Ormslev Stationsby

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Ormslev Stationsby set fra luften. 1949.
Foto: Dana Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Ormslev Stationsby er en landsby i Aarhus Kommune, der hører under Ormslev Sogn. Byen hørte i perioden 1842-1970 til Ormslev-Kolt Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Da jernbanen kom til området med Hammelbanens anlæggelse i 1902, blev der oprettet en ny by på grund af terrænet, hvor Ormslev ligger oppe i bakkerne. Ormslev Stationsby blev anlagt nede i Aarhus Ådal, 1½ km nordvest for Ormslev. Hammelbanen blev nedlagt 1956.

Historie

Ormslev Stationsby er vokset op omkring Ormslev jernbanestation på Hammelbanen efter dennes åbning i 1902. På det tidspunkt lå der på stedet kun det endnu eksisterende lille husmandsbrug østligst i den nuværende bebyggelse (Storskov­vej 56). Byen udviklede sig hurtigt. I 1909 var halvdelen af de nuværende bygninger opført, deriblandt, foruden stationsbygningen, købmandshandel med mølle 1901, mejeri 1908 og brugsforening 1906, snedkerværksted; alle typiske stationsbybygninger. Nogen gæstgivergård har byen aldrig haft, dertil var den vel for lille og trafikken for lokal.

I løbet af 20'erne gik væksten i stå. 1960 lukkede mejeriet. Efter 2. verdenskrig er også de fleste af de tidligere håndværksvirksomheder i småhusene nedlagt. Byens funktion er således blevet meget anderledes, end da den skabtes i begyndelsen af århundredet.

Landsbybeskrivelse i Kommuneatlas, 1997

Følgende beskrivelse er citeret fra Århus Kommuneatlas.

Ormslev Stationsby er beliggende i et tydeligt geografisk skel på nordsiden af skråningerne, der afgrænser den store Århus Ådal. Den landskabelige placering præger oplevelsen af byen, og fra den nord-syd-gående hovedgade er der en smuk landskabelig udsigt over ådalen og skråningerne, der afgrænser ådalen mod nord.

Grundlaget for anlæggelsen af Ormslev Stationsby er Hammelbanen, der blev ført gennem ådalen i 1902. Banen blev nedlagt i 1956, men man kan stadig aflæse dele af jernbanens forløb i ådalens flade land-skab.

Langs den lille stationsbys lineære hovedgade ligger et særdeles flot forløb af mindre, villaprægede gadehuse fra dette århundredes begyndelse. Den tætteste bydannelse sker i området omkring den gamle station og købmanden, hvor bebyggelsen er præget af typiske stationsbyvillaer med frontkviste og karnapper.

Den tidligere station og den gamle købmandsbygning er beslægtede i deres arkitektoniske udtryk, der har sit udspring i den danske nationalromantik, og de to bygninger er særdeles karaktergivende for byen.

En lille sluttet hjørnebebyggelse danner en markeret bymæssig afslutning på stationsbyen, hvor den møder det åbne land mod syd.

Den tidstypiske stationsbybebyggelse og stationen er velbevaret med store arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 4.

Geografi og bevoksning:

Den ligger på den nederste svagt skrånende sydli­ge dalside af Arhus-tunneldalen lige på overgangen til den flade dalbund. Fra byen ser man mod nord over dalen til den modsatte skråning med Årslev og År­slev Skov.

Helhedsvurderingen af beplantningen må betegnes som ikke særlig fremtrædende.

Bygninger og erhverv:

Bort­set fra den fjernestliggende udløber mod vest er byen kompakt og velafgrænset. Dens hele karakter røber oprindelsen som en sen stationsbybebyggelse. Landsbyens komplekser indeholder 14 beboelseshuse med udhuse, 4 komplekser med beboelse og værksted, 1 kompleks med beboelse og fabrik, 1 kombineret forretning og beboelse og 1 kombineret offentlig institution med beboelse.

Byen omfatter en snes ejendomme med i alt godt 30 bygninger. Til 5 af ejendom­mene er der knyttet fabriks-/værkstedsbygninger, der alle var i funktion i 1974 og satte deres præg på byen. Serviceniveauet ligger på næstlaveste trin blandt de 5 grupper undersøgelsen opererer med. Landbrug spiller som venteligt for en stationsby en ganske un­derordnet rolle. Byen er en udpræget husby.

Vejnet:

De trafikale forhold er stort set begrænset til Storskovvej, der er ret ringe befærdet og tilsyneladende hovedsageligt af lokal trafik. I landsbyens vestlige udkant løber en noget stærkere befærdet bivej, Holmbækvej. Det interne vejnets form må betegnes som ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og der eksisterer grusfortove ud for visse af ejendommene.

År 1974
Indbyggertal 50
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige Ingen
Særkende for landsbyen Ormslev Stationsby er placeret som en klasse-4 by. Det skyldes først og fremmest, at bygningsmassen på grund af sin ringe alder er vurderet lavt. Betragtet som helhed og som et historisk monument fra den vigtige halvhundredårige epoke omkring århundredskiftet, hvor det danske samfund industrialiseredes, og det agrare land opfyldtes med nye servicebebyggelser, har byen mere end almindelig interesse, idet den helt har bevaret sin karakter fra de få årtier, da den voksede op, samtidigt med at bebyggelsen praktisk taget er en ren stationsby uden islæt af landbrug.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Ormslev Stationsby på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Ormslev Stationsby

Litteratur og kilder:

  • Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
  • Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.
  • Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler
  • https://digdag.dk/
  • Kommuneatlas Århus 1. Byens og landsbyernes bevaringsværdier. 1997.