Ingerslevs Boulevards Skole

Fra AarhusWiki
Ingerslevs Boulevards Skole fotograferet året efter indvielsen.

Ingerslev Boulevards Skole blev indviet på Ingerslevs Boulevard i 1903. Skolen fungerede som folkeskole indtil 1973, hvor VUC Århus rykkede ind i den gamle skolebygning.

Befolkningsstigning

Et stærkt stigende folketal i 1800-tallets sidste årtier medførte, at der i Aarhus blev flere og flere skolesøgende børn, og til dem måtte der bygges nye skoler.

Siden Nordre Byskole i Paradisgade blev taget i brug i 1862, var der kommet yderligere fem skoler til, før Frederiksbjerg Byskole på Ingerslevs Boulevard kunne indlede sin virksomhed i august 1903. Med til historien hører, at de gamle skoler i Vestergade og Møllestien samtidig ophørte med at fungere, idet Ny Munkegade førte drengeskolen og Christiansgade pigeskole videre.

Ny bydel - ny skole

Skolen ved Ingerslevs Boulevard blev det første af arkitekt Ludv. A. Petersens fem skolebyggerier i Aarhus, og som følge af kommunens køb af Marselisborg Gods i 1896 kunne den nye skole placeres yderligt i den eksisterende bebyggelse med Amtssygehuset og Teknisk Skole som nærmeste naboer.

Skolen blev indviet i 17. august 1903 under navnet Frederiksbjerg Byskole. Biskoppen, borgmesteren og andre aarhus-spidsere kunne høre pastor Lyngby takke byrådet, skoleudvalget og naturligvis Gud. Pastoren erklærede de tidligere tiders tørre ”Indterpning” for død og understregede videre: ”Vi slår ikke det gode ind i Børnene, vi elsker det frem.” Også overlærer H.C. Petersen fik ordet ved indvielsen, og med en tak til byen for det store og smukke offer som skole var, henvendte han sig til børnene (som naturligvis ikke var tilstede ved indvielsen): ”Vis i al jeres Færd, at I er taknemlige for de gode Forhold, I kommer til at arbejde under.”

Med en hovedfløj i tre etager, et fritliggende gymnastikhus samt en overlærerbolig (pedelboligen kom først til i 1928) fik Ingerslev plads til flere elever end byens øvrige skoler, og skønt indrettet til at rumme såvel piger som drenge var kønsadskillelsen gennemført konsekvent, og fællesklasser hørte en langt senere tid til.

I det hele taget var der mange regler eleverne skulle holde. Man skulle møde til tiden og måtte ikke komme for tidligt. Der måtte ikke løbes i gården efter endt skoletid, ligesom der heller ikke måtte leges når eleverne mødte ind om morgenen. Børnene måtte ikke have træsko på i klassen, medbringe fløjter, smudsige billeder eller piber og tobak, og de skulle være renlige og ordenlige i tøjet.

1700 elever

Elevtallet var fra starten højt, og med næsten 1700 elever fordelt i 54 klasser i skoleåret 1907/08 var det med al tydelighed bevist, at der var brug for mere end én ny skole i de hastigt voksende kvarterer på det ydre Frederiksbjerg. Derfor kunne N.J. Fjordsgades Skole indvies 100 meter væk i 1912. Endnu i midten af 30´erne havde Borgerskolen Ingerslevs Boulevard mere end tusind elever, men derefter faldt elevtallet jævnt for at styrtdykke i tresserne. Byrådet lukkede skolen i 1973, men da var det, der fra 1986 skulle komme til at hedde VUC Århus, forlængst på vej ind.

Besættelse og VUC

Eksamensmellemskole blev Ingerslevs Boulevard først fra og med skoleåret 1951/52, og allerede det følgende år gik man i gang med et 3-årigt præliminærkursus for elever, som ikke i første omgang havde vist sig modne og motiverede for mellem- og realskolen.

Som den sidste af de aarhusianske skoler blev Ingerslev beslaglagt af tyskerne under besættelsen 10. marts 1945. Skolen blev indrettet til lazaret, og en nødtørftig undervisning måtte etableres på naboskoler og hvor, der ellers måtte være plads. Der gik næsten et halvt år, før skolen efter rengøring og istand- sættelse på ny kunne fungere normalt.

Overlærere og inspektører

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Halfdan Jørgensen: Borgerskolen Ingerslevs Boulevard 1903-1953. 1953. Bestil materiale

Se også