Otto Henrik Nors (1821-1875)

Fra AarhusWiki
Otto Henrik Nors

Otto Henrik Nors var kancelliråd, prokurator, bankdirektør samt medlem af Aarhus Borgerrepræsentation, senere Aarhus Byråd fra den 11. januar 1861 til den 17. februar 1875. Viceformand 9. januar 1862-1868.

Født den 15. oktober 1821 i Løgstør, død 17. februar 1875 i Aarhus.

Søn af købmand Ove Christian Nors og hustru Karen Greisen.

Gift den 10. juni 1851 i Viborg med Marie Frandsine Møller, født 26. januar 1827 i Viborg, død 25. april 1887 i Aarhus, datter af kancelliråd, prokurator Christen Nielsen Møller og hustru Elisabeth Esther Nielsen.

De tidlige år

Indlæser kort...

Otto Henrik Nors arbejdede i årene 1836-1839 på herredskontoret i Løgstør og afsluttede i november 1841 sin uddannelse som dansk jurist.

I ni måneder var han fuldmægtig hos C.M. Jespersen og blev i 1844 fuldmægtig på stiftamtskontoret i Aarhus. Det er formodentlig i den forbindelse, at han flyttede ind ved stiftamtmand Jens Andreas Graah på Marselisborg hovedgård, hvor han i folketællingen fra 1845 ses boende.

I 1846 søgte han forgæves godsinspektørstillingen på Silkeborg. I 1851 blev han prøveprokurator ved underretterne i Aarhus Amt, og den 2. april 1853 blev han prokurator ved underretterne i Aarhus Stift med forpligtelse til at tage bopæl i Aarhus. Derfor flyttede han til en gård på Rosensgade 22. Senere - formodentlig i 1858 - flyttede han til Mejlgade 2, hvor han boede i 1860.

I 1864 blev han kancelliråd.  

Mægleren

Otto Henrik Nors skal have haft en stringent måde at formulere sine tanker mundtligt samt en højst heldig evne til at finde en praktisk, oftest mæglende løsning på forskellige problemer. Han skulle dog have været en smule sky i forhold til at træde frem i større møder.

Nors kom på mange måder til at spille en rolle i byens liv, og han havde mange tillidshverv. I 1853 blev han valgt til kommunalrevisor og var på dette tidspunkt også stiftsrevisor. I 1860 var han ledende i direktionen for Klubben Polyhymnia. I 1864 blev han indvalgt i bestyrelsen for Foreningen for Arbejderboligers Opførelse. I 1865 var han revisor i den første bestyrelse for Dampskibsselskabet i Aarhus af 1865, og i 1868 sad han i det første repræsentantskab for Jydsk-engelsk Dampskibsselskab.

Det politiske liv

Fra 1871 var Otto Henrik Nors medlem af lånebestyrelsen for Aarhus amtsrådskreds for udlån af overformynderimidler. Samme år var han medvirkende ved oprettelsen af Aarhus Privatbank og blev i august valgt til bestyrelsen med det største antal stemmer samt til medlem af direktionen i september.

Også ved andre virksomheders oprettelse virkede han aktivt, eksempelvis Aktieselskabet for Aarhus-Ryomgårdbanen.

I 1873 var han på tale som folketingskandidat, men han afslog tilbuddet af hensyn til Privatbanken. I byrådet spillede Nors en ikke ringe rolle. Som formand for fattigudvalget udførte han et omfattende arbejde, han øvede stor indflydelse på vandværkssagen, sagen om Frederiksbjergs indlemmelse m.m. Nors's rolle var en sådan, at man straks efter hans død i byrådet foreslog at opkalde en sidegade til Nørre Allé efter ham.  

Henrik Otto Nors og Marie Frandsine Nors f. Møllers gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Komiteen til gennemsyn af ligningen 1861
 • Skolekommissionen 1861-1865
 • Budgetkomiteen 1861-1867
 • Kassekomiteen 1862
 • Århus amts skoleråd 1862 og 1871-1874
 • Komiteen til at udarbejde forslag om oprettelse af en forening af håndværkere og fabriksarbejdere til gensidig understøttelse 1863
 • Forskønnelseskomiteen 1864-1867
 • Overligningskommissionen 1864
 • Fattigkommissionen 1865-1872
 • Kirkeinspektionen for Domsognet 1866-1872
 • Komiteen til drøftelse, om der bør oprettes en sygeforening, for arbejderklassen 1866
 • Vej- og forskønnelseskomiteen 1867-1868
 • Komiteen for vandforsyningen 1867
 • Amtets overskattekommission 1867
 • Komiten til dannelse af sygeforening for arbejdere 1867
 • Legatkomiteen 1868-74
 • Overformynderiets lånebestyrelse for Århus amt 1871-1874
 • Kasse- og regnskabsudvalget 1873-1874
 • Udvalget for vandværket 1873-1874  

Død og eftermæle

Otto Henrik Nors døde den 17. februar 1875 i Aarhus. Hans død blev bekendtgjort af hans enke i Aarhus Stiftstidende med ordene:

"At Herren i sin uransagelige Viisdom i morges har hjemkaldt til den evige Fred , uforglemmelige Ægtefælle Cancelliraad, Procurator Otto Henrik Nors i sit 54. Aar, meddeles herved deeltagende Slægt og Venner af hans dybtsørgende Hustru."

Han blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag. Hans gravsten, som han deler med sin hustru, er i dag bevaret i den sydlige ende af parken.

Norsgade, der ligger mellem Thunøgade og Nørregade, er opkaldt efter ham.

Litteratur og kilder