Lyngbygård Å

Fra AarhusWiki

Lyngbygård Å er en mindre å som løber ud i Årslev Engsø ved Aarhus. Åen udspringer ved Bjarup Mose ved Låsby og gennemløber på sin vej til Aarhus Å store landskabelige områder. Fra udspringet løber den i store rolige slyngninger i et fladt moseområde mod øst gennem en af de store tunneldale. Her snor den sig gennem agerland, hvorefter den drejer mod syd ud af tunneldalen ned i den markante kløft ved Lyngbygård. Dette landskabelige fænomen skyldes et erosionslandskab skabt efter istiden pga. det stejle terrænfald mod Aarhus Ådal.

Oprindeligt løb Lyngbygård Å videre mod øst i Egåen, men et stejlt tilløb til Aarhus Å skar sig tilbage ind i terrænet mod nord og fangede Lyngbyggård Å, der herefter fulgte den stejleste vej mod syd. Herved skabtes den lange, dybe skovbevoksede kløft, der gennemskærer morænelandskabet fra nord til syd - fra den ene tunneldal til anden.

Kigger man hen over bakkelandskabet og markerne, ses kun det lange skovforløb, der markerer kløften. Bevæger man sig på tværs af denne, f.eks. ved den lille slyngede, næsten rampeagtige, vej der fører over åen ved Lyngbygård, opleves hele dette landskabstræk meget intenst. Herregården Lyngbygård er her placeret højt på kanten af kløften med åen, og syd herfor blev åens kraftige fald udnyttet til to vandmøller - Labing Mølle og Snåstrup Mølle. Over sidstnævnte planlagdes den nye motorvej mod vest. I kløftens sydlige ende flader åløbet lidt ud og løber ud i de vide engarealer vest for Brabrand Sø.

Lyngbygård Å har som andre vandløb haft betydning for bosættelse gennem tiden. Velbevarede bronzealderhøje som Borum Eshøj og Stenhøj vidner om dette, men også landsbyerne Borum, Hørslev, Labing, Lyngby, Yderup, Framlev grupperer sig omkring åen.

Litteratur og kilder:

  • Kommuneatlas Århus 1. Byens og landsbyernes bevaringsværdier. 1997.