Mindegade 12

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Mindegade 12 med graffiti på sin endegavl. Foto: Phillip Fangel, 28-09-2020.

Mindegade 12 er en adresse på Mindegade i det centrale Aarhus. På adressen lå et nu nedrevet forhus til en gammel købmandsgård. Huset var flere hundrede år gammelt. Den grundmurede forside i det to stokværk høje hus omfattede ti vinduesfag. Forhuset fik sin nuværende facade ved en ombygning, som købmand F. W. Lewerkhusen lod udføre i 1847.

Mindegade 12-huset blev nedrevet i 2021, som følge af byrådets godkendelse af ejendomsinvestor Finn Bach Petersens højhusplaner for området. Nedrivningen betød at en arkæologisk udgravning af området foretaget af Moesgård Museum blev igangsat. Denne udgravning påviste blandt andet den svenske flådes bombardement af Åhavnen og kvartererne deromkring i 1659.

Bygningens historie og udformning

Byen blev i 1659 beskudt fra søsiden af svenske flådeenheder, og der anrettedes betydelig skade på husene i Mindegade og det nærliggende område. Udgravninger efter nedrivningen af Mindegade 12 viste sig at indeholde adskillige brøndefterladenskaber relateret til tiden før 1659 samt rester af kanon- og blykugler. Datering af tømmer fra nedrivningen af Mindegade 12 i 2021 har efterfølgende bestyrket formodningen om, at tømmeret til genopbygning af huset i Mindegade kunne dateres til ca. 1660. Det synes dermed oplagt at antage, at det oprindelige hus gik til grunde som følge af svenskerne bombardement året forinden.

Det gamle ejendomsnummer fra 1829 (nr. 339) placeret over porten. Foto: Søren Bitsch Christensen, 09-03-2021.

Ved brandtaksationen i 1761, hvor gården tilhørte sejlmager P. Holm, omfattede gården udover forhuset en tretten fag lang sidefløj. Men det må være denne gårds bygninger, som ved skipper Jens Sørensen Mørkes død i 1690 blev vurderet til 580 rdl.

Tømrermester Walter Withen lod i 1975 huset hovedistandsætte ved arkitekterne Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen. Herved blev det gamle hus' egentlige karakter fremdraget, og det indtager en meget vigtig plads i den gamle gade ved havnens gamle indsejling »Mindet«.

Sydgavlens tidligere skarpe fremspring i gaden er mildnet ved en karakteristisk runding. Facaden over den tjærede sokkel er pudset og malet gråhvid. Under hver af de to vinduesrækker ses et enkelt profileret sålbænks bånd. Over porten ved nordgavlen ses en sandstenstavle med ejendommens nr. fra 1829 (nr. 339). Husets pæne vinkeltag er tækket med røde vingetegl, og i facaden er indsat nye sprossevinduer. Ved husets sydgavl og bagside opfattes den gamle bygnings inderste væsen, nemlig det gamle bindingsværk af svært egetømmer, meget tæt placeret. Systemet med kun et stykke dokketømmer i hvert fag må antyde et gammelt hus. Men i øvrigt er der under hovedistandsættelsen i 1975 påvist tap huller fra skråstivere, »Bjørne« mellem stolper og bjælker i begge etager, tap huller fra V-stillet fyldtømmer ved stolperne. Det blev desuden iagttaget, at tagbjælkerne havde været tappet igennem stolperne på første sal i en højde af 28 cm under tagremmen.

Under restaureringen af ejendommen stødte man endvidere på en meget smukt kalkmalet blomsterrankefrise. Det skønnedes, at frisen stammede fra tiden omkring omkring 1700 eller sidst i 1600-tallet og har været anbragt over et nu forsvundet højt træpanel. Konservator K. Roland Hansen trak frisen af husets sydgavl, og den blev fragtet til »Den gamle By«, hvor den efterfølgende blev restaureret og bevaret for eftertiden.

Baggården ved Mindegade 12. Foto: Phillip Fangel, 10-10-2020.

Erhverv på adressen

I 1920'erne blev der drevet pensionat på adressen.

Højhusprojekt

Mindegade 12A blev sammen med adskillige andre ejendomme i området opkøbt i 2010'erne af de private investorer Finn Bach Petersen og Poul Kristiansen. Årsagen dertil var investorernes planer om at opføre et højhus på en ny og stor samlet hjørnegrund ved Europaplads, Mindegade og Ridderstræde. Sammen med etageejendommen Jomsborg, beliggende Europaplads 6 og den gamle skibshandel på Europaplads 8 skulle Mindegade 12 rives ned for at de nye byggeplaner kunne blive realiseret.

SAVE-registrering

Bygningen på Mindegade 12 blev i 1996 SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en forholdsvis høj bevaringsmæssig værdi på 3. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

Se også

Mindegade 12 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=151459

Litteratur og kilder

  • Slots- og Kulturstyrelsen. Fredede og Bevaringsværdige bygninger. https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=1205639.
  • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer / : Århus kommune. Magistratens 2.afdeling ; : Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring.
  • Aarhus Stiftstidende. Nyt højhus bliver endnu en brik til Downtown Aarhus. 09-06-2016.
  • Årbog fra Den gamle By, årgang 1975.
  • J. P. Trap Danmark VIII, Århus Amt. Femte Udgave. G.E.C. Gads Forlag. 1963.