Wilstersgade

Fra AarhusWiki

Navngivet i 1885 efter digteren Christian Friedrich Emil Wilster(1797-1840). Hans oversættelser af forfatteren Homer er blandt de bedste i oversat græsk litteratur.

Vejen ligger mellem Ewaldsgade og AbsalonsgadeFrederiksbjerg.

Mallings Toft

Anledningen til Byrådets vedtagelse af gadenavnet Wilstersgade i 1885 var en henvendelse fra en kreds af grundejere på Frederiksbjerg [herunder købmændene Rasmus Malling (1841-1907) og John Gaarn Malling (1845-1897), der på dette tidspunkt fortsat ejer det meste af området] om at få navngivet tre gader Absalonsgade, Holbergsgade og Wilstersgade på den såkaldte Mallingske Toft [matr. nr. 5 oprindeligt ejet af købmand Andreas Malling (1815-1876), nu under udstykning af sønnerne Rasmus og John Gaarn]. Grundejerne begrunder henvendelsen med, at bebyggelsen af området allerede i nogle år har været i gang, ligesom mange nye byggepladser nu udstykkes. Man finder det derfor af mange grunde uheldigt, at gaderne mangler navne. På det vedlagte kort over området er de tre navneforslag afmærket med kryds, og en fjerde senere gade [over handelsgartner Niels Nielsen Webers gartneri] er foreslået navngivet Niels Ebbesens Gade. Denne gade bliver dog senere den 27. april 1899 navngivet Ewaldsgade.

Lodsejerne havde siden 1882 begået ”selvtægt” ved at kalde den senere Holbergsgade for Mallings Toft, som det fremgår af Aarhus Vejviser fra dette år.

Henvendelsen bliver videresendt til udvalget til erklæring, som resulterer i, at Byrådet på sit møde den 18. juni 1885 under sag nr. 182/85 godkender navnet Wilstersgade.

Hverken grundejere eller Byråd anfører en begrundelse for valget af navne. For general Wilster taler, at alle fire gade + Frederiks Allé alle er meget kendte personer med tilknytning til krigshåndværket. Holberg var en meget kendt person i borgerskabet, men det er vel et spørgsmål om digteren og forfatteren Christian Friedrich Emil Wilster var. Hertil kommer, at de tre Mallinger var ud af en familie med stærke bånd til Napoleon, ligesom et fjerde medlem Niels Malling (1809-1862), bror til Andreas Malling i en lang årrække var premierløjtnant og kaptajn i Borgervæbningen. Så familien var rimelig velbevandret i militærhistorien.

Gadenavne i Aarhus

I en længere artikel i Aarhuus Stiftstidende den 19. februar 1898 på side 1 og 2 ironiserer lektor ved Katedralskolen Julius Hoffmeyer over navngivningen af gaderne i Aarhus. Under overskriften: Gadenavne i Aarhus skriver han: ”Vi har vore berømte Mænd paa Frederiksbjerg, siges der, ja, vi har en broget Samling derude. Absalon ligger ved Siden af Holberg. Begge munde ud i Læssøesgade (hvorfor ikke i Sorøgade, for der blev de jo begge begravede), medens General Wilster staar mæglende mellem dem.” Hoffmeyer er ikke i tvivl om fadderen til gadenavnet Wilstersgade.

Til gengæld harcelerer avisens skribent JANUS i en længere artikel på bladets forside den 15. juli 1900 under overskriften ”Kommunal Navneskik” over, ”at den kommunale Navngivning er gaaet i Forfald”. Og videre hedder det: ”Ikke blot nøjes man ikke med her som i København at opnævne Gader efter Digterne (Holbergs-, Hejbergs-, Wilstersgade), men de gruelige Ønavne har ogsaa forlængst faaet Indgang.”

To kompetente personer er allerede omkring forrige århundredskifte og ikke længe efter navngivningen af Wilstersgade lodret uenige om fadderen til Wilstersgade.

Opkaldt efter

Aarhuus Stiftstidende den 23. februar 1938 støtter general-forklaringen på gadenavnet. På side 7 under overskriften Opkaldt efter - oplyser avisen: ”I 1885 fremkommer Holbersgade, opkaldt efter den danske Skuespilplads' Fader, Ludvig Holberg, og Absalonsgade, opkaldt efter Københavns Grundlægger, Bispen og Hærføreren Absalon. En fjerde Gade i dette frederiksbjergske Kvarter faar Navnet Wilstersgade efter Generalløjtnant Ernst Wilster, der udmærkede sig som Kompagnichef for Kastelsjægerne i 1848 og som paa mønsterværdig Vis førte sin Brigade tilbage fra Dannevirkestillingen i 1864.”

Desværre nævner artiklen ikke noget om, hvor oplysningerne stammer fra.

Aarhus By's Gader og Veje

At Wilstersgade skulle være opkaldt efter ovennævnte digter, fremgår af gadeskiltningen, hvor der er anført: Wilstersgade, Forfatter 1797-1840. Dette skyldes formodentlig kommunens egne undersøgelser.

For i fagbogen: Aarhus By's Gader og Veje fra 1948 oplyses der:

"Wilstersgade: Dansk Digter, Oversætter af "Homer" (1797-1840)."

Fadder til bogen skulle være kontorchefen, fuldmægtig Johannes Kadsted i Vejnavnekontoret på Aarhus Rådhus, som under den tyske besættelse 1940-1945 udarbejdede den første oversigt over byens gade i en maskinskrevet udgave, der efterfølgende dannede grundlaget for forannævnte bogudgave.

Wilstersgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Wilstersgade

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Aarhus By's Gader og Veje, Fortegnelse over gader, veje, stier, broer, kajgader og andre færdselsled i Aarhus købstad pr. ca. 1. april 1948, samlet af stadsingeniøren, afd. II, I overensstemmelse med § 2 i Vejvedertægt for Aarhus af 1934
  • Gadeforvirring i Aarhus: lektor Wilster eller general Wilster?, artikel i Politiken den 10. august 2014 af arkivar Kenn Tabensen
  • Købmandsslægten Malling i Aarhus
  • Aarhus Byråds Forhandlinger