Mindebrogade 2

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Havnegade 32)
Indlæser kort...
Mindebrogade 2 set mod Havnegade og Skolegade. Ejendommen kaldes også "Drakenberghus", efter den Drakenberg-interesserede skibshandler, Sophus Emil Johnsen, i en årrække ejede bygningen. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv.
Mindebrogade 2 hører til den bygningshistoriske kategori:
Private hjem; Etageejendomme

Mindebrogade 2 er en lang, tre etagers hjørnebygning med høj kælder, der strækker sig fra Havnegade over Mindebrogade til Skolegade. De fleste detaljer om bygningens opførelse er ukendte, men det kan formodes, at den blev bygget omtrent samtidig med, at Mindebrogade blev anlagt i 1893. Der findes dog ingen oplysninger om, hvem der har tegnet eller opført bygningen.

Bygningen er i dag rammen om flere barer, der ligger i kælderen og i stueetagen. I de øvrige etager findes flere beboelseslejligheder.

Ejendommen blev i 2012 SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som gav den bevaringsværdi 5.

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Mindebrogade 2 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Kulturhistorisk beskrivelse

Baggrundshistorie

Udsnit af matrikelkort over Aarhus Bygrunde, 1868. Kortet viser, hvordan området ved Skolegade, Havnegade og Revet, hvor Europaplads ligger i dag, så ud i 1868. Mindebrogade 2 ligger i dag på matrikel nr. 836. Udsnittet er taget fra kortet på Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet, Ejerlav: Århus Bygrunde, Original 1 kort, Kort gyldigt 1865-1867, Plan 3.
Udsnit af matrikelkort over Aarhus Bygrunde, 1913. Kortet viser, hvordan området ved Skolegade, Havnegade og Revet, hvor Europaplads ligger i dag, så ud i 1913. Det fremgår desuden, hvordan Mindebrogade blev anlagt som gadegennembud i matrikelrækken mellem Havnegade og Revet. Mindebrogade 2 ligger på matrikel nr. 836. Udsnittet er taget fra kortet på Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet, Ejerlav: Århus Bygrunde, Original 2 Ø-kort, Kort gyldigt 1913-1986, Plan 3.

I 1893 blev Mindebrogade anlagt som en forbindelsesgade mellem Havnegade og Revet. Forbindelsesgaden var stærkt tiltrængt på grund af den voksende trafik på Aarhus Havn. Området så dengang helt anderledes ud end i dag: Europaplads var ikke anlagt, men i stedet lå langs kysten en forlængelse af Havnegade, der ikke eksisterer i dag. Parallelt med dette stykke af Havnegade lå mod vest den korte gade, Revet, der startede, hvor Skolegade og Ågade – nu Åboulevarden – løb sammen. Både Havnegade og Revet løb ud i en havneplads, der lå lige nord for åmundingen. Rækken af matrikler, der strakte sig mellem Skolegade og Havnegade, fortsatte uden mellemrum mellem Revet og Havnegade, så skulle man rundt om denne blok af matrikler, var det ad store, trafikerede omveje.

Gadegennembruddet blev lavet ved at rydde hele matrikel nr. 835 af Aarhus Bygrunde, der havde adresserne, Revet 1 og Havnegade 34, og var én i den ubrudte række af matrikler. Det var derfor forholdsvis lige til for Aarhus Kommune blot at købe denne ene matrikel af ejeren, Carl Georg Edvard von der Hude, og anlægge en vej på stedet. Gaden fik navnet, Mindebrogade, i 1894 og opkaldtes dermed efter Mindebroen, der som en forlængelse af gaden førte over Aarhus Å.

Med den nye gade blev matrikel nr. 836 og 834 hjørnegrunde. Matrikel nr. 836, hvor Mindebrogade 2 ligger i dag, var på dette tidspunkt ejet af familien Seiersen. Familiefaderen, Johan Poul Seiersen, var død i 1890, og han enke, Flora, arvede tilsyneladende både ejendommen og J.P. Seiersens skibshandel, der lå på matriklen. Det ser dog ud til at sønnen, William, overtog arbejdet i skibshandlen. Da Mindebrogade 2 byggedes enten samtidig med eller umiddelbart efter, at gaden blev anlagt, er det højst sandsynligt familien Seiersen, der har stået bag opførelsen af bygningen. Den blev senest opført i 1896, da den dette år for første gang – dog uden husnummer – optræder i Aarhus Vejviser. Den kan dog sagtens være blevet bygget før uden at være registreret på den nye adresse.

Ejendommen havde indgange på hvert af sine hjørner, som hver især havde adresserne, Havnegade 32 og Skolegade 37. I kælderen ud til Havnegade lå Seiersen-familiens skibshandel, der var blevet grundlagt af J.P. Seiersen i 1857 og derfor blev opkaldt efter ham. I etagen over etableredes Børs Caféen, der blev et af Aarhus’ populære spisesteder. Børs Caféen delte etagen med skiftende forretninger, der lå i bygningens halvdel til Skolegadehjørnet. I de øvrige etager lå der flere beboelseslejligheder.

Da ejendommen længe var den eneste bygning, der havde facade og adresse på Mindebrogade, fik den de første år ikke et husnummer på gaden, men beholdte sine gamle adresser på Skolegade og Havnegade. Nogle steder er den dog optegnet som nr. 1. Sit nuværende husnummer fik den tilsyneladende først i anden halvdel af 1930’erne, hvor flere ejendomme kom til at ligge på Mindebrogade.

Mindebrogade 2 var i mange år kendt som ”Drakenberghus”, efter Sophus Emil Johnsen, der i en årrække ejede bygningen og var meget passioneret om at viderefortælle legenden om Christian Jacobsen Drakenberg. I dag står navnet over et stort midtervindue i ejendommens facade ud til Mindebrogade. Navnet kom sandsynligvis til mellem 1920 og 1925.

Tidligere bebyggelse på matriklen

Inden Mindebrogade blev anlagt og Mindebrogade 2 opført, var matriklens betingelser markant anderledes, da den kun havde smalle ender ud til Skolegade og Havnegade.

Ejendommen, der dengang lå på matriklen, var tilsyneladende bygget i 1845 af Chr. B. Christensen jun., der på dette tidspunkt ejede grunden. Han havde revet den tidligere ejendom – et forhus og et baghus i bindingsværk, begge på seks fag og i en etage – ned og bygget den nye ejendom dette år. Her boede han med sin familie og havde en manufaktur- og kolonialforretning.

Ejendommen bestod af en hovedbygning ud til Skolegade, hvor den, indtil husnummersystemet ændredes i 1869, havde nr. 31 og derefter fik nr. 37. Den bestod af to etager samt en kælderlejlighed med plads til to familier på hver sin etage samt en enlig beboer i kælderen. Der har muligvis også været værelser på loftet.

I en periode ser det også ud til, at der til matriklen hørte et enetages sidehus med beboelsesplads til én familie. Desuden kunne det tyde på, at der på matriklen har været en mindre bygning ud til Havnegade. Hvad den har haft som funktion er dog ikke til at sige.

I 1868 købte J.P. Seiersen ejendommen og flyttede dertil med sin familie. Året efter rykkede han også sin skibshandel til adressen. Bygningen fik som bekendt kun lov at stå i omkring 50 år, før den blev revet ned til fordel for Mindebrogade 2.

Erhverv repræsenteret på matriklen gennem tiden

Erhvervene repræsenteret på matriklen er i høj grad præget af skibshandlen og Restaurant Børsen – tidligere Børs Caféen – der lå der i mange år. Erhverv som bestyrer, medarbejder eller lærling i disse virksomheder er derfor i høj grad repræsenteret.

Skibshandlen og Børs Caféen lå på adressen særligt længe og optog fra bygningens opførelse og frem til 1970’erne og 80’erne ejendommens ene halvdel ud mod Havnegade. Den anden halvdel ud til Skolegade var i højere grad præget at udskiftninger, der dog har haft en vis sammenhæng. Eksempelvis har forskellige mejeriudsalg ligget i stueetagen, herunder Aarhus Mælkeforsynings Udsalg i 1890’erne, R. Magnus’ Mejeriproduktforretning i 1900’erne og 1910’erne, Mejeriet Vesterbros Udsalg i 1930’erne samt De forenede Mejeriers udsalg fra 1910’erne til omkring 1950. Derudover lå autogummiforhandleren, Firestone-Depotet på adressen i 1940’erne, hvis lokaler blev overtaget af Nordisk Olie- og Gummi-Import A/S fra slutningen af 1940’erne til 1960’erne.

Flere erhverv forbundet med havnemiljøet og søfart har også haft hjemme på matriklen. Eksempelvis havde Carl Georg Edvard von der Hude sin skibsmæglerforretning i ejendommen i 1890’erne og Bergmann Smith & Co.’s skibsmæglerforretning lå der fra 1910’erne til 1930’erne. Derudover har Aarhus Kul-Kompagnis Kontor ligget på adressen i starten af 1900’erne, J. Godtfred Jensens Rederiakteselskab ”Kosmos” lå der i 1940’erne og Samsons Transport Co. International Spedition i 1950’erne.

Flere mindre forretninger som et brødudsalg, en frugtforretning, en marskandiserforretning og to byggefirmaer har kortvarigt ligget på matriklen.

Øvrige erhverv repræsenteret på matriklen udgøres af beboernes arbejde. Ejendommen har været beboet af personer med mange forskellige erhverv. En stor del af dem har haft tilknytning til havnen, eksempelvis konsuler og skibsførere, en enkelt fiskehandler og en rigger. En anden stor del af beboerne har været udgjort af ejere, medarbejdere og ekspedienter i de forretninger, der har ligget på adressen gennem tiden.

Op gennem 1900-tallet, hvor bolig og arbejdsplads blev mere adskilt, fik beboerne i ejendommen mindre og mindre tilknytning til forretningerne, der lå der. Det ser desuden ud til, at det hovedsageligt var arbejderklassen, der boede i ejendommen, da man fra 1940’erne især ser slagtere, arbejdsmænd og lagerarbejdere blandt beboerne.

Bygningen og Aarhushistorien

Sophus Emil Johnsen og Aarhus’ ældste skibshandel
Sophus Emil Johnsen iklædt matrostøj, hvilket han oftest gik i. Her poserer han med flere, udvalgte genstande. Fotograf: Ernst Christian Skabelund, ca. 1940, Aarhus Stadsarkiv.

Mindebrogade 2 var i en årrække ejet af den excentriske og velkendte aarhusianer, Sophus Emil Johnsen. Johnsen kaldtes også Drakenberg-Johnsen på grund af hans store interesse for legenden og sømanden, Christian Jakobsen Drakenberg. Drakenberg skulle efter sigende være blevet 146 år gammel; han fortalte i hvert fald selv, at han var født i 1626 i Bohus len, der dengang var en del af Norge, og han døde i 1772 i Aarhus.

Johnsen var fra 1911 til 1941 ejer skibshandlen på Mindebrogade 2. Skibshandlen var blevet oprettet i 1857 af Johan Poul Seiersen, og Johnsen havde købt den af Seiersens arvinger. Den hed J.P. Seiersen efter dens stifter og lå i kælderlokalerne i ejendommens hjørne til Havnegade.

Skibshandlen gjorde Johnsen til en velhavende mand frem til Første Verdenskrig. Han begyndte dog herefter at bruge mange penge på sin interesse for Drakenberg, blandt andet ved at udgive og distribuere en bog om ham på mange forskellige sprog. Han trykte også danske blade, åbnede et museum og stiftede en orden, alt sammen med Drakenberg i centrum.

I 1921 havde han optaget en medarbejder, Th. Møller, der havde arbejdet hos ham siden 1914, som kompagnon i skibshandlen. Johnsen var derfor ikke alene om at passe forretningen og havde tid til at passe sine interesser, der udover Drakenberg også indbefattede et stort engagement ved Aarhus Søspejdere.

I 1941 solgte Johnsen sin halvpart af skibshandlen til samsingen, Egil Gylling Møller, der førte den videre sammen med Th. Møller. De valgte dog at opkalde den efter Johnsen og gav den navnet Sophus E. Johnsen & Co. Skibshandlen forblev længe på Mindebrogade 2, hvor den med tiden blev Aarhus’ ældste skibshandel. Da forretningslokalerne i 1973 skulle bruges til en ny kælderbeværtning, måtte skibshandlen flytte til Havnegade 2.

Restauranter, caféer og værtshuse

Gennem mange år lå i ejendommen spisestedet, Restaurant Børsen. Restauranten var ifølge ejerne grundlagt i Mindebrogade 2 i 1893, hvilket dog er svært at fastslå. Den var blevet åbnet under navnet, Børskafeen – eller Børs Caféen – hvilket kom sig af, at Aarhus Børs længe lå lige overfor. Restauranten var af stamkunderne værdsat for sin gammeldags og hyggelige atmosfære.

I 1973 åbnede Restaurant Børsens ejere en vin- og ølbodega i kælderlokalerne under restauranten. Det havde dog været svært at få gjort kælderen klar til den nye beværtning, da man under arbejdet måtte understøbe lokalerne. ”Det er jo nemlig en gammel sandbanke, et stykke kyst, huset står på,” fortalte restaurantens ejer på indvielsesdagen 1. december 1973. ”Vi har måtte sænke gulvet 30 centimeter og er ’undervejs’ stødt både på kystens sand og alger og fortidens gamle bolværker og træfunderinger.” Af sikkerhedsgrunde var arbejdet kun skredet langsomt frem, men det lykkedes at få bodegaen åbnet. Den fik navnet, Drakenberg-Kælderen, og blev indrettet som ”et ydmygt sted” ifølge ejerne. Der kom klinker på gulvet, træbjælkerne i loftet blev gjort synlige og murene var råpudsede. Væggene blev udsmykket med billeder af Drakenberg og maritime motiver samt skibsklokker og flaskeskibe.

Allerede i 1982 blev Drakenberg-Kælderen dog solgt til nye ejere, der indrettede et nyt værtshus ved navn Cassiopeia i lokalerne. Året efter solgtes også Restaurant Børsen til nye ejere, der dog valgte at drive spisestedet videre under samme navn, men med nogle fornyelser. De søgte alligevel at bevare den gamle, hyggelige atmosfære og Børsens tidligere signaturret, skipperlabskovs, forblev på menukortet.

I 1988 var det dog slut med Restaurant Børsen, da lokalerne blev solgt til et kinesisk ægtepar, der oprettede den sjette, kinesiske restaurant i Aarhus under navnet, Asian House.

I dag er ejendommen ramme om flere udskænkningssteder, der præger nattelivet i Aarhus. I det tidligere Restaurant Børsen ligger i dag stripklubben, Club Lounge 8000, og hvor Drakenberg-Kælderen før lå, ligger nu bodegaen, Thorkilds. I ejendommens hjørne til Skolegade har baren og dansestedet, Mojo, længe ligget, men er nu lukket.

Arkitektonisk beskrivelse

Ejendommen på Mindebrogade 2 er en lang hjørneejendom, der strækker sig fra Skolegade over Mindebrogade til Havnegade. Ejendommens hovedfacade ligger langs Mindebrogade, mens den også har et betydeligt stykke facade med port langs Skolegade. Til Havnegade har den kun et enkelt fags facade.

Ejendommen har brækkede hjørner, hvor der oprindeligt sad indgange til bygningen fra Skolegade og Havnegade. Indgangen til kælderen lå på hjørnet til Havnegade, men er i dag flyttet til facaden på Mindebrogade. Indgangen fra Skolegadehjørnet er flyttet til ejendommens facade længere inde på Skolegade. Derudover findes en tredje indgang til ejendommens øvrige etager på Mindebrogade.

Ejendommen har tre etager samt en høj kælder. Den er bygget af røde mursten og facaden er inddelt i grå gesimsbånd, dog er størstedelen af stueetagens gesimsbånd malet rødt. På første og anden sal kobler gensimsbåndene vinduerne sammen.

I stueetagen og på første sal er vinduerne segmentbuede og ens i størrelse på nær enkelte, større vinduer i stueetagen. Disse er placeret med to omkring indgangen til Skolegade, to i hver side og et i midten på Mindebrogade og et enkelt i facaden til Havnegade. De fleste vinduer i stuen og på første sal har røde murstensoverliggere, hver med tre, grå formsten, der markerer midten og siderne af overliggerne. Enkelte vinduer på første sal har en trekantet konsol i stedet for en overligger. Disse er placeret over stueetagens store vinduer på Havnegade og Mindebrogade samt i hver side af Skolegadefacaden og på ejendommens brækkede hjørner. På anden sal er vinduerne smalle og rektangulære og placeret parvist i facaden. Vinduerne på hver etage er placeret direkte over hinanden med undtagelse af facaden til Skolegade, hvor stueetagen skaber en vis asymmetri. Mellem første og anden sals vinduer, findes rombeformede dekorationer, hvor første sals vinduer ikke har konsoller. Den østlige halvdel af stueetagens vinduer har sorte markiser.

Over det store midtervindue i stueetagens facade til Mindebrogade hænger påskriften ”Drakenberghus” i hvad, der ligner kobberbogstaver. Navnet stammer fra en tidligere ejer af bygningen, Sophus Emil Johnsen, der havde stor interesse for sømanden, Christian Jacobsen Drakenbergs, historie.

Miljøbeskrivelse

Den historiske havnefront er dannet i takt med havnens udvikling fra åhavn til industriel kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd, landfyldninger til havnearealer samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet.

Havnefronten består hovedsageligt af østvendte bygninger med front mod Aarhusbugten. Den historiske strækning kan i store træk siges at gå fra SkansepalæetStrandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne langs havnefronten blev opført fra midten af 1800-tallet (og især efter 1870) til de første årtier af 1900-tallet.

Havnefrontens bygninger og tilstødende områder kan i sin udstrækning opfattes kompakt og omsluttende som en bevidst konstrueret mur. Den lettere kurvede strækning har med sine mange etagebygninger historisk set udgjort en særlig fysisk adskillelse mellem bykernen og vandet, men på samme tid åbner den karakteristiske front sig også som en slags indgangsport for byens gæster fra vandsiden. Som i mange andre kystnære byer har også havnefronten i Aarhus været kendetegnet ved et særligt bymiljø, der trækker spor til det maritime, det rå og det industrialiserende Aarhus. I dag er størstedelen af den historiske havnefronts bygninger præget af at ligge i anden række med et udsyn til større havneudvidelser, den nye offentlige transportform Letbanen, en nyere omdannelse af de bynære havnearealer samt en fremtrædende fredeliggørelse af de gamle havnekajer.

Arkitektonisk er bygningerne fra havnefrontens anlægsfase domineret af bastioner som Skansepalæet og Mejlborg, domiciler for fremtrædende virksomheder såvel som patricierboliger og større etageejendomme. Mod nord og syd er der også indslag af mere beskedne byhuse. Alle har front mod havet.

Den samlede strækning byder på en helt særlig identitet, der fortæller historien om en by, der er vokset i takt med havnens betydning. Nye tider og nye måder at benytte havnen og havet kombineret med udflytningen af den bynære industrielle havn har betydet et væsentligt fald i maritime forretninger. Hvor der tidligere var den ene skibshandel, knejpe og sømandsrelaterede gesjæft efter den anden, er havnefronten i dag blevet mere konventionel og etableret som en del af samlet moderne by.

Miljøbeskrivelsen af den historiske havnefront indgår som en del af EU Interreg-projektet WaVE, som Aarhus Stadsarkiv tager del i. Projektet sætter et øget fokus på fysiske kulturmiljøer ved vandet. Deltagere fra seks lande undersøger kulturarvens betydning for identitet, vækst og investeringer. Aarhus Stadsarkiv har peget på tre områder i Aarhus: åstrækningen, den tidligere industrihavn og den historiske havnefront.

Se også

Mindebrogade 2 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mindebrogade 2

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Mindebrogade 2 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Litteratur og kilder