Hans Madselius Ellermann (1824-1893)

Fra AarhusWiki
Hans Madselius Ellermann

Købmand Hans Madssiliuis Ellermann medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 11. januar 1861 - 31. december 1863.

Født 22. november 1824 i Aalborg - død 21. marts 1893 i Aarhus. Hans Ellermann blev begravet på Søndre Kirkegård, og da kirkegården blev nedlagt i 1926, blev gravstedet flyttet til Vestre Kirkegård.

Forældre: købmand Andreas Vilhelm Ellermann og hustru Ane Catharine Rørbek. Gift 16. juni 1859 i Vor Frue Kirke Aarhus med Ibine Anine Marie Madsen, født ca. 1831 i Horsens, død 8. juli 1913 i Aarhus.

Forretningen i Aarhus

Ellermann var født i Aalborg, men var før 1843, som en fattig dreng, kommet til København, hvor han lærte kolonialhandelen hos en urtekræmmer og blev handelsbetjent hos denne. I 1847 kom han til Aarhus som handelsbetjent hos købmand Christian SkovbyClemens Torv. Den 1. maj 1850 tog han selv borgerskab som købmand og åbnede en ny urtekramhandel på Lille Torv. Tre uger senere føjedes hertil en ny vinhandel. Igennem årene handlede han også en del med ejendomme, grundstykker og desuden med skibe, og han erhvervede efterhånden en betydelig formue.

Velgørenhed i Aarhus

Ellermann var stærkt socialt og nationalt interesseret, og han interesserede sig for undervisning, oplysning og kirke. På det sociale område lå de ugunstigst stillede klassers vel ham i høj grad på sinde. Fra 1856 og til sin død var han medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet, fra 1860 som kasserer og regnskabsfører. Også privat var han velgører og hjalp fattige. I 1862 var han medlem af den kommission, hvis arbejde i 1863 resulterede i dannelsen af Sygekassen i Aarhus, af hvis bestyrelse han var medlem 1863-64. I hvert fald fra 1869 var han medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Sygeforening, i 1890 formand. I 1868 indvalgtes han i bestyrelsen for Foreningen til Arbejderboligers Opførelse og virkede så ivrig for at fremme dens mål, at en gruppe arbejdere ved et indrykket stykke i avisen ønskede at fremhæve hans indsats. I 1875 skænkede han 500 kr. til Velgørenhedsselskabet og 500 kr. til Arveprinsesse Carolines Børneasyl men viste i øvrigt ved mange lejligheder sin godgørenhed.

Andre poster

I 1893 betegnedes Ellermann som en god patriot, brav og varmtfølende, og han var da også stærkt nationalt interesseret. I 1862 og 1863 holdt han grundlovstalerne ved fester i Risskov. For den sønderjyske sag interesserede han sig stærkt, stod i venskabsforbindelse med de ældste af sønderjydernes fremtrædende talsmænd og aflagde ikke så få besøg i Sønderjylland; han støttede »Fædrelandet« og sønderjyder, der flyttede nord for grænsen.

For undervisning, oplysning og kirke arbejdede Ellermann på flere måder. Han udsatte flidspræmier for Aarhus Tekniske Skoles elever, medvirkede ved oprettelsen af et folkebibliotek i 1868-69, han sad fra 1869 i skolebestyrelsen m.m.

På flere andre måder deltog Ellermann i byens liv. I 1869 var han med i et udvalg i anledning af planerne om en sammensmeltning af Dampskibsselskabet i Aarhus af 1865 og Det jydsk-engelske Dampskibsselskab.  I byrådet var det Ellermann, der i 1863 forelagde planen om en udvidelse af Vennelyst. Til trods for, at han var medlem af byrådet blot i 3 år, fra januar 1861 til udgangen af 1863, var han med i talrige udvalg og kommissioner, såsom

Litteratur og Kilder