Sønder Årslev Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Silkeborgvej og Sønder Årslev Kirke.
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2018.

Sønder Årslev Kirke er bygget på en bakketop centralt i landsbyen, Årslev. Det oprindelige, romanske kor og skib af rå og kløvet granit opførtes efter alt at dømme i slutningen af 1100-tallet, hvor stenkirken sandsynligvis erstattede en tidligere trækirke. I senmiddelalderen foretoges en betydelig udvidelse i munkesten af både kirkens længde og højde, hvilken fuldstændig ændrede dens form, men på kirkens nordside kan man stadig se spor af den første, romanske kirkes mure. I forbindelse med udvidelsen udskiftedes kirkens oprindelige, flade træloft med krydshvælv. Det var formentlig også omkring denne tid, kirken fik sit våbenhus og sit første tårn, et såkaldt styltetårn. Dette erstattedes i 1882-83 af kirkens nuværende tårn, der opførtes ved murermester Robdrup efter tegning af Vilhelm Puck.

Sønder Årslev Kirke har gennem sine historie været i mange forskellige ejeres hænder. I katolsk tid var kirken inkorporeret i det såkaldte Sønder Årslev præbende, der hørte under Aarhus Domkapitel, og var et af domkapitles ældste. I 1686 afstod kongen kirken til Otte Bielke til Kærbygård, som i 1691 gav den videre til proviantforvalter Christen Wegerslev. Denne solgte i 1693 kirken til Hans Lundgaard, der var sognepræst i Hasle. Herfra nedarvedes kirken til Lundgaards datter og svigersøn, Bertel Mygind, der i 1711 solgte den videre til amtmanden, Jørgen Grabow. Dennes enke, Lucie Hedevig Lewetzau til Urup, afhændede i 1731 kirken til Sønder Årslev Sogns præst, Knud Andersen Toustrup. Den gik herefter videre til Toustrups nevø, Anders Pedersen Toustrup, der solgte den til grev Christen Frijs på auktion i 1758. Kirken fulgte herefter grevskabet Frijsenborg i tyve år, indtil den i 1818 overgik til Thøger Lassen Althalt til Lyngbygård. Ved auktionen over Althalts dødsbo i 1826 købte prokuratoren, Jørgen Nielsen, kirken og gav samme år skødet til harkornsbesidderne i Sønder Årslev Sogn. I 1912 overgik kirken til selveje.

I kirken står stadig den oprindelige, romanske døbefont i granit, som formodes skabt samtidig med kirkens opførelse. Prædikestolen er fra starten af 1600-tallet og formodentlig udarbejdet af Morten Snedker fra Skovby, der også har lavet en del træarbejde til andre kirker i Aarhus og omegn. Kirkens altertavle er fra 1875 og skænket af Andreas Severin Weis, der ejede Århus Mølle og Årslev Skovgård.

Se også

Sønder Årslev Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Sønder Årslev Kirke

Litteratur og kilder