Othine Wederkinch (ca. 1805-1855)

Fra AarhusWiki
Othine Wederkinch
Personlige detaljer
Nationalitet dansk Født ca. 1805 Død 24. juni 1855 i Vesterborg Sogn på Lolland Ægtefælle(r) ugift Erhverv lærerinde

Othine Wederkinch (født ca. 1805 formodentlig i Nyborg eller Rendsborg, død 24. juni 1855 i Vesterborg Sogn) var lærerinde og institutbestyrer i Aarhus fra 1824 til 1834.

Datter af auditør ved Kongens Regiment Georg Matthias Wederkinch (1764-1806) og hustru Marie Dorthea Wandel (1764-), datter af købmand og borgerkaptajn i Nykøbing Falster Caspar Nielsen Wandel og Marie Dorthea Olufsdatter Thygesen.

Wederkinchs Institut for Pigebørn

Othine Wederkinch kom til Aarhus i 1824 og oprettede i november dette år en af Aarhus' første pigeskoler - et såkaldt Institut for Pigebørn. Tidligere havde Caroline van Born startet en pigeskole - Det priviligerede Pigebørn-Institut - omkring 1810-11, og i 1818 oprettede en løjtnant von Anthon et Døttre-Institut.

Othine Wederkinchs skole lå på grunden svarende til nutidens Nørre Allé 25 og blev grundlaget for dét, der senere blev til Elise Smiths Skole.

Gennem sine 10 år i Aarhus boede Wederkinch flere steder. I den første tid boede hun i Store Torv 6, men senere også på Badstuegade og ved Mindet. I 1834 boede hun i Graven 30, der var bygningen på hjørnet af Graven og Studsgade, sammen med lærerinden Marie Vulff, der var ansat ved Wederkinchs institut, samt en tjenestepige.

Overdragelse af skolen

I 1834 oplevede Wederkinch tilsyneladende en periode med dårligt helbred og bad gruppe aarhusianske borgere bestående af "Engelsted, Blache, Grüner, Funder og Bang" (formodentlig Jacob Willads Engelsted (1786-1845), Hans Henrik Blache (1787-1871), pastor Laurits Peter Winding Grüner (1793-1869), Thomas Pedersen Funder (1804-1860) og Christian Bang (1794-1870)) om at påtage sig overbestyrelsen af skolen. Det gav anledning til, at følgende annoncering i Aarhus Stiftstidende 26. juli 1834:

"Det er Byens Indvaanere bekjendt, at en Underviisningsanstalt for Pigebørn i en Række af Aar her har bestaaet, og ved erkjendt Gavnlighed vundet Deeltagelse i de Borgerclasser, for hvilke den var bestemt. Bestyrerinden af samme, Jomfru Wederkinch, har, især formedelst en Medlærerindes langvarige Sygdom, saavel som formedelst egen derpaa følgende Upasselighed i den senere Tid ei været i Stand til, med sædvanlig Kraft og Omhu at virke for Indretningen, og har derfor anmodet os Undertegnede, om at paatage os Overbestyrelsen deraf, da hun troer, at den derved vilde vinde i Kraft og Medborgeres Tillid. Overbeviste om at en saadan Underviisningsanstalt er nødvendig, og at det almindelige Ønske er, at den fremdeles maatte bestaae, paataget os dette Hverv, under den Betingelse, at Elevernes Antal bliver saa stort, at de nødvendige Udgifter dermed kunne bestrides. Det følger af sig selv, at Jomfru Wederkinch, som første Lærerinde, saalænge hun ønsker det, vedbliver at have det specielle Tilsyn med Underviisningen. Vi give os herved den Frihed at indbyde dem af vore Medborgere, som maatte ønske deres Døttre der underviiste, til at tegne sig paa den i dette Øiemed udstædte Plan, som er henlagt hos Conrector Blache paa Rosengade, hvor den vil kunne tages i Øiesyn hver Eftermiddag Kl. 3-5. Saasnart et tilstrækkeligt Antal Elever, foruden dem som hidtil ere blevne underviiste, og af Forældrene ere tegnede som vedblivende, er anmeldt, skal det ufortøvet blive bekjendtgjort, til hvilken Tid Underviisningen, efter de nye derom tagne Bestemmelser, kan tage sin Begyndelse.

Engelsted Blache Grüner Funder Bang"

Wederkinch var beslægtet med Engelsted, der var hendes granfætter (fasters sønnesøn), hvilket kan være medårsag til, at Wederkinch overdrog bestyrelsen til bl.a. ham. De omgik i hvert fald hinanden, og Wederkinch var fadder ved Engelsteds datters dåb i 1828.

I november 1834 - få måneder efter overdragelsen - etablerede en anden lærerinde ved navn Albertine Starcke en pigeskole samme sted, som Othine Wederkinch havde startet sin. Starckes skole kan på sin vis anses som en ny skole, men den var i høj grad også en fortsættelse og stedfortræder for Wederkinchs Institut for Pigebørn.

Lærerinde på Lolland

Wederkinch opgav helt sit skoleforetagende i Aarhus og forlod efter alt at dømme byen i 1835. Hun besøgte den dog igen i bl.a. 1838. Hun fortsatte sin lærergerning på Lolland, hvor hun i 1840-1845 boede hos grev Einert Reventlow (1788-1867) på Aalstrup Hovedgård og fungerede som privat lærerinde og gouvernante for grevens børn.

I 1845 flyttede Reventlow til Sverige, og det er muligt, at Wederkinch tog med ham og familien for at fortsætte sin gerning hos dem. Det er dog ikke sikkert, og der findes ingen spor efter hende før i 1855, hvor hun var tilbage på Lolland og døde i Vesterborg Sogn 24. juni.

Othine Wederkinch på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Othine Wederkinch (ca. 1805-1855)

Litteratur og kilder