Lorenzo Marzetta

Fra AarhusWiki

Galanterihandler og vært Lorenzo Marzetta

Født 27. april 1772 i Italien – død 25. Juli 1843 i Aarhus

Familie

Viet i 1800 med Dorthe Kirstine Watzel. Ved hendes død i 1804 indrykkede Marzetta følgende annonce i Aarhus Stiftstidende:

For fraværende Familie og Venner bekiendtgør at min inderlig elskede og uforglemmelige Kone, Dorthe Kierstine Watzel i Dag Morges Kl. 7 en halv hensov ved en stille Død i hendes Alders 31 Aar, efter 7 Ugers tærende Sygdom. I 4 Aars kierlig Ægteskab var hun mig en god, retskaffen og huuslig Kone. Overbeviist om enhvers Deeltagelse i min billige Sorg, som kiendte hende, frabeder jeg mig al videre Forsikring derom, der ikkun vil giøre mit Tab føleligere. Lorenz Marzette Galanteriehandler

Fire måneder efter den første hustrus død blev Marzetta atter gift - denne gang med Anna Cathrine Plesner - kaldet Trine.

Far til kæmner Christian Carl Plesner Marzetta (1814-1842)

Galenterihandler

Lorenzo Marzetta kom til Jylland som omvandrende bissekræmmer. I 1797 slog han sig ned i Aarhus og tog borgerskab. I Aarhus tog han bolig i Frantz Watzels tidligere gård på Store Torv, hvor han åbnede butik med galanterivarer, violiner, olier, baro- og termometre, parfume osv. I 1800 flytte Marzetta til Vestergade, hvor han overtog hr. klokker Peder Jensens hus

I 1803 havde Marzetta en annonce i Aarhus Stiftstidende, hvor af dele af hans sortiment fremgår:

For mine Venner og det ærede Publikum bekiendtgiøres: at hos mig er at bekomme alle Slags fine engelske og franske Galanterievahre..... Nyrnbergvahre... Chinesiske Fyrværkerier.. Optiske Perspectivkasser... Selskabsspil..... Atlasser og Landkorter.. Lorentz Marzetta boende paa Vestergade lige over for Hans Exellence Hr. Geheimeraad Guldberg

At Marzetta indimellem havde svært ved at få krævet penge ind, fremgår fra en annonce i Stiftstidende fra 1804, hvor han truer med at sagsøge skyldnere, som ikke har betalt deres regninger i butikken. Et indlæg som han måtte gentage året efter.

I 1807 kunne Marzetta flytte ind i en nyopført gård på Store Torv, hvor han fortsatte sin handel.

Klubvært i Kronprindsens Klub

7. august 1810 kunne Marzetta også skrive klubvært på sit CV, da han blev vært på Kronprindsens Klub - senere Polyhymnia. Marzetta fik bolig i klubben i Kannikegade, og lønnen stod på 500 Rdl. årligt. Dette skulle også dække lys og brænde i klubben. Til gengæld skulle Marzetta stå for alle klubbens arrangementer, forplejning osv.

I 1817 fik Marzetta bevilling til at drive gæstgiveri og samme år fungerede han sammen med en Juncker og Engelbrecht Wahl (1760-1825), som byens eneste gæstgiver.

Konkurs

Marzetta løb ind i økonomiske problemer og i 1820 måtte han overgive sit bo på Store Torv til sine kreditorer, og i september blev boet sat til auktion. Gården måtte dog igennem flere auktioner før det lykkedes, at få den solgt.

I 1826 blev Lorenzo Marzetta vært på den nyopførte forlystelsesetablissement Salonen i Risskov. Ejeren af Salonen var skibskaptajn Per Knudsen Møller. De to var i forvejen bekendte og Møller havde i 1824 stået fadder ved Marzettas datters dåb.

Umiddelbart stoppede Marzetta som vært på Salonen efter blot et år.

Ved Marzettas 70 års fødselsdag i 1842, blev indrykket følgende annonce i Stiftstidende:

I Anledning af Lorenzo's 70aarige Fødselsdag den 27.April 1842 Gamle Træ - skjøndt syvti Aar- Er Du lige ung den samme, Lige kraftig end Du staaer Med den stærke Egestamme Du har prøvet mangen Dyst; Storme ei Dig kunde bøie; Thi Dig Styrke gav den Trøst: Kraften skjænkes fra det Høie. Gid Du staae end mange Aar, Brede Kronen om de Kjære, Hilse Fødselsdag i Vaar - Os til Fryd og Dig til Ære!

Kilder og litteratur

  • Århus Stiftstidende 01.02.1797, 31.05.1800, 15.11.1800, 29.10.1803, 28.01.1804, 23.02.1805, 29.04.1807, 06.10.1810, 08.04.1817, 08.07.1820, 15.09.1820, 26.01.1821, 06.06.1822, 16.01.1824, 29.04.1842, 22.06.1842
  • Opslag på Marzetta i SejrsSedler.dk

56° 9' 19.45" N, 10° 12' 40.71" E