Hasselager

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Per Aarsleff A/S nye domicil på Møllebakken, hvor Hasselager Mølle tidligere lå. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.
Den ældre bydel i Hasselager, foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Hasselager er en forstad og tidligere landsby i Aarhus Kommune, som hører under Kolt Sogn. Byen hørte i perioden 1842-1970 til Ormslev-Kolt Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Historie

De ældste kilder, hvor navnet Hasselager nævnes, er fra 1460. I 1682 bestod af Hasselager af blot to gårde med i alt 160,5 tønder land. I modsætning til resten af jorden i sognet, der hørte under Stadsgaard (i dag Constantinsborg), hørte Hasselager under Aarhus bispestol. Gårdene var dermed fritaget for hoveri – bøndernes tvangsarbejde – men skulle til gengæld betale tiendeafgiften. Senere var der fire gårde, men Hasselager blev ved med at være en meget lille landsby og havde da heller ikke egen kirke. I stedet måtte sognebørnene tage turen over markerne til Kolt, når det var kirketid. I dag er markerne erstattet med Kolt Haveby, men Hasselager hører stadig under Kolt Sogn og har aldrig fået sin egen kirke.

Stationsby

I 1860’erne ændrede den lille landsby med ét karakter. I 1868 blev Hasselager koblet på det nye jernbanenet mellem Aarhus og Fredericia, og på få år skød en stationsby op af den bare mark på området langs Hovedvejen og jernbanen. Her kom selvfølgelig et bemandet billetsalgssted, der i 1896 blev ophøjet til en station. Derudover fik Hasselager på forholdsvis få år også kro, købmandsforretning, smed, bager, telefoncentral, manufakturforretning, skomager, foderstofforretning, og hvad der ellers hørte sig til en stationsby på landet. Syd for Hasselager lå Birkemosen, mens en mose nord for byen blev kaldt Hasselager Sø. Fra begge moser blev der produceret tørv. Hasselager blev dog heller ikke nogen stor stationsby. I 1926 boede her 123 mennesker fordelt på i alt 26 huse og gårde.

Parcelhuse

Næste større udviklingsbølge kom i 1960'erne, hvor både de første parcelhus- og industrikvarterer kom til Hasselager. I 1953 var Hasselager Skole – i dag Bavnehøj Skole – blevet oprettet som en centralskole for området. Den nye skole var blevet tegnet af arkitekterne Hogaard Andersen og Blach Petersen. Over for skolen, langs Koltvej, blev Hasselagers første parcelhuskvarter anlagt i 1960’erne. Parcelhuskvarteret blev over de næste år udvidet, men den helt store udvikling fandt sted i nabolandsbyen Kolt. Her blev Kolt Haveby opført fra 1970’erne og i løbet af 1980’erne voksede Hasselager og Kolt sammen til en sammenhængende forstad. I dag bor der i Kolt-Hasselager knap 7.500 mennesker.

Industrien

Hvor Kolt var førende på parcelhusudviklingen, var Hasselager langt foran på industrien. Med en placering ved både landevej og ved jernbane blev Hasselager et attraktivt sted for virksomheder at slå sig ned. Både vest, syd og øst for Hasselager blev der anlagt industrikvarter.

Ved Jegstrupvej, mod vest, blev landskabet eksempelvis brudt af en stor, høj kornsilo opført i slutningen af 1960’erne. Vest for stationsbyen blev udstykket et større område til industri, og her slog blandt andre glasproducenten J.A. Alstrup – eller blot Glasalstrup – sig ned. Firmaets administrationsbygning blev tegnet af Knud Blach Petersen, der også stod bag Gellerup-planen, og opført i støbt beton, der former et gitter oven på bygningen, der ellers primært er opført i glas. Det er et af de tidligste eksempler, vi har i landet på et åbent kontorlandskab, og så står bygningen endnu som et velbevaret og smukt eksempel på den brutalistiske arkitektur. Bygningen er i år nomineret til Aarhus Arkitekturpris 2023.

Syd for Hasselager blev Birkemosen drænet, og også her blev området udlagt til industriområdet. Her anlagde dlg eksempelvis en såsædsfabrik og entreprenørfirmaet Wright, Thomsen & Kier en fabrik og grusgrav. Wright, Thomsen & Kier er i eftertiden muligvis blevet mest kendt for at have udføre store byggeopgaver for tyskerne under 2. verdenskrig. I 1994 overtog et andet entreprenørfirma, nemlig Per Aarsleff A/S, grunden og anlagde en ny fabrik her. Fabrikken blev vigtig for virksomhedens banebrydende arbejde med rørteknik. I 2016 flyttede Aarsleff også sit hovedkvarter til Møllebakken ved Hasselager. Møllebakken er opkaldt efter Hasselager Mølle, der tidligere lå på grunden. Selvom møllen i sin tid lå i Ormslev-Kolt Kommune, har grunden siden skiftet postnummer til 8260 og hører derfor i dag teknisk set til Viby.

Hasselager med på letbanenettet

Stationen blev lukket i 1976, hvilket satte et foreløbigt punktum for Hasselagers tid som stationsby.

Hasselager Stationsvej findes dog endnu, og da der er planer om, at Hasselager i fremtiden skal kobles på letbanenettet, kommer byen måske atter på jernbanenettet.


Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Luftfoto over Hasselager i midten af 1970’erne. Længst til højre ser vi den gamle stationsby. Til venstre for denne industrikvarteret fra 1960’erne med blandt andet virksomheden Glasalstrup. I baggrunden ses skolen med Hasselagers nye parcelhuskvarter, der ligeledes blev udstykket i 1960’erne. Fotograf Jens Kjeldsen, ca. 1975, Aarhus Stadsarkiv.

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby.

Geografi og bevoksning:

Byen ligger på en svagt, mod syd skrånende flade.

Beplantningen er meget beskeden og præget af parcelhusenes haver. Der er kun mindre trægrupper i forbindelse med den ældre bebyggelse.

Bygning og erhverv:

276 af de 355 bygninger er til beboelse, 31 er industribygninger, resten udgøres af få gårde, en del udhuse, butikker og offentlige institutioner.

Vejnet:

Disse er præget af den gennemgående hovedvej, som går direkte gennem bebyggelsens kerne og jernbanen, der afgrænser byen mod syd. Koltvej er en mindre bivej, mens andre veje er hovedsagelig serviceveje til industrikvarteret eller parcelhusområderne. Gadenettet er hovedsagelig retlinet. Vejbelægningen er asfalt og fortove er almindelige. Det øvrige vejnet er kun moderet befærdet.

År 1974
Indbyggertal 900
Antal bygninger 355 bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen/ Byen indeholder ingen bygninger af særlig værdi og er uden særlig kønne partier. Det mest positive møde er det nordlige parcelhuskvarter, der ligger omgivet af landbrugsarealer.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Hasselager på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Hasselager

Litteratur og kilder: