Beder-Malling Sogneråd

Fra AarhusWiki
Beder-Malling Sogneråd 1913-1917, sandsynligvis taget ved tiltrædelsen i 1913. Daværende sognerådsformand Moesgaard Nielsen ses siddende i midten. Ukendt fotograf, Beder-Malling Egnsarkiv.
Kortet viser, hvor kommunegrænsen gik i 1969 inden Kommunalreformen i 1970.

Beder-Malling Sogneråd, blev startet januar 1842, som Beder-Malling sogneforstanderskab, og dækkede Beder Sogn og Malling Sogn. Sogneforstanderskabet bestod oftest af 9 valgte medlemmer, samt den lokale præst. Ansvarsområderne var fattig-, skole-, og vejvæsenet. I 1868 blev Beder-Malling sogneforstanderskab afløst af Beder-Malling sogneråd, hvor man også fik ansvaret for den økonomiske forvaltning.

Baggrund

Beder-Malling Sogneforstanderskab, afholdt sit første valg 1. december 1841 i Seldrup skole. Sogneforstanderskabet havde sit første møde d. 14. januar 1842. Sognerådet dækkede Beder Sogn og Malling Sogn. 4-9 medlemmer blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Derudover var den lokale sognepræst automatisk medlem. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Da sogneforstanderskabet blev afløst af sognerådet, fik man endvidere ansvaret for den økonomiske forvaltning.

De ledende figurer der i 1841 stod for valget til - og oprettelsen af - det første sogneråd var Johan Henrik Mohr (forvalter på Godthaab, senere en overgang endvidere forvalter på Vilhelmsborg; på vegne af områdets største lodsejer ”Hr. Kammerherre Hofjæger Mester Baron von Güldencrone”), samt Søren Rasmussen og Peder Christensen. En anden vigtig person igennem sogneforstanderskabets arbejde de første årtier, som aldrig selv var medlem, var Christen Rasmussen (birkedommer ved Vilhelmsborg birk indtil 1856).

Sogneforstanderskabstiden 1842-1868

Ved det første valg i december 1841, blev først valgt: Niels Rasmussen med 40 Stemmer, Jens Lassen med 26 stemmer, Jens Rasmussen med 26 stemmer, Søren Hansen med 36 stemmer, Jakob Sørensen med 29 stemmer, Niels Pedersen med 26 stemmer, Niels Jensen med 38 stemmer, Jens Hansen med 44 stemmer og Rasmus Pedersen med 29 stemmer. Om det var fordi det var det første valg og de var helt nye i optællingen vides ikke, men efterfølgende opdagede de valgforordnede, at de havde overset, at Christen Jensen havde 40 fået stemmer. Christen Jensen indtrådte herefter i stedet for Niels Pedersen.

Det første sogneforstanderskab kom i 1844 i konflikt med sognenes sognefogeder. Det tog fart i juni 1844, hvor sognefogederne Jacob Andersen og Anders Pedersen skrev til forstanderskabet, at de ikke mente sig ”forpligtede til Tilsigelse og Opsyn ved Biveienes Istandsættelse” og frabad sig denne opgave. Sogneforstanderskabet oplyste dog, at efter en forordning af 24/8 1841 og et cirkulære af 5/12 1842, var de forpligtede. Forstanderskabet anmodede således disse to, samt Peder Hansen (en tredje sognefoged), om at udføre dette arbejde. Ved næste møde i august 1844 havde sognefoged Anders Pedersen skrevet, ”at han ikke videre vilde have at gjøre med Tilsynet af Biveienes Istandsættelse”. Her svarede forstanderskabet dels, at det skulle han, og dels, ”at Sogneforst. maatte udbede sig hans personlige Møde og ingen Skrivelser”, hvis han havde mere at sige/indvende. Det næste sogneforstanderskabsvalg bar præg af denne konflikt. Ikke nok med at sognefoged Jacob Andersen blev nyvalgt. Formanden Niels Jensen blev endvidere af valgbestyrelsen forbigået, og i hans sted valgt endnu en af sognefogederne, Peder Hansen. Sognepræst Vilhelm Paludan Müller overtog som formand. Niels Jensen blev dog valgt igen ved det næste valg 3 år senere, og stemningen var ikke dårligere, end at han ofte blev valgmand på sognenes vegne.

Det meste af sogneforstanderskabets arbejde gik med at vedligeholde veje, oftest ved at skulle ”grøftes, planeres og gruses”, og vedligeholdelse og skabelse af stenkister, samt arbejdet med skole- og fattigvæsenet. Derudover modtog de statslige og amtslige love og sørgede for cirkuleringen af disse iblandt sognenes beboere. Ligesom de modtog henvendelser og forespørgsler fra fra amtet, staten og birkedommer Rasmussen.

Et par af de mere interessante undtagelser, for ovenstående arbejde, var under Treårskrigen, hvor de preussiske tropper kom til området. Her stod sogneforstanderskabet og sognenes beboere for en stor del af forplejningen af de fjendtlige tropper, her især brød, havre, byg, gryn, kød, ærter, hø og halm. Det kan måske virke underligt, men en årsag til dette, bliver nævnt i et sogneforstanderskabsmøde i maj 1849. Her antydes det, at forplejningen af de fjendtlige styrker sker for at undgå, at selvsamme styrker skulle plyndre og hærge i området.

I september 1852 blev det meddelt i forstanderskabet, at drengen Peder Holm Frederiksen, skulle optages på Bøgildgård. Sådan en sag var på ingen måde usædvanlig. Det var mere usædvanligt, hvad der skete på det følgende møde i oktober samme år. Her troppede Peder Holm Frederiksens bror Søren Frederiksen, gartner Skårupgård, op, for at protestere over dette. Dette var ”paa Grund af det Røgte, at de paa bemeldte Institut optagne Drenge, skulle lide en alt for stræng Behandling, - hvorfor han af Broderlig Omhu loved fra 1st Novbr. næstkommende at modtage bemeldte Peder Holm Frederiksen til videre Forsørgelse, dog forventede han hertil Understøttelse af Fattigvæsenet for Beder og Malling Sogne.” Søren Frederiksen fik godkendt til sin forespørgsel og tilkendt 16 rigsdaler årligt. Dog skulle han ved de fremtidige udbetalinger samtidig dokumentere, at hans bror fulgte sin skolegang, ellers ville forstanderskabet stoppe betalingen.

Det kan også nævnes, at allerede i september 1851 anbefalede sogneforstanderskabet, at afskaffe Skt. Olufsmarkedet

Sagen om Jens Hansen af Starup

En særegen historie, nærmest føljeton, i sogneforstanderskabets tid, var historien om gårdmand Jens Hansen i Starup. Birkedommer Christen Rasmussen havde august 1846 bedt forstanderskabet om at undersøge Jens Hansens mentale tilstand, hvilket nogle af medlemmerne, med formand Paludan Müller i spidsen, havde gjort i august eller september samme år. Her havde de fundet ”tydelige Kjendetegn paa Galskab”. På trods af, at der blev anset behov for lægehjælp til- og bevogtning af Jens Hansen, skete der ikke yderligere i to år. Grunden til dette, er nok en nærmest nutidig diskussion om hvem der skulle betale for dette: Birkedommeren mente Forstanderskabet skulle betale, men omvendt mente Forstanderskabet at birkedommeren skulle klare betalingen.

Det blev således overladt til Jens Hansens hustru, Kirsten Nielsdatter, at passe på ham. Da hun dør i Starup juni 1848, bliver situationen mere akut. Allerede samme måned skriver Sogneforstanderskabet: ”Da den afsindige Jens Hansens Kone i Starup er død i denne Uge, og Manden nu gaaer […] ganske alene i det mennesketomme Huus, uden at være istand til at passe sine Kreature tilbørlig […] og det saaledes var at forudsee at hans Ødelæggelse snarlig stod for Haanden, dersom der ikke tages øieblikkelige Foranstaltninger til Ordningen af hans Sager”. De foreslår først, at en familie skal flytte ind på gården, for at hjælpe Jens Hansen, imod at få kost, logi og løn. Dernæst foreslås at få Jens Hansen ind på Randers hospital. Imens dette, bliver Jens Hansen bevogtet. Prisen for dette er dog for høj for Forstanderskabet, så de beordrer på skift gårdmændene til at tage 24 timers vagter uden beregning. Det ender med, at Jens Hansen i marts 1949 bliver indlagt på Horsens Hospitals ”Daarekammer”. I starten holder Forstanderskabet døren åben for at Jens Hansen kan komme tilbage til sin gård, men disse tanker forsvinder som tiden går.

De næste mange år hører man mest om Jens Hansen i sogneprotokollerne når der kommer en regning fra Horsens Hospital og når regningerne bliver betalt. Kammerherre Güldencrone stod for en del af betalingen imod at overtage og bortfæste Jens Hansens gård og at Güldencrone ”Intet videre vilde bebyrdes med for Jens Hansens Skyld”.

Jens Hansen levede i 1854 stadig på Horsens Hospital.

Sogneforstanderskabsmedlemmer

Screendump af underskrifterne der bevidner Beder-Mallings første sognerådsmøde 14/01-1842. Bemærk at prominente deltagere i mødet, som ikke var sogneforstandere, også skrev under, bl.a. her forvalter Mohr. Beder-Malling Forhandlingsprotokol 1841-1891, s. 21.

1842-1844

Valget blev afholdt 1. december 1841 i Seldrup skole.

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Niels Rasmussen Fattigvæsen i Beder sogn Rokballe Mølle
Jens Lassen Skolevæsen i Beder sogn Beder
Jens Rasmussen Skolevæsen i Beder sogn Seldrup
Søren Hansen Fattigvæsen i Malling sogns vestre del Pøel eller Pedholdt1
Jacob Sørensen Skolevæsen i Malling sogns vestre del Pøel
Christen Jensen Skolevæsen i Malling sogns vestre del Krekær
Niels Jensen Forstanderskabets formand og skolevæsen i Malling sogns østre del Neder Fløjstrup
Jens Hansen Skolevæsen i Malling sogns østre del Storenor
Rasmus Pedersen2 Fattigvæsen i Malling sogns østre del Bisgaard
Vilhelm Paludan Müller (1807-1861) Præst Beder

Ved valget blev Niels Pedersen (Synnedrup) noteret som blandt de valgte med 26 stemmer, i stedet for Kristen Jensen (Krekær) med 40 stemmer. Fejlen blev dog opdaget samme dag, og Christen Jensen blev herefter udråbt som valgt i stedet for Niels Pedersen.

1 Ved udnævnelsen til sogneforstandermedlem omtales Søren Hansen som boende i Pøel, med ved valget af udvalgsposter som boende i Pedholdt.

2 Ved udnævnelsen til sognerådsmedlem kaldes personen her Anders Pedersen, men ved valget af udvalgsposter Rasmus Pedersen. Han underskriver dog sig selv som Rasmus Pedersen.

1845-1847

Valget blev afholdt 10. december 1844 i Ajstrup skole.

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Jacob Sørensen Pøel
Christen Jensen Krekær
Jens Hansen Storenor
Jacob Andersen Skoleforstander Sognefoged Beder
Niels Rasmussen1 Fattigforstander Gårdmand Fulden
Jacob Nielsen Skoleforstander Gårdmand Over Fløjstrup
Peder Rasmussen Fattigforstander Gårdmand Neder Fløjstrup
Peder Hansen Skoleforstander Sognefoged Lilnord
Øvle Nielsen Fattigforstander Gårdmand Starup
Vilhelm Paludan Müller (1807-1861) Formand Præst Beder

En konflikt i sogneforstanderskabet gjorde, at den hidtidige formand Niels Jensen, trods sine stemmer, blev "forbigaaet og i hans Sted valgt Sognefoged Peder Hansen i Lildnord”.

1 Niels Rasmussen (Fulden) blev ikke nyvalgt, men i stedet udpeget som afløser for forstander Jens Rasmussen (Seldrup), da denne trak sig grundet ”svaghed”.

1848-1850

Valget (afholdt 16. december 1847 i Pedholdt skole) var et suppleringsvalg, idet Jacob Sørensen, Christen Jensen, Jens Hansen og Niels Rasmussen trak sig efter at have siddet i seks år. Sidstnævnte Niels Rasmussen havde i princippet kun siddet i én periode, men idet han var udpeget som afløser for Jens Rasmussen, overtog Niels Rasmussen også Jens Rasmussens anciennitet i dette henseende.

De øvrige (Jacob Andersen, Jacob Nielsen, Peder Rasmussen, Peder Hansen og Øvle Nielsen) der kun havde siddet én periode, forblev i forstanderskabet uden at være på valg.

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Niels Jensen Valgmand1 Gårdmand Neder Fløjstrup
Anders Pedersen Gårdmand Malling
Niels Hansen Gårdmand Seldrup
Øvli Sørensen Gårdmand og sognefoged Malling
Jacob Andersen Sognefoged Beder
Jacob Nielsen Gårdmand Over Fløjstrup
Peder Rasmussen Gårdmand Neder Fløjstrup
Peder Hansen Sognefoged Lilnord
Øvle Nielsen Gårdmand Starup
Vilhelm Paludan Müller (1807-1861) Formand Præst Beder

1 I 1849 blev gårdmand Mikkel Christiansen (Beder) og gårdmand og forstander Niels Jensen (Neder Fløjstrup) valgt som Valgmænd til Landstinget. De samme to blev også valgt som valgmænd "til det forestaaende Landsthingsvalg i Randers" 11. oktober 1850.

1851-1853

Valget (afholdt 30. december 1850) var igen et suppleringsvalg, hvor Jacob Andersen, Jacob Nielsen, Peder Rasmussen, Peder Hansen og Øvle Nielsen trak sig efter at have siddet i seks år.

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Niels Jensen Delegeret og valgmand1 Gårdmand Neder Fløjstrup
Anders Pedersen Valgmand1 Gårdmand Malling
Niels Hansen Gårdmand Seldrup
Øvli Sørensen Gårdmand og sognefoged Malling
Mikkel Hasle Christiansen (1816-1883) Beder fattigvæsen og Valgmand1 Gårdmand Beder
Søren Nielsen Gårdejer Over Fløjstrup
Jacob Sørensen Gårdmand Ajstrup
Rasmus Nielsen Gårdmand Kjeldborg?
Anders Nielsen Gårdmand Pedholdt
Vilhelm Paludan Müller (1807-1861)2 Formand Præst Beder

1 Forstander Niels Jensen i Neder Fløjstrup blev valgt til at deltage i Amtsrådsvalget den 15. januar 1851. Forstanderne Anders Pedersen i Malling og Mikkel Christiansen i Beder blev 2. august 1852 valgt som valgmænd til folketingsvalget den 4. august 1852. Niels Jensen i Neder Fløjstrup blev valgt til repræsentere Beder-Malling ved Folketingsvalget d. 26/2 1853. Niels Jensen og Mikkel Christiansen blev valgt til Valgmænd for Beder og Malling Sogne til Landstinget 3/6 1853. Mikkel Christiansen endvidere valgt som valgmand til folketingsmødet 27/5 1853.

2 Grundet pastor Vilhelm Paludan Müllers længere varende sygdom, fra december 1851 og perioden ud, blev Johan Henrik Mohr (forvalter på Godthåb) valgt som midlertidig formand. På trods af, at han i december 1852 ikke havde deltaget i sogneforstanderskabsmøder i 1 år, ”blev Hr Pastor Pal. Muller, atter eenstemmigen valgt” som formand for året 1853.

1854-1855

Ved valget (afholdt 21. december 1853 i Beder kro) skulle vælges 4 "nye Sogneforstandere, i Stedet for de hidtil værende nemlig: Niels Jensen i Neder Fløystrup, Anders Pedersen og Øvle Sørensen begge i Malling, og Niels Hansen i Seldrup" som alle havde siddet i 2 valgperioder.

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Mikkel Hasle Christiansen (1816-1883) Skoleforstander og valgmand1 Gårdmand Beder
Søren Nielsen Gårdejer Over Fløjstrup
Jacob Sørensen Skoleforstander Gårdmand Ajstrup
Rasmus Nielsen Gårdmand Kjeldborg?
Anders Nielsen Skoleforstander Gårdmand Pedholdt
Søren Jørgensen Fulden
Rasmus Eskesen Henriettegård
Peder Hansen Delegeret1 Lillenor
Øvli Nielsen (den Yngre)2 Starup
Michael Christian Asmussen3 Formand Kapellan Beder

1 Gårdmand og tidligere forstander Niels Jensen i Neder Fløjstrup og sognefoged Rasmus Pedersen af Over Fløjstrup valgtes til valgmænd til landstingsvalget i Randers d. 2/3 1854. Sogneforstander Peder Hansen fra Lillenor blev valgt som delegeret til amtsrådsvalget i Aarhus d. 22/3 1854. Sogneforstander Mikkel Christiansen i Beder og Gårdmand og tidligere forstander Niels Jensen i Neder Fløjstrup valgt som valgmænd til at møde i Randers den 20. juni 1855. Forstander Peder Hansen fra Lillenor blev valgt til at møde i Odder til folketingsvalget 14/6 1855. 2. november 1855 blev Niels Jensen af Neder-Fløjstrup og Mikkel Christiansen af Beder valgt til det ekstraordinære valg i Randers, til at udpege to nye landstingsmedlemmer, i stedet for de to, der havde nedlagt deres Mandat.

2 Oprindeligt var Peder Rasmussen i Malling valgt, men han "paa Grund af sit svage Helbred deri forlanger sig fritaget for Sogneforskabsbestillingen". Efter at have suppleret lægeattest, blev han erklæret fritaget. Ved et nyt valg 26. maj 1854 i Beder kro valgtes Øvle Nielsen den Yngre, også kaldet Øvle Nielsen junior, fra Starup, i stedet.

3 Efter valget blev en "M. Asmussen", som ej var blevet valgt, udnævnt til formand. Det viser sig dog at være kapellanen ved Beder præstegård, Michael Christian Asmussen. Han trådte nok til pga. pastor Vilhelm Paludan Müllers fortsatte sygdom. Fra og med mødet 6/9 1855 genindtræder V. Paludan Müller i forstanderskabet i kapellan Asmussens sted, ligesom Müller, ved samme møde, enstemmigt genvælges som formand.

1856-?

Forstanderskabet skrumpede her fra 10 medlemmer til 9, og der var valg til alle pladser. Ved første valg 17/12-1855 i Beder kro, blev valgt der valgt fire: gårdmand Rasmus Eskesen fra Malling, husmand Anders Pedersen fra Fløjstrup, husmand Niels Sørensen fra Ajstrup og gårdmand Øvli Nielsen junior fra Starup. Ved det næste valg 27/12-1855 i Beder præstegård blev valgt fem: gårdmand Søren Jørgensen fra Fulden, gårdmand Peder Andersen fra Pøel, gårdmand Christen Pedersen fra Neder Fløjstrup, gårdmand Søren Rasmussen fra Beder og gårdmand Frederik Hansen fra Udsigt.

Da Niels Sørensen fra Ajstrup, undslog sig grundet "Legemssvaghed", blev præsten Paludan Müller valgt ved et suppleringsvalg 16/1-1856 i Beder præstegård. Sidstnævnte blev her også valgt til formand.

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Rasmus Eskesen Skoleforstander for Pedholdt skole Gårdmand Malling
Anders Pedersen Skoleforstander for Beder skole Husmand Fløjstrup
Øvli Nielsen jun. Fattigforstander for Pedholdt distrikt Gårdmand Starup
Søren Jørgensen Fattigforstander for Beder distrikt Gårdmand Fulden
Peder Andersen Skoleforstander for Pedholdt skole og skolepatron for Malling sogns skoler Gårdmand Pøel
Christen Pedersen Skoleforstander for Ajstrup skole Gårdmand Neder Fløjstrup
Søren Rasmussen Skoleforstander for Beder skole Gårdmand Beder
Frederik Hansen Skoleforstander for Ajstrup skole Gårdmand Udsigt
Vilhelm Paludan Müller (1807-1861) Formand , fattigforstander for Ajstrup distrikt og skolepatron for Beder skole Præst Beder

Sognerådsmedlemmer

Kristian Nikolaj Kristiansen (1857–1909) gårdejer i Beder. Sognerådsformand for Beder-Malling sogneråd 1887-1892. Var derudover sognefoged 1883-1898 og folketingsmedlem 1898-1906. Ukendt fotograf, Beder-Malling Egnsarkiv.

1913-1917

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Moesgaard Nielsen Formand Overlærer på Malling Skole
Jacob Hansen (1869-1948) Gårdejer Fløjstrup
N. K. Rasmussen Beder
Erik Danielsen (1861-1937) Elmose
Ole P. Jensen Malling
Søren Sørensen Skrædder Fulden
Andreas Petersen Fulden
Jakob Sørensen Pøel
Math Andersen Kæmner
P. Lunn Malling

1917-1921

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Moesgaard Nielsen (død 1919) Formand (til 1919) Overlærer på Malling Skole
Søren Sørensen Skrædder Fulden
P. Lunn Malling
Jacob Hansen (1869-1948) Formand (fra 1919) Gårdejer og sognefoged Fløjstrup
Erik Danielsen Elmose
Ole P. Jensen Malling
Jacob Sørensen Pøel
N. K. Rasmussen Beder
Andreas Petersen Fulden

Ved suppleringsvalg 22/9-1920 vælges Jens Anton Jensen (Starup) og Husmand Jensen Jensen (Lillenor).

Jacob Hansen (1869-1948) gårdejer i Ndr. Fløjstrup. Portræt i anledning af valget til formand for Beder-Malling Sogneråd 1919. Var formand til 1925. Var derudover sognefoged i Mallings østre distrikt 1915-1935. Fotograf: Otzen, Beder-Malling Egnsarkiv.

1921-1925

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Jacob Hansen (1869-1948) Formand Gårdejer og sognefoged Fløjstrup
Ole Peter Jensen Næstformand
Rasmus Jeppesen Over Fløjstrup
Jens Anton Jensen (1880-1935) Gårdejer Starup
S. P. Pedersen Malling
Alfred Jacobsen Elmose
Jens Kjeldsen Malling
Jens P. Birkeskov Malling
Jens Jensen Lillenor

1925-1929

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Jens Anton Jensen (1880-1935) Formand Gårdejer Starup
Ole Peter Jensen Næstformand
S. P. Pedersen Karetmager Malling
Vilhelm Lindby Skovfoged Fløjstrup
Karl Mortensen Pedholt
Alfred Jacobsen Kjeldsen Malling
N. K. Rasmussen Beder
Niels Peter Mikkelsen

1929-1933

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Ole Peter Jensen Formand
N. K. Rasmussen Beder
S. P. Skov Malling
Chr. Mikkelsen Fisker Storenor
Anton Larsen Beder
Danius Danielsen Gårdejer Ajstrup
Hans P. Hansen Næstformand Malling
Vilhelm Lindby Skovfoged Fløjstrup
Carl Mortensen Pedholt

Marinus Nielsen (Fulden) indtrådt som suppleant per 2/1 1932.

1933-1937

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Hans P. Hansen Formand Malling
N. K. Rasmussen Næstformand Beder
Danius Danielsen Gårdejer Ajstrup
Anton Larsen Beder
S. P. Skov Malling
Aage Nielsen Fulden
E. Anton Pedersen (f. 1886) Gårdejer og sognefoged Ndr. Fløjstrup
Chr. Mikkelsen Fisker Storenor
Chr. Jensen Skrædder O. Fløjstrup

1937-1943

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
E. Anton Pedersen (f. 1886) Formand Gårdejer og sognefoged Ndr. Fløjstrup
N. K. Rasmussen Næstformand Beder
Rasmus Peter Nielsen Gartner Malling
Alfred S. P. Elmose (1890-1968) Gårdejer Starup
Harry Nielsen
Chr. Jensen Skrædder O. Fløjstrup
Aage Nielsen Fulden
Jens Andersen Fløjstrup
S. P. Skov Malling

1943-1946

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
E. Anton Pedersen (f. 1886) Formand Gårdejer og sognefoged Ndr. Fløjstrup
Helge Kjeldsen Næstformand Sygekassebestyrer
Alfred S. P. Elmose (1890-1968) Gårdejer og sognefoged Starup
Rasmus Peter Nielsen Gartner Malling
Jens Andersen Fløjstrup
Harry Nielsen Ajstrup
Niels Thomsen Storenor
Karl Øvlisen Seldrup
Anton Marius Nielsen (1902-1965) Statshusmand Beder

1946-1950

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Alfred S. P. Elmose (1890-1968) Formand Sognefoged Starup
Helge Kjeldsen Næstformand Sygekassebestyrer
Søren Jacobsen
N. A. Sørensen Murermester
Harry Nielsen Ajstrup
Karl Mortensen
Inga Møller Revisor
Frands Frandsen (1902-1970) Bolsmand og pantefoged Malling
Niels Thomsen Storenor

1950-1954

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Alfred S. P. Elmose (1890-1968) Formand Sognefoged
N. Anker Sørensen Murermester
Harry Nielsen Ajstrup
Harald Nielsen
Harald Holgersen (1899-1979) Næstformand Ostegrosserer og direktør på Korskilde mejeri
Niels Thomsen Storenor
Søren Jacobsen
Søren Pedersen Møller
Niels Klougart (1885-1958) Forstander på Beder Gartnerskole
Frands Frandsen (1902-1970) Bolsmand og pantefoged Malling

1954-1958

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Harald Holgersen (1899-1979) Formand Ostegrosserer og direktør på Korskilde mejeri
Helge Kjeldsen Næstformand Sygekassebestyrer
Frands Frandsen Bolsmand og pantefoged Malling
Søren Pedersen Møller
Magda Schmidt Jensen Husholdningslærer
Karlo Terkildsen
Knud Elmose Gårdejer
Niels Thomsen Storenor
Evald Frandsen1

1 Da Evald Frandsen fraflyttede i 1956, indtrådte revisor Inga Møller i stedet.

1958-1962

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Harald Holgersen (1899-1979) Formand Ostegrosserer og direktør på Korskilde mejeri
Helge Kjeldsen Næstformand Sygekassebestyrer
Frands Frandsen (1902-1970) Bolsmand
Karlo Therkildsen1
Inga Møller Revisor
Magda Schmidt Jensen Husholdningslærer
Søren Pedersen Møller
Erik Klougart (1916-1991) Skoleforstander
Knud Elmose Gårdejer

1 I 1960 udtrådte Karlo Therkildsen efter eget ønske. I stedet indtrådte gårdejer Henry Hansen.

1962-1966

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Hans Kjærsgaard Frandsen (1905-1981) Formand Ejendomsmægler
Arne Eriksen Møller
Henry Hansen Gårdejer
Søren Jensen Vognmand
Jens V. Sørensen Næstformand Direktør
Elvin Hansen (1916-1991) Kørelærer og vognmand Malling
Anton Hasle Laursen Gårdejer
Hans Jakobsen Gårdejer
Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009) Lærer ved Malling Landbrugsskole

1966-1970

Navn Udvalgspost Beskæftigelse Hjemsted
Hans Kjærsgaard Frandsen (1905-1981) Formand Ejendomsmægler
Elvin Hansen (1916-1991) Kørelærer og vognmand Malling
Sven Rasmussen
Tage Anker
Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)3 Næstformand Lærer ved Malling Landbrugsskole
Søren Jensen (død 1967)1 Vognmand
Anton Hasle Laursen Gårdejer
Inge Andersen
Jens V. Sørensen2 Direktør

1 I 1967 afgik Søren Jensen ved døden. I stedet indtrådte Richard Mortensen

2 I 1966 udtrådte Jens V. Sørensen efter eget ønske. I stedet indtrådte Martha Birkeholm.

3 Efter Beder-Malling ophørte som selvstændig sognekommune i 1970 og kom ind under Aarhus kommune, fortsatte Jens Arbjerg Pedersen i Aarhus byråd 1970-1998, hvor han 1971-1993 var rådmand.

Litteratur og kilder