Stadsarkitektens Kontor

Fra AarhusWiki

Embedet som stadsarkitekt blev oprettet d. 1. oktober 1919 i henhold til Byrådets Vedtagelse af 22. Maj samme år. Den første stadsarkitekt blev Frederik Draiby, der fik kontor på det daværende rådhus på hjørnet af Domkirkepladsen og Mejlgade . (B.F. 1919, A 46).

Baggrunden for oprettelsen af embedet som stadsarkitekt var, at bl.a. "Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse" havde efterspurgt teknisk assistance til særligt at vurdere bygningsfacader. Udvalget havde derudover foreslået, at stadsarkitkten kunne bistå samtlige udvalg med bygningsarbejde efter behov, planlægge gader, anlæg og parker med videre samt assistere Stadsingeniørens Kontor i forhold til arbejdet med arkitektur.

Instruks for stadsarkitektens arbejde

I en instruks fra juni 1919 er stadsarkitektens opgave beskrevet:

"Det paahviler Stadsarkitekten at bistaa Byraadet og dets udvalg i alle Spørgsmaal vedrørende Kommunens Bygninger, Byens kunstneriske Udsmykning vedrørende Kommunens Bygninger, Byens kunstneriske Udsmykning, Planlæggelse af Parkanlæg o.l. Han skal udarbejde Planer og Overslag til samt forestaa Udførelsen af Alle Kommunens Husbygningsarbejder, for saa vidt disse ikke efter Byraadets Bestemmelse skal overdrages en særlig dertil antagen Arkitekt, i hvilket Tilfælde Stadsarkitekten dog er pligtig i det Omfang, som af Byraadet forlanges, at medvirke ved Arbejdets Planlæggelse og Gennemførelse. Stadsarkitekten er endvidere pligtig at bistaa Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse ved Bedømmelse af Bygningstegninger, hvis Godkendelse er forbeholdt Byraadet. Tilsynet med de kommunale Bygninger paahviler Stadsarkitekten, der derfor hvert Aar inden Oktober Maaneds Udgang indsender til Byraadet en Oversigt over, hvilke Vedligeholdelsesarbejder der vil være at foretage med Angivelse af de dertil medgaaende Udgifter til Optagelse paa det kommende Aars Budget. Administrationen af de kommunale Beboelsesbygninger henhører under Stadsarkitekten, der tillige fungerer som Sekretær for Byggeudvalget" (Århus, Århus kommunalhåndbog 1946-1946, 1, s. 109).

Embedet som Stadsarkitekt kom desuden til at bestå af tre arkitektafdelinger, nemlig en Ejendomsafdeling, en Ingeniørafdeling, Kommunens Malerforretning samt et Regnskabs- og Ekspeditionskontor.

Oversigt over stadsarkitekter

Se også

Kilder

  • Århus, Århus kommunalhåndbog 1946-1946, 1, s. 109
  • Århus Kommunalhåndbog 1951