Jens Peter Miller (1800-1864)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Portræt af J.P. Miller efter foto i Den Gamle By.

Jens Peter Miller - oftest omtalt kun som J.P. Miller - var skuespiller og teaterdirektør på det forhenværende Aarhus Teater i Kannikegade.

Født i år 1800 i København, død 20. juli 1864 i Aarhus.

Søn af tjener Rasmus Miller og hustru Juliane Jensdatter.

J.P. Miller blev aldrig gift.

Omrejsende skuespiller

Inden J.P. Miller kom til Aarhus, arbejdede han som skuespiller ved rejsende teaterselskaber. I marts 1843 var han et forholdsvis nyt medlem af det såkaldte Müllerske Selskab, men var tilsyneladende hurtigt i gang med at starte sit eget. Det ser i hvert fald ud til, at han i maj 1845 havde været medstifter af det Miller-Orlamundtske Selskab, men noget må være slået fejl, da det i august samme år blot hed Det Orlamundtske Skuespillerselskab, og Miller indtog en almindelig post i teatertruppen, mens Orlamundt var ene direktør. Godt et år senere havde Miller helt forladt selskabet og ses i september 1846 som en del af Det Titchenske Selskab, der på dette tidspunkt havde lejet Aalborg Teater hen over vinteren. Selskabets direktør, Peter Jacob Titchen, døde natten til den 8. august 1847, mens truppen var i Viborg, og det blev i den forbindelse annonceret, at "Selskabet vedbliver fremdeles, under Afventen af Cancelliets Resolution om Privilegiets Overdragelse, sin Virksomhed under Hr. Millers Bestyrelse."

J.P. Miller havde henover sommeren 1847 allerede stået for den daglige ledelse af teatret, da Titchen havde været plaget af sygdom og ikke kunne klare posten. Men nu kunne Miller for alvor prøve kræfter som teaterdirektør, og han forspildte ikke sin chance. Den 12. august satte Miller en notits i avisen om, at selskabet ville fortsætte den række abonnementsforestillinger, som de var i gang med i Viborg, allerede dagen efter. Og sådan vedblev de at fremføre forestillinger resten af sommeren, og de havde et stort repertoire. Blandt nogle af de mange skuespil, de opførte, kan nævnes Kun Tyve Aar, Slaget i Køgebugten, William og Emma, Hagbarth og Signe, Capriciosa, Familien fra Nyboder, Elverhøj, Pigen fra Lyon, Intrigerne, Gulddaasen, Valgerda, Vandeur-Anstalten på Klampenborg, Den første Kjærlighed samt Recensenten og Dyret.

I september 1847 rejste Det Titchenske Selskab, som det stadig hed, videre rundt i landet og brugte resten af året i bl.a. Randers, Horsens, Fredericia og Kolding. Da det nye år startede i 1848, fik truppen nyt navn og blev til Det Millerske Skuespillerselskab. Det skete formodentlig i forbindelse med, at privilegiet, som Titchen havde haft til at drive det omrejsende selskab, endelig var blevet overdraget til Miller. Derfor behøvede han ikke længere kun bestyre den afdødes selskab, men kunne stifte sit eget.

De følgende år turnerede Det Millerske Selskab mange steder i Danmark og rundede endda Slesvig i 1850, hvilket var til stor glæde for de danske soldater, der var udstationeret i området i forbindelse med Treårskrigen.

I 1851 lejede Det Millerske Selskab for første gang det forhenværende Aarhus Teater i Kannikegade, hvilket J.P. Miller annoncerede i Aarhus Stiftstidende den 17. september med ordene:

Theatret i Aarhuus.
Foreløbigen har jeg den Ære at bekjendtgjøre, at jeg i førstkommende October Maaned med mit Selskab agter at indtræffe til Aarhuus, for paa det derværende Theater at give en Suite Forestillinger. Mit Selskabs Medlemmer ere Følgende: Damer: Jfr. Glincke, Mad. Haurowiz, Mad. Lewini, Mad. Sørensen og Mad. Titchen. Herrer: Adami, Grumstrup, Haurowiz, Jørgensen, P. Petersen, F. Petersen, Pflugmacher, Rohde, Sørensen og Titchen.
J. P. Miller,
Kongl. privil. Skuespildirecteur.

Det var under dette ophold i Aarhus, hvor selskabet havde stor succes, at Miller må have øjnet muligheden for at give sin omrejsende skuespillertrup en fast, stationær scene at optræde på i Aarhus.

Teaterdirektør i Aarhus

Olielamper mangler olie på teatret i Kannikegade. På scenen til højre står teaterdirektør J.P. Miller. Akvarel af Hans Frederik Meyer Visby, ca. 1860, Aarhus Stadsarkiv.

I 1851 købte J.P. Miller det gamle teater i Kannikegade, der dengang gik under navnet Aarhus Teater, da byen endnu ikke havde fået de nuværende Aarhus TeaterBispetorvet. Han købte teatret af klubben Polyhymnia og overtog det formelt først ved april flyttetid i 1852. Allerede samme år begyndte planerne om en større istandsættelse af teatret, og i 1854 var det fleste forberedelser på plads. Den 10. februar dette år kunne man læse i Aarhus Stiftstidende, at:

"Det vil sikkert glæde Publikum at erfare, at planen til at ombygge og indrette vort Theater paa en tidssvarende Maade nu rykker Opfyldelsen nær. Hr. kgl. Bygningsinspecteur Thielemann har nemlig, efter Eierens, Hr. Directeur Millers Ønske, leveret Tegning, og Hr. Schrøder Overslag over Udgifterne, og begge Dele ere i alt Væsentligt vedtagne, og vil saaledes Arbeidet paabegyndes til Foraaret, saa at vi til Efteraaret ville være i Besiddelse af Behagelig - et godt Theater - som vi hidtil altfor længe have maattet savne. Vi have Tegningen liggende for os, og see deraf, at Huset vil blive forsynet med en rummelig Vestibule, nye Trapper, en ny Hovedindgang osv. Selve Salen vil blive afdelt i Nr. Parquet og Parterre, og i den paabyggede Etage, foruden Galleri, flerre større og mindre Loger osv. Den dygtige Architekts Smag og Indsigt er desuden Borgen for, at det vil blive saa smukt og hensigtmæssigt som muligt."

Byggeriet gik planmæssigt og i oktober stod teatret færdigt - noget var nybygget, og noget var grundigt istandsat. Borgerne i Aarhus var meget glade for forandringerne, som komplimenteredes i adskillige indsendte notitser i Aarhus Stiftstidende. Desuden fik forestillingerne, som Miller og hans skuespillerselskab opførte på teatret, stor ros igen og igen. Kort sagt var J.P. Millers virksomhed i Aarhus en stor succes, der fortsatte frem til hans død.

En uhyggelig mand

Selvom det kan konkluderes, at Miller klarede sig godt professionelt i Aarhus, skulle han som person og i privaten have haft sine begrænsninger. Han er sågar blevet beskrevet som værende lidt "uhyggelig". Forfatteren Erik Bøgh fortalte i sin tid om Miller, at han var en "Pebersvend af Tilbøjelighed og Kvindehader af Princip". I bogen Aarhus gennem tiderne III står der desuden om ham, at han var "et kvikt Hoved, hurtig og skarp i Replikken, men Kyniker."

Måske er det disse personlighedstræk, der sørgerede for, at han aldrig giftede sig eller stiftede familie. I de 14 år han boede i Aarhus, logerede J.P. Miller ved konditor T.C. Bæhr og senere dennes enke, der boede i en hjørneejendom med adresserne Skolegade 5 og Skolegyde 2, kun et stenkast fra hans teater.

Ved hans død i juli 1864 annoncerede Aarhus Stiftstidende følgende:

"Efter et langvarigt og smerteligt Sygeleie afgik der igaar ved Døden en i Særdeleshed i de jydske Kjøbstæder meget bekjendt Mand: Theaterdirecteur J. P. Miller. Som Eier af det herværende Theater udfoldede han sin betydeligste Virksomhed her i Byen og var for flere Aar siden vistnok i Besiddelse af Formue; men de især for den dramatiske Kunst høist ugunstige Tidsomstændigheder maae have forvoldt ham betydelige Tab. Den Afdøde blev 64 Aar gammel."

Der var dog ingen privatpersoner, der begræd hans død - i hvert fald ikke offentligt - og datoen for hans begravelse måtte bekendtgøres af hans udlejer, enkefru Marie Bæhr. Hans nærmeste lader til at have været skuespilleren Parmo Petersen, der i flere år havde været en del af Det Millerske Selskab, da J.P. Miller testamenterede teatret til ham. Petersen overlod dog hurtigt den daglige bestyrelse af teatret til en anden skuespiller, Sophus Birck, der i slutningen af 1871 eller begyndelsen af 1872 købte teatret af Petersen. Parmo Petersen var på dette tidspunkt var flyttet til København for at følge en anden karrierevej.

Litteratur og kilder