Tulstrup Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Tulstrupvej med Tulstrup kirke.
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2018, Aarhus Stadsarkiv.

Tulstrup Kirke er bygget på en bakkeknold i den nordlige ende af landsbyen, Tulstrup, nær Malling – ikke at forveksle med Tulstrup Kirke ved Ry. Kirken består af et romansk kor og skib, der menes bygget omkring år 1200 af tilhugne marksten og mindre sten, pakket ind i murenes lag, samt kvadre i hjørner og åbninger. Kirkens nuværende døbefont i granit er en romansk, jysk løvefont og stammer fra kirkens opførelse.

I perioden omkring år 1500 blev kirken moderniseret efter tiden standarder. Triumfbuen i koret udvidedes, og der byggedes en forlængelse af skibet af munkesten og marksten i vest, samt et styltetårn ved den nye vestgavl. Det formodes, at der i samme periode også opførtes et våbenhus ved kirkens syddør, og at korets østmur blev muret om. I modsætning til lignende moderniseringer af andre kirker blev der aldrig opført hvælv i Tulstrup Kirkes loft, og den fik dermed lov at beholde sine oprindelige trælofter.

Kirken er flere gange blev istandsat efter perioder med forfald, blandt andet efter krigene i 1600-tallet. I 1791 blev kirken renoveret og arbejdet bekostet af Jørgen Schmidt, der havde købt kirken to år forinden. I den forbindelse blev våbenhuset næsten genopført, korets og skibets langsider blev gjort højere med profilerede gesimser, og tagene blev opskalkede. Kirken blev igen istandsat i 1815, efter den var blevet overtaget af sognets beboere.

Kirken er i dag hvidkalket både ude og inde med flisegulv og blåmalede trælofter. Senest er kirken blevet gennemrestaureret i 1971 under ledelse af arkitekt H.P. Holm Nielsen, og under arbejdet afdækkedes rester af kalkmalerier. Kun i korbuen var det muligt at restaurere fundene, der menes at stamme fra midten af 1500-tallet og består af våbeskjolde for Ulfeldt og Bøistrup, Tinhuus og Lange.

Tulstrup Kirke har gennem historien været i mange forskellige ejeres hænder. I den senere del af middelalderen var kirken underlagt ærkedegnens tilsyn og forvaltedes omkring reformationstiden af Aarhus domkapitel. I århundredet, der fulgte reformationen, var kirken tæt knyttet til ejerne af sognets hovedgård, Østergård, eksempelvis Jost Ulfeldt og Birgitte Krabbe. Sidstnævnte ydede som kirkeværge bistand til reparationer i 1640’erne og skænkede mange gaver til kirkens inventar, blandt andet prædikestolen, der stadig står der i dag. Ved domkapitles opløsning i 1666 blev kirken underlagt kongen, der overdrog indtægterne til professor Henrik Ernst, men tilsyneladende beholdt patronatsretten. Kirken kom på auktion i 1710, hvor den købtes af justisråd Bendix Lassen til Åkær, der i 1707 også havde købt nabokirken i Astrup. Efter Lassens død overgik Tulstrup Kirke til hans enke, Hedevig Margrethe Bornemann, der giftede sig med oberst Mathias Rosenørn til Åkær. I 1722 overgik kirken til sognepræsten i Odder og Tvenstrup, Jørgen Davidsen, og efter hans død i 1733 nedarvedes den til hans enke, Mette Margrethe Christensdatter Lyngby. Hun solgte den i 1745 til Franz Rantzau til Kanne (Rantzausgave), der i 1768 solgte den til Øllegaard Møller, der var datter af den nyligt afdøde sognepræst i Tulstrup og Hvilsted sogne, Thøger Jacobsen Møller. Hun solgte i 1775 kirken til baron Christian Frederik Gyldenkrone til Vilhelmsborg og Østergård. Ved hans død i 1789 solgtes kirken til forpagteren af Moesgård, Jørgen Schmidt, der i 1812 solgte den til sognets tiendeydere. I 1910 overgik kirken til selveje.

Se også

Tulstrup Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Tulstrup Kirke

Litteratur og kilder