Aarhus som Cykelby

Fra AarhusWiki

Cykelhandlingsplanen og Aarhus Cykelby tager sit udspring i "Handlingsplan 2002-2005 for Aarhus Kommune i det 21. århundrede", hvor cykelhandlingsplanen er udpeget som et konkret initiativ.

Aarhus Byråd vedtog i 2007 en cykelhandlingsplan for kommunen. Planen er lavet på baggrund af udsigten til stadigt stigende transportbehov og med ønsket om at begrænse biltrafikken og fremme cyklismen som en sund transportform. Udover det sunde aspekt for cyklisterne er cyklen mindre pladskrævende og har miljømæssigt en fordel fremfor bilen. Cykelplanen omfatter blandt andet etablering af cykelruter, forhold omkring sikkerhed, parkeringsforhold, dialog med brugerne og information om cyklisternes forhold. Udover de egentlige anlægsprojekter vil Aarhus gennem kampagner og events i 2009 blive lanceret som Aarhus Cykelby.

Cykeltrafikken i Aarhus

Cyklens popularitet i Aarhus ser ikke ud til at afvige væsentligt fra det generelle billede i Danmark - hverken i forhold til hvor ofte eller hvor langt der cykles. Knap 20% af alle ture i Aarhus foregår på cykel, med en gennemsnitlig turlængde på 1,5 km. Nylige analyser af udviklingen i cykeltrafikken viser, at cykeltrafikkens omfang i dag er lidt lavere end i begyndelsen af 90'erne. Tællingerne viser i øvrigt, at cykeltrafikken øges, jo tættere man kommer på Aarhus centrum, og at de store indfaldsveje afvikler en ganske betydelig mængde cykeltrafik.

De planlagte cykelruter

Der er planlagt 6 ruter og en rekreativ rute. Prisen for de 6 nye ruter er 100 mio. kr.

Vejlby-Lystrup ruten En 10 km lang rute, der undervejs passerer Vejlby og Egå Engsø.

Skejby-Lisbjerg ruten Ny cykelrute mellem City og boligområder i Skejby-Lisbjerg. Ruten starter ved Cykelringen og forløber via Grønnegade og Sejrøgade, og videre gennem Botanisk Have frem til Vestre Ringgade. Fra tunnelen under Ringgaden fortsættes ad Møllevangs Allé frem til Hasle Ringvej og en eksisterende tunnel. Herfra forløber ruten mod Lisbjerg via et nyt stiforløb gennem Vestereng og Skejby. Det nordlige forløb fastlægges nøjere i tilknytning til planerne for et nyt Skejby Sygehus og det nye byområde i Lisbjerg, herunder i sammenhæng med et letbanetracé på tværs af Egå-dalen.

Tilst ruten Er en forgrening på Skejby-Lisbjerg ruten. Fra Cykelringen følger Tilst-ruten den foran nævnte Skejby-Lisbjerg rute frem til krydset Paludan Müllers Vej/Møllevangs Allé. Herfra fortsætter ruten ad Paludan Müllers Vej, Marienlystvej og videre med forbindelse til boligområderne og det eksisterende stinet i Tilst.

Brabrand Nord ruten Ny rute mellem City og Brabrand Nord. Ruten forløber fra Cykelringen ad Thorvaldsensgade, Viborgvej, Præstevangsvej, Ryhavevej og videre ad Edwin Rahrs Vej med tilslutning til området omkring Brabrand Nord.

Hasselager ruten Ny cykelrute med forbindelse til Hasselager og byvækstområderne her. Fra Cykelringen forløber ruten via Vestergade, Carl Blochs Gade og P. Hiort-Lorentzens Vej under Ringgadebroen. Herfra via stiforbindelse langs Haveforeningen Aabrinken og videre ad Åbrinkvej og ad Brabrandstien nord for Åhavevej - med fortsættelse ad Rugholmvej/Norringholmsvej og Brabrandstien, under motorvejen ved Høskoven og frem til Ormslevvej. Herfra fortsætter ruten via Bøgeskov Høvej mod Hasselager (Kolt Skovvej) via et ikke fuldstændigt fastlagt forløb gennem erhvervsområdet ved Hasselager Centervej. Udover Ringgaden krydser ruten Viby Ringvej, Motorvejen, Ravnsbjergvej, Genvejen samt hovedbanen.

Holme ruten Ny cykelrute mellem City og Holme. Cykelruten forløber ad Park Allé, M. P. Bruuns Gade, Hans Broges Gade, Dalgas Avenue, Kongevejen, Carl Nielsens Vej, Holmevej, Holme Byvej og frem til Bjødstrupvej.

Den rekreative rute Udover de 6 nye cykelruter anlægges der i forbindelse med omdannelsen af De Bynære Havnearealer en ny, rekreativ forbindelse fra Tangkrogen i syd til Riis Skov i nord. Denne vil også udgøre en vigtig cykelforbindelse i det samlede hovedrutenet.

7 indsatsområder

I Cykelhandlingsplanen er der udpeget syv indsatsområder. Der er tale om en flerstrenget strategi for at øge cykeltrafikken, og alle indsatser er i princippet lige vigtige.

1. Sammenhængende cykelrutenet Et samlet cykelrutenet bestående af hurtige, direkte og sikre cykelruter, skal gøre det mere attraktivt at være cyklist. Rutenettet skal bestå af både eksisterende og nye ruter, og en klassificering vil udgøre grundlaget for nettets fremtidige standard og udbygning.

2. Fremkommelighed i kryds I planen er der også særlig fokus på fremkommelighed i de kryds, der indgår i hovedrutenettet. Forbedringer vil gøre det både lettere, hurtigere og mere sikkert at færdes på cykel.

3. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed tænkes ind i alle indsatser, så antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister kan nedbringes.

4. Parkeringsforhold Flere og bedre organiserede parkeringsmuligheder skal gøre det lettere at benytte cyklen – især i City.

5. Kombinationsrejser Bedre muligheder for at kombinere cyklen med andre transportmidler skal være med til at få flere til at cykle og øge cyklens aktionsradius.

6. Drift og vedligeholdelse Bedre vedligeholdelse af veje og stier skal gøre det mere komfortabelt og sikkert at cykle. Vedligeholdelsen skal afstemmes med hovedrutenettet.

7. Information og dialog Bedre information, mere dialog med foreninger og fællesråd samt kampagner skal få flere til at cykle.

Cykelhandlingsplan 2017

Cykelhandlingsplan 2017 skal gøre det endnu mere attraktivt at cykle i Aarhus ved at sikre de rette fysiske rammer og fremme en god cykelkultur. Cykelhandlingsplanen erstatter den nuværende cykelhandlingsplan fra 2007. Forslaget til cykelhandlingsplanen indeholder 11 indsatsområder, som skal gøre Aarhus bedre at cykle i. Forslaget til cykelhandlingsplanen er i høring frem til 6. november 2017 og skal derefter behandles i Byrådet.