Bykernekonkurrencen 1967-1968

Fra AarhusWiki

På foranledning af Stadsarkitektens Kontor blev der i 1967 udskrevet en arkitektkonkurrence for fornyelse af Aarhus’ indre by, der enten gennemgribende skulle moderniseres med omfattende nybyggeri eller skulle istandsættes og bevares. Baggrunden var bl.a., at der efter skrinlægningen af Ny Hovedgade manglede en plan for den aarhusianske bykerne.

En totalfornyelse af bykernen

Resultatet af bykernekonkurrencen forelå 14. februar 1968. Ud af 22 indkomne forslag blev 1. præmien på 60.000 kr. tildelt arkitekterne Sven Allan Jensen, Hans Hartvig Skaarup og Jens Marius Jespersen, der skitserede en totalfornyelse af bykernen i stor skala med forslag om omfattende nybyggeri herunder opførelsen af et kæmpemæssigt indkøbscenter til erstatning for alle eksisterende huse i Rosensgade, Volden, Graven og Studsgade, hvis gadeforløb endegyldigt ville være forsvundet, hvis planen var blevet til virkelighed. Langs Borggade og Nørregade skulle der desuden opføres et parkeringshus, hvortil pladsen skulle skabes gennem en bortsanering af Paradisgade. Endelig skulle store trafikveje i henhold til planerne for Allégaderingen fra 1965 omkranse hele bykernen, og herunder skulle bybustrafikken ledes gennem Mejlgade og Skolegade, der som en undtagelse ikke skulle nedrives.

2. præmien på 30.000 kr. gik til arkitekterne Vibeke Fischer Thomsen (senere Dalgas), Nina Rosenkjær, Tom Just Møller, Mary Gammelgaard, Josef von Rotz og Ebbe Keld Pedersen, der i stedet foreslog en bevaring af historisk værdifulde bygninger og miljøer. Endelig blev der tildelt to 3. præmier på hver 10.000 kr.

Dommerkomitéen

Det enorme projekt, der for altid ville have forandret bykernen blev bedømt af en dommerkomité, der ligeledes havde et omfattende antal personer som medlemmer fra både politisk og fagligt hold. I komitéen sad der således både kommunale repræsentanter og eksterne repræsentanter. De kommunale repræsenter bestod af borgmester Bernhardt Jensen, teknisk rådmand Olaf P. Christensen, byrådsmedlem Orla Hyllested, byrådsmedlem Kaj Sølvsten Rasmussen, byrådsmedlem Poul Ladefoged, stadsingeniør Johannes Marinus Sørensen og stadsarkitekt Alfred Mogensen. De eksterne repræsentanter var udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund og Dansk Ingeniørforening og bestod af arkitekterne Gehrdt Bornebusch, Peter Bredsdorff og Erik Møller samt professor og ingeniør P. H. Bendtsen. Derudover modtog komitéen rådgivning fra arkitekt C. F. Møller og civilingeniør K. Rask og havde Bent Røgind som sekretær.

Stadsarkitektens skepsis og byrådets afvisning

Efter konkurrencen beskrev dommerkomitéen i tidsskriftet Arkitekten deres bedømmelser af vinderforslaget og de øvrige indkomne forslag. Den mulige begejstring, som kunne spores hos komitéen, kunne dog ikke i nær samme grad genfindes på Stadsarkitektens Kontor. I stadsarkitektens beretning for året 1967/68 fremgik der en vis tvivl om, hvorvidt vinderprojektet overhovedet kunne danne grundlag for fremtidig planlægning. Byrådet besluttede samtidig, at vinderforslaget ikke skulle følges.

Der blev i stedet vedtaget en dispositionsplan, der fastholdt væsentlige dele af den historiske gadestruktur, men dog tillod enkelte nedrivninger og nybyggerier. I dispositionsplanen forelå der f.eks. skitser til etablering af en ny gade nord for og parallelt med Pardisgade samt et gadeforløb fra Graven gennem ryddede gårdarealer mellem Studsgade og Mejlgade. Ingen af disse gennembrud blev dog til noget, selvom projekter for gårdrydninger var i gang, bl.a. i Graven og Rosensgade. Projekterne indeholdt også istandsættelse af forhusene.

Vinderforslaget fra bykernekonkurrencen forblev derfor et forslag, så bykernen i store træk blev bevaret uden realisering af butikscenter og omfattende fornyelse af bygningsmassen.

Se også

Kilder og litteratur

  • Gejl, Ib (red.): Århus - Byens historie 4, 1945-1995, Århus Byhistoriske Udvalg, s. 36-37.
  • Gaardmand, Arne: Dansk byplanlægning 1938-1992, Arkitektens Forlag, 1993, s. 171-173.
  • "Offentlig idé-konkurrence om en del af bykernen i Århus", Arkitekten, 1968, s. 317-333.
  • Århus Kommunes Beretning, Stadsarkitekten, 1967/68, om bykernekonkurrencen se s. 111-112.
  • Århus Kommunes Beretning, Stadsarkitekten, 1969/70, om byrådets afvisning og dispositionsplanen se s. 111-112.