Todderup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tilst Sogn.

Historie

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, men landsbyen er udgået af listen til rapporten, da den senere viste sig ikke at leve op til den vedtagne definition af en landsby. Det samme er tilfældet med Mundelstrup Stationsby og Ballen.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 4.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en relativ plan flade i terrænet med et dalstrøg vest for landsbyen og en svag sænkning, der løber nord-syd på tværs af landsbyen. Landsbyens form er karakteriseret ved spredt bebyggelse langs Viborgvej.

Landsbyen har et enkelt grønt område, nemlig en mindre sænkning, der løber vinkelret på Viborgvej. Området er intrusivt og besidder ingen særlig værdi. Beplantningen må som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende, specielt er der kun få træer, men til gengæld en del levende hegn.

Bygninger og erhverv:

Bebyggelsen kan opdeles i tre zoner, en vestlig zone med beboelseshuse, en central zone, der er domineret af et teglværk og en del gartnerier, og endelig en østzone, der igen er karakteriseret ved beboelse. Landsbyen består af 1 gård, 5 gartnerier, 22 beboelseshuse med udhuse, 2 komplekser med kombinerede funktioner (beboelse og andet), 1 tankstation og 1 teglværk.

Vejnet:

De trafikale forhold er først og fremmest koncentreret omkring Viborgvej, der er en gennemgående hovedvej med meget stærk trafik og meget svære støjgener. Anelystvej må betegnes som en gennemgående bivej, også med en del trafik, hovedsagelig som følge af dens funktion som tilkørselsvej til Bilka. Det interne vejnets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og enkelte fortove eksisterer i tilknytning til Anelystvej.

År 1974
Indbyggertal 120
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Teglværket virker noget skæmmende på landsbyen dels på grund af dets størrelse, og dels på grund af dets funktion (skorsten og siloer). Udsigten mod vest fra landsbyen er delvis god, dog noget skæmmet af Mundelstrup Stationsby. Udsigten mod nord og øst er præget af bebyggede områder, hvor specielt udsigten mod øst er skæmmet af supermarkedet Bilka. Området syd for landsbyen er landbrugsområde. Landsbyen indgår i øvrigt som et naturligt led dels i Tilst, og dels i Mundelstrup og forbinder disse to byers nye parcelhuskvarterer.

Kilder: Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.brabrandarkiv.dk/