V. Sechers Forretning, vil jeg under Firma "H.V. Sechers Efterfølger" saavidt muligt søge at fortsætte i det samme gamle Spor og anbefaler mig til d'Hrr Forbrugeres Velvillie. Aarhuus, d. 1. Juli 1883 Fr. Winslew.” Winsløv ændrede senere forretningsnavn til Fr. Winsløv.”

Secher går på pension

Secher selv forlader byen efter at have solgt sin forretning. I Stiftstidende kan man læse følgende i forbindelse med hans flytning:

”En mangeaarig medborger, Købmand H.V.Secher, forlod vor By for, efter at have trukket sig tilbage fra Forretningslivet, med Familie at tage Ophold i Hovedstaden ... foruden i tidligere Aar at have ført en betydelig og anseet Handelsforretning i Product og Kolonialfaget, ogsaa virket i det offentlige Liv, saaledes i en Rækkeaf Aar Medlem af Borgerrepræsentationen, og navnlig i det skæbnesvangre Krigsaar 1864. Det er os kjært hermed at udtale Medborgernes gode Ønsker for hans Fremtidsliv i nye Omgivelser.”

Familie

Forældre: krigsråd, cand.theol. Niels Ancher Secher og hustru Erasmine Randrup.

Bror til blandt andre manufakturhandler Carl Emil Secher (1818-1890).

Gift 24. september 1844 med Margrete Benedikte Frausing, født 27. juli 1812 i Århus, død 2. marts 1893 på Frederiksberg, datter af købmand i Århus Christen Bager Frausing og hustru Ulrikke Sofie Rasch.


Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale