Todderup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Todrup (el. Todderup) på højkantkort (1840-1899).
Kilde: Historiskatlas.dk

Todderup (el. tidl. Todrup) var en landsby, der nu blot optræder som stedbetegnelse for det område nær Tilst hvorpå der tidligere lå en landsbybebyggelse. Det tidligere landsbyområde, der lå nord for True og sydvest for gl. Tilst, er nu omdannet til et større erhvervsområde i den vestlige del af Tilst. Todderup-området har også tidligere været kendetegnet ved at lægge grund til virksomheden Tilst Teglværk.

Landsbyen, der var beliggende i Tilst Sogn, hørte i perioden 1842-1970 til Brabrand-Sønder Årslev Sognekommune, hvorefter området blev en del af Aarhus Kommune. Todderup lå tidligere et stykke væk fra andet bebyggelse, men området hvor landsbyen lå er i dag vokset sammen med Tilst.

Ved en arkæologisk rekognoscering af Todderup fandt Moesgaard Museum i 1988 resterne af en middelalderlandsby. Der blev bl.a. fundet en hustomt og en velbevaret stensat brønd. Arkæologernes formodning var, at det drejede sig om landsbyen Todderup, som menes nedlagt i begyndelsen af 1300-tallet, idet den nævnes i skriftlige kilder for sidste gang i år 1313. Derefter er landsbyen kun overleveret som et ejerlav og en stedbetegnelse. Den udgravede brønd skulle bevares som fortidsminde jvf. den senere udarbejdede lokalplan 379 af 1991.

Lokalplan 379 "Erhvervsområde vest for Anelystvej mellem True og Viborgvej"

I 1990 igangsattes en udarbejdelse af et planforslag der skulle omdanne et 50 ha stort område i Todderup til erhvervsareal. Det færdige arbejde resulterede i 1991 i en byrådsgodkendelse af lokalplanforslag 379, hvorved lokalplanområdet blev inddelt i fire mindre områder der hver havde deres egne bestemmelser. Det var fortrinsvis større erhvervsvirksomheder der skulle tilknyttes området, og der ville derfor ikke blive udstykket matrikler mindre end 2000 m2.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, men landsbyen er udgået af listen til rapporten, da den senere viste sig ikke at leve op til den vedtagne definition af en landsby. Det samme er tilfældet med Mundelstrup Stationsby og Ballen.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 4.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en relativ plan flade i terrænet med et dalstrøg vest for landsbyen og en svag sænkning, der løber nord-syd på tværs af landsbyen. Landsbyens form er karakteriseret ved spredt bebyggelse langs Viborgvej.

Landsbyen har et enkelt grønt område, nemlig en mindre sænkning, der løber vinkelret på Viborgvej. Området er intrusivt og besidder ingen særlig værdi. Beplantningen må som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende, specielt er der kun få træer, men til gengæld en del levende hegn.

Bygninger og erhverv:

Bebyggelsen kan opdeles i tre zoner, en vestlig zone med beboelseshuse, en central zone, der er domineret af et teglværk og en del gartnerier, og endelig en østzone, der igen er karakteriseret ved beboelse. Landsbyen består af 1 gård, 5 gartnerier, 22 beboelseshuse med udhuse, 2 komplekser med kombinerede funktioner (beboelse og andet), 1 tankstation og 1 teglværk.

Vejnet:

De trafikale forhold er først og fremmest koncentreret omkring Viborgvej, der er en gennemgående hovedvej med meget stærk trafik og meget svære støjgener. Anelystvej må betegnes som en gennemgående bivej, også med en del trafik, hovedsagelig som følge af dens funktion som tilkørselsvej til Bilka. Det interne vejnets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og enkelte fortove eksisterer i tilknytning til Anelystvej.

År 1974
Indbyggertal 120
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Teglværket virker noget skæmmende på landsbyen dels på grund af dets størrelse, og dels på grund af dets funktion (skorsten og siloer). Udsigten mod vest fra landsbyen er delvis god, dog noget skæmmet af Mundelstrup Stationsby. Udsigten mod nord og øst er præget af bebyggede områder, hvor specielt udsigten mod øst er skæmmet af supermarkedet Bilka. Området syd for landsbyen er landbrugsområde. Landsbyen indgår i øvrigt som et naturligt led dels i Tilst, og dels i Mundelstrup og forbinder disse to byers nye parcelhuskvarterer.

Kilder: Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Se også

Todderup på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Todderup

Litteratur og kilder