Exercerhuset

Fra AarhusWiki

Exercerhuset, Exercerskolen og Ridehuset i Spanien

Ridehusene i Aarhus

Det nyeste militære ridehus i Aarhus er Ridehuset i Frederiks Allé over for Aarhus Rådhus. Ridehuset blev bygget i 1860.

Denne bygning blev opført til afløsning af Prins Ferdinands Ridehus i Spanien opført i 1818. Denne bygning lå på byens jord op til sognegrænsen til Viby syd for den senere hen anlagte Gasværksvej og oprindelig umatrikuleret senere hen med matr. nr. 1392 nu en del af matr. nr. 1a. Den til ridehuset hørende ridebane var placeret lige på den anden side af sognegrænsen, hvor man senere hen byggede Kalkværket.

Men før denne bygning blev opført i 1818, havde byen et ældre exercerhus/ridehus knyttet til militæret. Senere i 1800-tallet omtales denne bygning også som ridehuset, men nye undersøgelser viser, at dette er forskellig fra Prins Ferdinands Ridehus, selvom begge lå uden for Mindeport.

Ud fra en række kilder kan vi placere dette byens formodentlig første exercer- og ridehus til at være placeret i Spanien på den nuværende adresse Spanien 9A og 9B, matr. nr. 48a tæt på jernbanen til Havnen.

Tobaksspindergården

Købmændene Jens Andersen (formodentlig Jens Andersen Schmidt (1736-1789)), Peder Herskind (formodentlig Peder Michelsen Herskind (1738-1826)), Jes Fæster, Andreas Peter Kaarsberg, apoteker Schack Selmer og rådmand Niels Rohde havde i oktober 1778 startet en tobaksfabrik nær Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] med det formål at fremstille tobaksvarer af tobaksplanter avlet på danske marker herunder på byens jorder. Landet kunne på denne måde spare valuta på importen af oversøisk tobak.

En af fabrikkens bygninger er i brandforsikringen 1791 benævnt tørrehus på 23 fag (ca. 35 m) vurderet til 160 Rdr. I modsætning til de fleste pakhuse o.lign. var denne bygning kun opført i én etage men med fuld tagrejsning, således den var egnet til tørring af den høstede tobak. (Den Gamle By har genopført tobaksladen fra Fredericia: Laden blev brugt til at tørre tobaksbladene fra de blev høstet i september og frem til foråret, hvor de blev forarbejdet.) Tobaksladen i Den Gamle By Den ene etage havde en højde svarende til næsten to etager, så der har været rum nok til militære øvelser herunder ridning til hest.

Tobaksfabrikationen i Aarhus blev ikke nogen succes, og den ophørte til Michaelis 1789 [29. september 1789], og gården med bygninger blev solgt den 13. august 1790 på auktion til justitsråd Fønss. Han beholder heller ikke ejendommen længe, for den 25. januar 1794 sætter han tobaksfabrikken på auktion med flg. annoncering:

Exercerhuset

”Eierne af den ved Aarhuus Byes Mindeport beliggende Gaard, hvori Tobakfabriken Kaarsberg og Compagnie forhen blev dreven, lade samme Gaard, ved offentlig Auction opraabe og absolut bortsælge, næstkommende 8de April om Formiddagen Kl. 10 udi Hr. Christen Møllers Gaard i bemeldte Aarhuus. Gaardens Vaaningshuus [beboelseshus] bestaaer af 14 Fag til Gaden og 10 Fag Sidebygning. Et Baghuus og et Sidehuus i Gaarden bestaaer af 31 Fag; tre Fag i Sidehuset er indrettet til Havestue og Resten til Pakhuuse, Stald og Vognremisse. Disse 55 Fag er to Etager høi af stærk Eegebindingsværk med murede Vægge og teglhængt [tagsten]. Videre findes et teglhængt Halvtaghuus og Vedhammer [sted hvor man opbevarer brænde, brænderum eller brændeskur], bestaaende af 16 Fag, samt 28 (23?) Fag Huus [i senere brandtaksationer opmålt til 23 fag], teglhængt og beklæd med Bræder, der nu bruges af det i Byen inqvarterede Regiment som Exerceerhuus. Gaarderummet er stort og beqvemt, samt forsynet med særdeles godt Brøndvand. Ved Gaarden er en Have, hvorfra haves Udsigt til Søen og Byens Havn, som er nær ved.”

I denne annoncering af auktionen optræder Exercerhuset for første gang i de skrevne kilder.

Købmand Rasmus Nielsen Malling (1767-1826) køber sammen med Peder Michelsen Herskind (1738-1826) tobaksfabrikken med henblik på udlejning.

Vi finder igen Exercerhuset i Brandtaksationen pr. 1801, hvor en del af Tobaksspindergården omtales på flg. måde:

f) Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk, med Sten belagt og fjel behængt [bræddebeklædning], 23 Fag 1 Etage, som bruges til Excierceerhuus for Regimentet, á 10 230 Rdr.

I Brandtaksationen pr. 1811, omtales en del af Tobaksspindergården på flg. måde:

f) Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk med Steen behængt og Fjel indlugt [bræddebeklædt], 23 Fag 1 Etage som bruges til Exercer Skole for Regimentet, á 20 460 Rdr.

Købmand Jens Jensen Schmidt køber Tobaksspindergården

Den 24. februar 1815 udbyder Rasmus Malling og Peder Herskind gården uden for Mindeporten [Spanien 1] og det derved liggende exercerhus [senere hen Spanien 9, matr. nr. 48] til salg: ”Den Gaard [Tobaksspindergården] uden for Mindeporten og det derved liggende Exerceerhuus er underhaanden at faa tilkiøbs af Eieren Købmand Rasmus Malling eller Peder Herskind paa Broberg.”

Efterfølgende i juli kvartal 1815 køber købmand Jens Jensen Schmidt (søn af ovennævnte købmand Jens Andersen Schmidt og Margreta Pedersdatter Kaarsberg nu gift med Rasmus) ejendommen og i forbindelse med en ny brandvurderingen optræder Exercerhuset ikke længere:

f) Et Hus med Enden til Reberbanen til 290 Rdr.

Købmand Jens Jensen Schmidt står i brandvurderingen pr. 1817 som ejer af Spanien 1, hvorunder er vurderet:

f) Et Huus med Enden til Reberbanen, 23 Fag 1 Etage, Egebindingsværk med Fjel indlukket [bræddebeklædt], teglhængt á 50 1.150 Rdr eller 460 sølv

Sammen med byens efterfølgende lejemål af 8. februar 1819 taler noget for, at militæret i en kortere periode forinden ikke har gjort brug af Exercerhuset.

Exercerskolen i Villa Elba

I 1818 flytter man så Exercerskolen til Villa Elba, som lå længere ude ad Spanien mod syd som følge af, at Prins Frederik Ferdinands dragoner får fast ophold i Aarhus. Til at dække deres lokalebehov lejer man købmand Fullings Villa Elba lige uden for Mindeport til forelæsningslokale for underofficererne, munderingskammer og lokale for Exercerskolen.

..."og derpaa blev Stuerne (i Villa Elba) gjort til Forelæsningslokale for Underofficererne ved Prins Ferdinands lette Dragoner. Exercerhuset laa jo ikke langt derfra. Også dette havde Regimentet [Dragonregimentet] lejet, nemlig af Købmand Jens Jensen Schmidt."

Samme år blev Prins Ferdinands Ridehus opført på grænsen til Viby Sogn i 30 fags længde til dragonerne (omtrent 40 meter langt og 15 meter bredt, husets form kan nemt genkendes på tidens matrikelkort). Dette Ridehus blev nedrevet i 1899 og genopført på Vester Allé Kaserne i samme område, som Ridehuset fra 1860.

Byens styre lejer på sit møde den 8. februar 1819 Exercerhuset på Jens Jensen Schmidts ejendom Spanien 1 til brug for Prins Ferdinands Dragonregiment. Den 23 fags store bygning bliver nu indrettet til Exercerhus, hvor det tidligere var Exercerskole.

Militæret forlader igen Exercerhuset?

I juli kvartal 1823 overtager købmand Rasmus Malling igen ejendommen den tidligere Tobaksspindergård i Spanien 1.

Litra f og g i brandforsikringen pr. 1817 med et hus med enden til Reberbanen [Exercerhuset] på 23 fag og et hus med enden til gaden på 10 fag synes af Rasmus Malling efterfølgende at være udstykket til en særskilt ejendom [Spanien 9, matr. nr. 48 som nævnt i skødet af 9. oktober 1869], hvor den som sådan optræder i brandforsikringen pr. 1827 nu ejet af Købmand Rasmus Mallings Enkes (Cecilia Maria Kaarsberg (1776-1841) Rasmus er død 18. juli 1826): b) Et Længdehuus med den vestre Ende stødende til ?? og med den østre til Reberbanen. 23 Fag 1 Etage Fjel beklædt og Steen behængt, til Materialhuus, á Fag 20 460 Rdr.

Den manglende omtale af militær brug af bygningen tyder på, at militæret nu igen er ude af Exercerhuset.

Exercerhuset forfalder og sættes til salg

Brandtaksationen pr. 1837, hvor bygningen nu er ejet af sønnen Niels Malling, omtaler heller militær brug af bygningen, pr. 1. februar 1845 bruges huset som pakhus, medens huset i taksationen i 1847 mangler en ende (gavl) og er mørnet, men dog fortsat i brug i 1857 som pakhus i den vestlige ende.

Niels Malling dør den 21. juli 1862 og N. Mallings Enke Mathilde Kirstine Malling (1819-1874) forsøger allerede den 3. oktober samme år at sælge det såkaldte gamle Exercerhus: ”Gaarden Nr. 377-378 samt det saakaldte gamle Exerceerhuus, begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse, kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvende sig til Undertegnede.”

Exercerhuset brænder og blæser omkuld

Den 16. oktober 1862 indfandt vurderingsmændene sig for at besigtige skaderne fra ildebranden på naboejendommen Cichoriefabrikken i Spanien 1. På bygningen litra b [23 fag 1 etage til pakhus] takseret til 1.150 Rdr. er taget ituslået på den østre ende i den nordre side af en nedfalden gavl fra Cichoriefabrikken, ligesom lægter og brædder også er ituslåede. Skaden ansættes til 1/77 eller 14 Rdr. 90

Skaderne bliver repareret, men så er det også slut. En voldsom storm den 27. januar 1863 forvolder megen skade: "Det saakaldte gamle Exerceerhuus udenfor Mindeporten er omblæst", og den 9. marts efterfølgende bliver brandforsikringen påtegnet med: ”Samtlige Bygninger er nedbrudte og udskrevet af Brandforsikingen.”

N. Mallings Enke forsøger flere gange at sælge grunden, hvorpå Exercerhuset lå

Mathilde Malling sætter den 5. februar 1863 ejendommen til salg nu som en byggegrund, der kan sælges helt eller i dele: ”Den udenfor Mindeport beliggende Plads, hvorpaa det gamle Exerceerhuus har staaet, er underhaanden at erholde tilkiøbs, enten samlet eller i mindre Dele paa fordeelagtige Pengevilkaar. N. Mallings Enke.”

Den 8. juni 1866 udbyder N. Mallings Enke igen Exercerhuset til salg: Byggepladser. Eiendommen Nr. 373 i Spanien er at erholde tilkjøbs enten samlet eller udparcelleret i fire Dele, hvortil den særdeles egner sig, da den grændser til tvende Gader Spanien og Grønland (nu Toldbodgade). Mulige Liebhavere ville behage at henvende sig til N. Mallings Enke.”

Igen den 22. april og for sidste gang den 20. maj 1868 udbyder hun det såkaldte gamle Exercerhus Spanien 373 til salg: ”Det saakaldte gamle Exercerhus, Nr. 373 i Spanien, kan faaes tilkjøbs, naar man henvender sig til N. Mallings Enke”

Exercerhuset bliver solgt den 9. oktober 1869 til gårdejer Rasmus Petersen

Godt og vel et år efter den sidste annoncering kan Mathilde så med overtagelse pr. 1. april 1869 sælge matr. nr. 373 nu matr. nr. 48 til gårdejer Rasmus Petersen, Skåde: [i uddrag] Skøde fra enkefru Mathilde Malling til gårdejer Rasmus Petersen af Skaade på ejendommen nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48]... Underskrevne enkefru Mathilde Malling enke efter kaptajn og købmand N. Malling vitterliggør... skøder og overdrager til gårdejer Rasmus Petersen af Skaade ... jf. uskiftet bo af 15. januar 1863 mig tilhørende ejendom nr. 373 i Spanien til overtagelse den 1. april 1869... Købesum 2.800 Rdr. er nu berigtiget... Pladsafgift 1 Rdr. til byens kæmnerkasse. "Det bemærkes, at den herved tilskødede Eiendom bestod af det saakaldte gamle Exserceerhuus, beliggende i Spanien udenfor Mindeport, med tilliggende Grund, samt af en Grund eller Haveplads (Den grønne Have), indeholdende 645 Alen2 Jord [254,1 m2], der i sin Tid er fraskildt Eiendommen Nr. 368 og 369 [Spanien 1, matr. nr. 52 før matr. nr. 368 og 369] og henlagt under ovennævnte Nr. 373, hele Eiendommen har nu Matr. nr. 48 med 2 Alb. Hartkorn." Aarhus den 9. oktober 1869

Benævnelsen Exercerhus hænger altså ved ejendommen længe efter, at brugen hertil er ophørt. Selv efterkommeren Rasmus Malling (1835-1922) skriver i sine erindringer nedskrevet i 1899 og 1915, at »Skraldageren« paa Grund af, at Kurvefletningen raslede, stod altid i det gamle Exercerhus udenfor Porten i Spanien, der hørte Huset til og brugtes til Opbevaringssted for alt muligt: Baade — også den, der brugtes Fastelavnsmandag»

Ridehusets historie

Forskellige kilder omtaler også et á to ridehuse i Spanien. Det andet ridehus må være forskellig fra Prins Ferdinands Ridehus opført i 1818 på sogneskellet til Viby og ejet af byen, det andet ejet af N. Mallings Enke (Mathilde Malling), der jo står som sælger:

I folketællingen pr. 18-02-1834 er noteret Det gamle Ridehus, ubeboet i Spanien nr. 373 [Spanien 9]. I samme tælling er opført et Ridehus, ubeboet i Spanien nr. 387 [Prins Ferdinands Ridehus].

N. Mallings Enke udbyder den 25. november 1865 det såkaldte gamle ridehus til salg: «Det saakaldte gamle Ridehuus [Spanien 9], med Facade til 2 Gader [Spanien, Grønland] og c. 1.700 Alen2 [669,8 m2], kan underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til N. Mallings Enke.»

Fru Malling udbyder igen den 25. september 1866 Tømmergården og det gamle ridehus til salg: «Sælges. De Fru Malling tilhørende Eienddomme udenfor Mindeport: Matr. Nr. 378a og b [Tømmergården, Spanien 19, matr. nr. 43], hvor Herredsfoged Lillienskjold har boet, og det saakaldte gamle Ridehuus Matr. Nr. 373 [Spanien 9], kunne erholdes tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar man snarest henvender sig til Procurator Carl Møller.»

Og sidste gang den 28. februar 1868 udbyder hun grunden, igen omtalt som det gamle ridehus: ”En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land (matr. nr. 3, Viby, Marselisborg, Villa Montana) Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, Tømmergården], det saakaldte gamle Ridehuus Nr. 373 i Spanien [Spanien 9] kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos N. Mallings Enke.”

Ingen af disse annoncer er datomæssigt sammenfaldende med annonceringen af Exercerhuset.

Exercerskole/Exercerhus/Ridehus

Exercerskolen, Exercerhuset og Ridehuset er uden tvivl den samme bygning ud fra ejendomshistorien i de forskellige kilder herunder Malling-slægtens ejendomsportefølje. Huset blev ud fra kilderne brugt en tid som exercerskole senere hen som exercerhus. Ud fra annonceringerne synes det også at være brugt som ridehus, hvilket der bygningsmæssigt ikke har været noget til hinder for (den særlige høje konstruktion har tilladt ridning til hest).

Begrebet exercerhus eksisterer i de militære byggerier, således ligger der forsat en sådan bygning i tilknytning til den nu nedlagte kaserne på Rødevej i Viborg (nu magasin for Landsarkivet for Nørrejylland).

Af Pastor Laurids Prip: Ungdomserindringer, udgivet af Julius Clausen og P.Fr. Rist, Nordisk Forlag, København 1911, s. 68 fremgår det: ”Her under Volden [i Fredericia] stod det store Ride- og ExercerHus med en stor rund Plads foran, hvor Rekrutterne blev øvede.”

Så det kan meget vel tænkes, at bygningen i Spanien 9 også har fungeret som ridehus, men er senere hen blevet afløst af det første egentlige ridehus: Prins Ferdinands Ridehus opført allerede i 1818.

Huset er derfor i eftertiden i daglig tale forsat blevet omtalt både som exercerhus og ridehus.

Artikler

  • Torben Aastrup om Malling-slægtens ejendomme:

1794-1826 Købmandsgårde og huse knyttet til købmand Rasmus Nielsen Malling

1826-1862 Købmandsgårde og huse knyttet til købmandsenken Cecilia Maria Kaarsberg og sønnen Niels Malling

1862-1874 Købmand N. Mallings Enkes ejendomme i Dynkarken, Spanien m.fl.