Turismepolitik i Aarhus

Fra AarhusWiki

Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


Aarhus Kommune har haft et turistfremmearbejde i mere end 100 år. Fra 1897 til 1994 stod Aarhus Turistforening i spidsen for arbejdet. Med oprettelsen af Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling i 1991 opstod der et uformelt samarbejde med turistforeningen, og det førte i 1994 til oprettelsen af driftsorganisationen Tourist Århus, der blev drevet af Region Århus Fonden. I 2005 blev samarbejdet afløst af Visit Aarhus Fonden, der var resultatet af erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus III, hvor turismefremmearbejdet fik en mere fremtrædende rolle i erhvervspolitikken.


Aarhus Turistforening 1897-1994

Hjælp gerne med at udbygge afsnittet om Aarhus Turistforening.

Aarhus Turistforening eksisterede fra 1897 til 1994 og stod som del af et turistfremstød i 1938 bag betegnelsen "smilets by". Turistforeningen blev i 1994 afløst af Tourist Århus, der var en driftsorganisation drevet af Region Århus Fonden.

Erhvervsafdelingen og turismen

Offentlig støtte til turistfremmearbejdet er stort set led i alle kommuners erhvervsfremmeindsats. Det har det altid været. Ønsket om at tiltrække turister udefra til lokalområdet og en dertil knyttet vilje til at støtte en indsats med det formål gælder for de fleste politiske partier. Således også for partierne i Aarhus Byråd.

Da kommunen i 1990 oprettede en erhvervsafdeling som en del af borgmesterens kontor, var det som erstatning for et eksternt erhvervskontor. På det tidspunkt havde kommunen allerede en fungerende turistforening, der modtog mellem en og to millioner kr. årligt i kommunalt tilskud. Formelt fik den nyoprettede erhvervsafdeling ikke nogen rolle eller beføjelser i relation til turistforeningen. Uformelt var der en løbende kontakt af orienterende karakter (status oplysninger, årsregnskab m. v.).

Tourist Århus 1994-2004

I 1994 blev turistfremmearbejdet i Århus kommune organiseret som en erhvervsdrivende fond med navnet Region Århus Fonden, der via sin bestyrelse drev driftsorganisationen ”Tourist Århus”.

Det fortsatte herefter uændret de næste 10 år, hvor erhvervsafdelingen på vegne af borgmesteren ad hoc fulgte turistforeningens ”gøren og laden”. Men det var ”på afstand” og vedrørte primært økonomien; det turistfaglige blandede man sig ikke meget i.

I 2004 modtog Region Århus Fonden 3,8 millioner kr. i støtte fra kommunen til drift af ”Tourist Århus” samt 1,2 millioner kr. til turistmarkedsføring (i alt ca. 5 millioner kr. i årligt kommunalt tilskud dækkende ca. halvdelen af budgettet).

Analysearbejde og organisatoriske ændringer

I 2001 udarbejdede Erhvervsafdelingen og Erhvervskontaktudvalget erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus III, hvor turismefremmearbejdet fik en mere fremtrædende rolle i det erhvervspolitiske arbejde. Det sås bl.a. med 25 erhvervspolitiske initiativer rettet mod turismen i byen. Initiativ ”8.1 Ny marketing initiativer - turisme” under planens ”turiststrategi”. Som en vigtig del af dette initiativ var en ”kortlægning af Aarhus kommunes turistmæssige styrkepositioner”. Den opgave blev lagt i hænderne på den lokale konsulentvirksomheder PLS Rambøll Management, som herefter i efteråret 2003 gennemførte den ønskede analyse af turistfremmearbejdet i Aarhus. Analysen blev færdig i december 2003. Bag det hele lå en vis politisk og faglig utilfredshed med byens svage turistresultater sammenlignet med andre byer.

Fra julen 2003 og ind i foråret 2004 fulgte en høringsfase, hvor bl.a. Århus Kommune (ved borgmesterens afdeling) havde forhandlinger med de to medstiftere: Erhverv Århus og Århus City Forening samt med bestyrelsen for Region Århus Fonden. Det handlede ikke mindst om ændringer af vedtægterne for den erhvervsdrivende fond (Region Århus Fonden).

I marts 2004 var de foreslåede ændringer af det samlede kommunalt støttede turistfremmearbejde på Erhvervskontaktudvalgets dagsorden. Ifølge ”Vækst i Århus III” optrådte Erhvervskontaktudvalget nemlig som medansvarlig for initiativ 8.1 om turistfremmearbejdet.

I september 2004 kom sagen i byrådet, idet byrådet tiltrådte en ”Indstilling om ny organisering af turistfremmearbejdet i Århus Kommune”.

Visit Aarhus 2005-

Byrådets vedtagelse af indstillingen om ny organisering af det kommunale turistfremmearbejde betød, at arbejdet ligesom tidligere også fremover skulle organiseres i en erhvervsdrivende fond, men det var under et nyt navn: Fonden Visit Aarhus. Dertil kom nye vedtægter, der bl.a. indebar en opstramning af reglerne for valg af de syv bestyrelsesmedlemmer, hvor man bl.a. ønskede at beskytte sig imod at få bestyrelsesmedlemmer med egne erhvervsinteresser, der i enkelt sager kunne risikere at gå på tværs af den samlede brede turistbranche. Den nye fonds bestyrelse holdt sit konstituerende møde 18. januar 2005.

Som noget andet nyt skulle Visit Aarhus aftale og indgå en årlig resultatkontrakt med kommunen samt etablere partnerskaber med de to andre lokale turistorganisationer (foreninger) Sport Aarhus Events og Aarhus Arrangementer. Begge de to organisationer var blevet etableret (med kommunal mellemkomst) for at sikre en selvstændig økonomi i alle større sportsbegivenheder eller andre større arrangementer rettet mod en profilering af byen internationalt, dvs. langt ud over bygrænsen; begivenheder hvor kommunen nok var en del af finansieringen, men nu på en afgrænset måde. Kommunekassen udgjorde ikke længere en ubegrænset underskudsgaranti. Visit Aarhus var indgået som en af stifterne af foreningen Sport Aarhus Events i 1995 og havde siden da været en del af foreningen og dens bestyrelse. Men en samlet turistorganisation med de tre parter udvikledes ikke.

Endelig blev der som noget helt nyt etableret en såkaldt city management gruppe med i alt 24 medlemmer. Det var en faglig følgegruppe med rådgivende opgaver dvs. sammensat af diverse markante erhvervsfolk med interesse og viden om turistfremmearbejde.

Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: