Smedens Bro

Fra AarhusWiki
Smedens Bro. Med Thorvaldsensgade til venstre og Vestergade til højre. Foto 1911

Smedens Bro. Bro over Aarhus Å der forbinder Janus la Cours Gade og Vestergade med Thorvaldsensgade. Broen blev indviet 3. februar 1911 med efterfølgende festmiddag i Håndværkerforeningen arrangeret af næringsdrivende og grundejerforeningen.

Den blev navngivet efter smedemester og etatsråd Hans Peter Jensen, som havde ladet den bygge. På byrådsmøde i 1913 havde man drøftet, hvad broen skulle hedde. Et forslag var 'Etatsraad Jensens Bro' til ære for bygmesteren, men man enedes om 'Smedens Bro'.

Om den forestående indvielse skrev Aarhuus Stiftstidende i 1911:

"En Højtidelighed i Aften. Naar Domkirkeuhret i Aften sender sine seks rungende Slag ud over Byen, vil der paa den nye Bro over Aaen ved Vestergades Forlængelse være samlet en lille Skare Mænd, i hvis Midte man vil kunde finde den nyudnævnte Vestergade-Etatsraad, Fabrikant Jensen. Etatsraaden vil med et Par velvalgte Ord erklære, at nu er den nye Bro aaben for Færdsel, hvorefter der fra Forsamlingen vil blive rettet en Tak til Hr. Jensen for hans store Arbejde og Offervillighed med Hensyn til Broen. Hvorpaa man vil gaa ned i Haandværkerforeningen og spise Indvielsesmiddagen med mange Taler. Herom nærmere i Morgen. Foreløbig maa vi nøjes med at præsentere Læserne et Billede af Broen og af den ædle Giver."

Kilder