Fengers Skole

Fra AarhusWiki

- Århus private Realskole - Århus Akademis Skole -

Med den unge teolog, H.E. Meyling, som første leder af det, der senere skulle blive til Fengers Skole, fik forberedelsesskolen i arkitekt Schrøders gård på hjørnet af Fredens Torv og Fredensgade nok et anstrøg af Grundtvig og dennes skoletanker, men alene dette at skulle forberede til latinskolen "med al dens væsen" betød naturligvis, at det ikke blev den frie, men den eksamensbetonede skole, der fremover skulle tages bestik af.

Allerede 1874 tildelte ministeriet Fengers Skole eksamensret til almindelig forberedelseseksamen (præliminæreksamen), og paradoksalt nok blev den herefter meget søgte skole Latinskolens uglesete konkurrent, hvor det med udgangspunktet in mente havde været forventeligt med en alliance mellem de to skoler. Sådan gik det ikke. Fordi rektor Lund i begyndelsen af 1870´erne, da latinskolen skulle afgive de to nederste klasser, valgte at kaste sine øjne, ikke på Meyling, men på den purunge "Palle Morten" Albeck, der året efter Meyling i 1867 oprettede en ny pogeskole i byen og snart skulle vise sig at blive en opgående komet på det aarhusianske firmament.

Som taber i kampen om at opnå status som forberedelsesskole til latinskolen tog Meyling konsekvensen. I 1872 forlod han som en skuffet mand byen for at lade sig kalde til et embede som sognepræst. Det blev en anden teolog, Peter Bernhard Fenger (1845-1922), som tog over. Skolen kom i folkemunde til at bære hans navn, og Fenger blev skolen en fremragende leder gennem en menneskealder og i byen en skattet og velrenommeret medborger, indtil han efter i 1910 at have solgt sin skole bosatte sig i København. Cand. Fengers private Realskole havde da for længst taget navneforandring til Århus Private Realskole.

Om starten i Aarhus i 1860´erne fortæller Meyling i 1915, da han var en ældre herre på vej til de 80, at han, for at kunne få pladsproblemerne løst, havde truffet aftale med "en frøken Brangstrup, der i mange år havde styret en forberedelsesskole, men agtede at nedlægge den ved nytårstid". Frk. Brangstrup er formentlig den frk. Brendstrup, skoledirektør Christian Buur omtaler i sin bog om Aarhus Skolevæsen fra 1849 til 1929, og som ifølge det her oplyste skulle have åbnet sin skole i 1865. Forholder det sig sådan, kan Fengers Skole, som fejrede sit 100 års jubilæum i 1966, føje endnu et år til sin alder, men i skrivende stund med et "notabene" gående ud på, at skolen med sin lukning i 1968 ikke længere er at finde blandt klassikerne i det århusianske skolebillede.

Fra Fredens Torv gik vejen over en bagbygning i Søndergade til den for længst nedrevne Guldbergske ejendom i Klostergade 14. Pladsproblemer forfulgte skolen, og i 1877 købte Fenger ejendommen Nørrebrogade 6 (siden Nørreport 24) for i det tidligere forlystelsesetablissement "Sommerlyst" at indrette en skole, som kunne honorere de krav, realskolen med rette kunne stille. Her på hjørnet af Kærlighedsstien havde skolen til huse, indtil den nye ejer, cand.polyt. Axel Hansen, som fulgte efter B.A. Brandt (1910-1917), i 1918 flyttede skolen til overretssagfører Kiers flotte og smukt beliggende villa i Thunøgade 2 A og dermed til det sted, som blev skolens hjemsted i det følgende halve århundrede frem til lukningen i 1968.

Ved Brandts overtagelse af Aarhus private Realskole i 1910 var en række mindre skoler - frk. Tarliongs, Fønss´, Nordhjelms og A.V. Christensens Skole - blevet opkøbt, således at det fra 1910 til 1919 var nødvendigt med en Søndre Afdeling i M.P. Bruuns Gade 42 på Frederiksbjerg.

Cand.mag. Svend Orhammer Andersen havde i 1929 som ung og nyudklækket kandidat med oprettelsen af Aarhus Akademi lagt grunden til det, der ad åre skulle tage form af et mindre uddannelsesimperium. Fra midten af 30´erne havde akademiet domicil i Albecks gamle skole i Guldsmedgade 25 (Forældreskolen), men i 1942 købte Svend Andersen ikke alene den gamle sagførervilla i Thunøgade, men også Århus private Realskole, som herefter gennem en årrække bar navnet Århus Akademis Skole. Med ægteparret Inga og Svend Andersen som inspirerende ledere indgik skole og kursusvirksomhed i samvirksomhed og lokalefællesskab, som skulle komme til at vare til 1964. Staten overtog i 1965 kursusvirksomheden, og denne del af skoleimperiet flyttede i 1967 midlertidigt til Frydenlundskolen, siden som Statens Kursus til real- og studentereksamen i Århus til helt nye bygninger på Göteborg Allé ved Vandtårnet ved Randersvej. Skolen fortsatte sin virksomhed i Thunøgade med Inga Andersen som leder og nu officielt under navnet Fengers Skole.

Som skolebestyrer havde Axel Hansen i starten erstattet præliminæreksamen med mellemskole- og realeksamen, men efter nogle år vendte han tilbage til den almindelige forberedelseseksamen, som han mente gav eleverne bedre muligheder, når skolen var slut, og arbejdslivet skulle tage sin begyndelse. Svend Andersen havde en anden mening, og noget af det første, han foretog sig efter overtagelsen af den private realskole, var genindførelsen af mellemskole- og realeksamen i tilslutning til hovedskolen.

Med Inga Andersen død i 1967 besluttedes det at bringe den gamle skole til ophør, og eleverne overførtes året efter til Elise Smiths Skole. Endnu et par år fortsatte et særligt Fengers Realkursus i skolebygningen i Thunøgade, men hen imod 1970 sluttede også denne aktivitet.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Fengers Skole. 100 år. 1866-1966 (1966), Aarhus gennem Tiderne. Bind III (1941). Bestil materiale
  • Regnar Knudsen om de private skoler (s.184-194), Skoler og skolegang i Århus 1930-1970 (1978). Bestil materiale
  • Finn H. Lauridsen: I privatskole (s.235-254), Århus. Byens Historie. Bind 2. 1 Bestil materiale

Se også

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.162472 longitude=10.208041> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.208041, 56.162472] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>