Ajstrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, som hører under Malling Sogn, Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Stift. Byen hørte i perioden 1842-1970 til Beder-Malling Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Historie

Norsmindevej 24 set fra nordøst fra vejen, Ajstrup. Kastanietræet er siden blevet fældet. Fotograf: Torben Pallesen Jensen, 1974.

Ajstrup har stort set bevaret det mønster, den havde omkring 1800. Den har ejerlav (Østerlavet) fælles med småbebyggelserne nord og syd for byen, hvad der må tolkes som udtryk for gammel indbyrdes markblanding. Det har resulteret i et usædvanligt og kompliceret mark- og bebyggelsesmønster. Byen omfattede på nævnte tid 5 gårde og 4 "huse". 3 af gårdene lå ved nordsiden af bygaden, der svarede til den nuværende, den 4. ved sydsiden og den 5. (Norsmindevej 11) lidt nord for gårdrækken langs nordsiden af Norsmindevej som i dag. Det ene af de 4 huse var nuværende Norsmindevej 24. Allerede da må der være sket ændrin­ger, idet der juridisk til byen yderligere hørte de to fritliggende gårde matr. nr. 24 (nuværende Bregenballe) og nr. 25 (opgået i Mariendal). Også dis­se må før udskiftningen i 1783 have ligget i tilknytning til bygaden; hvor lader sig ikke umiddelbart gennemskue.

Siden har udviklingen været præget af stor stabilitet. Der har ingen udflytning fundet sted. Den midterste af de 3 gårde på nordsiden af gaden er efter brand rykket over på sydsiden, men ligger stadig i byen. Der er kun sket et par helt ubetydelige udstykninger fra de 5 gårde med henblik på oprettelse af nye landejendomme. Derimod har der fundet en anselig omrokering af jorderne sted. Derved er matr. nr. 6 og 7 (Norsmindevej 19 og 20) i begyndelsen af 70'erne ophørt med at fungere som landejendom­me. En helt anden udvikling har fundet sted på den i Mariendal opgåede matr. nr. 25, der fra mellemkrigstiden og fremefter er blevet praktisk taget udbygget med sommerhuse (Mariendal Havbakker).

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Toftegaard i Ajstrup, 2018. Gården har hørt under Aarhus Domkirke, men brændte i 1783. Genopført som firlænget gård. Foto: Ib Nicolajsen.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 1.

Geografi og bevoksning:

Den ligger i reliefstærkt moræneterræn umiddelbart bag den israndslinie, der fra Horsens strækker sig mod nordøst syd om Malling til Moesgård, nærmere betegnet ved nordfoden af den i nordvest-sydøstlig retning orienterede 3/4 km lange Mølle­bakke mellem Ajstrup og Lillenor. I modsat retning afgrænses bebyggelsen af et par landskabskarakteristiske nu uddrænede moser. Beliggenheden giver små, men virksomt miljøpositive niveauforskelle på bygaden. En del af bebyggelsen kravler op ad Møllebakken, hvad der bidrager til at fremhæve relieffet. Fra byen falder terrænet mod øst, og fra flere steder på bygaden ses havet.

Elmose, mellem Ajstrup Strandvej og Norsmindevej, med sine trælinier og hegn (hække) er stærkt fremtrædende som et grønt område. Bevoksningen i landsbyen præger det fysiske miljø i en positiv retning.

Bygning & erhverv:

3 af ejendommene var landbrug, et anlægsgartneri og en kolonialhandel, begge med beboelse, hvortil kom Ajstrup Forsamlingshus. De resterende ejendomme er ren beboelse.

Vejnet:

Landsbyens kerne ligger i en øst-vest slyngning af Norsmindevej, som i øvrigt fortsætter mod nord og syd ud af byen. Norsmindevej og Ajstrup Strandvej har en hel del ferietrafik. For Ajstrup Strandvejs vedkommende generer den ikke, fordi vejen fører langt udenom bykernen. Den interne vejnets form er grenet og slynget. Vejbelægningen er asfalt, og der findes ikke fortove.

År 1974
Indbyggertal 40
Antal Bygninger 30 bygninger fordelt på 15 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 4
Særkende for landsbyen Ajstrups høje miljømæssige placering skyldes især de terrænmæssige og der­med forbundne vejmæssige kvaliteter samt den fyldige bevoksning. Der er store træer i tilknytning til de fleste af ejendommene, og nord for byen strækker sig i øst-vestlig retning en lille skov. I negativ retning i miljøbalancen trækker en betydelig gennemgående trafik til og fra sommerhusområderne ved Norsminde og Rude.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

http://www.bedermallingarkiv.dk/