Ormslev Stationsby

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Landsby i Aarhus Kommune, tidligere Ormslev-Kolt Kommune, hører under Ormslev Sogn.

Da jernbanen kom til området med Hammelbanens anlæggelse i 1902, blev der oprettet en ny by på grund af terrænet, hvor Ormslev ligger oppe i bakkerne. Ormslev Stationsby blev anlagt nede i Aarhus Ådal, 1½ km nordvest for Ormslev. Hammelbanen blev nedlagt 1956.

Historie

Ormslev Stationsby er vokset op omkring Ormslev jernbanestation på Hammelbanen efter dennes åbning i 1902. På det tidspunkt lå der på stedet kun det endnu eksisterende lille husmandsbrug østligst i den nuværende bebyggelse (Storskov­ vej 56). Byen udviklede sig hurtigt. I 1909 var halvdelen af de nuværende bygninger opført, deriblandt, foruden stationsbygningen, købmandshandel med mølle 1901, mejeri 1908 og brugsforening 1906, snedkerværksted, alle typiske stationsbybygninger. Nogen gæstgivergård har byen aldrig haft, dertil var den vel for lille og trafikken for lokal.

I løbet af 20'erne gik væksten i stå. 1960 lukkede mejeriet. Efter 2. verdenskrig er også de fleste af de tidligere håndværksvirksomheder i småhusene nedlagt. Byens funktion er således blevet meget anderledes, end da den skabtes i begyndelsen af århundredet.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 4.

Geografi og bevoksning:

Den ligger på den nederste svagt skrånende sydli­ge dalside af Arhus-tunneldalen lige på overgangen til den flade dalbund. Fra byen ser man mod nord over dalen til den modsatte skråning med Årslev og År­slev Skov.

Helhedsvurderingen af beplantningen må betegnes som ikke særlig fremtrædende.

Bygninger og erhverv:

Bort­ set fra den fjernestliggende udløber mod vest er byen kompakt og velafgrænset. Dens hele karakter røber oprindelsen som en sen stationsbybebyggelse. Landsbyens komplekser indeholder 14 beboelseshuse med udhuse, 4 komplekser med beboelse og værksted, 1 kompleks med beboelse og fabrik, 1 kombineret forretning og beboelse og 1 kombineret offentlig institution med beboelse.

Byen omfatter en snes ejendomme med i alt godt 30 bygninger. Til 5 af ejendom­ mene er der knyttet fabriks-/værkstedsbygninger, der alle var i funktion i 1974 og satte deres præg på byen. Serviceniveauet ligger på næstlaveste trin blandt de 5 grupper, undersøgelsen opererer med. Landbrug spiller som venteligt for en stationsby en ganske un­derordnet rolle. Byen er en udpræget husby.

Vejnet:

De trafikale forhold er stort set begrænset til Storskovvej, der er ret ringe befærdet og tilsyneladende hovedsageligt af lokal trafik. I landsbyens vestlige udkant løber en noget stærkere befærdet bivej, Holmbækvej. Det interne vejnets form må betegnes som ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og der eksisterer grusfortove ud for visse af ejendommene.

År 1974
Indbyggertal 50
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige Ingen
Særkende for landsbyen Ormslev Stationsby er placeret som en klasse-4 by. Det skyldes først og fremmest, at bygningsmassen på grund af sin ringe alder er vurderet lavt. Betragtet som helhed og som et historisk monument fra den vigtige halvhundredårige epoke omkring århundredskiftet, hvor det danske samfund industrialiseredes, og det agrare land opfyldtes med nye servicebebyggelser, har byen mere end almindelig interesse, idet den helt har bevaret sin karakter fra de få årtier, da den voksede op, samtidigt med at bebyggelsen er praktisk taget en ren stationsby uden islæt af landbrug.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler