Levin Marcus Koppel (1786-1857)

Fra AarhusWiki
Pennetegning af kommissionær Levin Marcus Koppel af N. Em. Holm, ca. 1850.

Levin Marcus Koppel var handelsmand i Aarhus og en del af det byens jødiske mindretal i 1800-tallet.

Født ca. 1786 i Fredericia, død den 12. november 1857 i Aarhus.

Søn af købmand Marcus Koppel i Fredericia og hustru Eddele Marcusdatter. Faderen var fra Burgkundstadt, en lille by i Bayern, flyttede til Danmark i sidste fjerdedel af 1700-tallet sammen med sin lillebror, Bendix Koppel. Marcus Koppel slog sig ned i Fredericia, hvor han blev en agtet købmand og et fremtrædende medlem af den jødiske menighed.

Gift med Libet (Liebe) Lazarus f. Hartvig (von Essen), født i 1789 i København, død i 1829 i Aarhus, begravet i Randers. Datter af fabrikant og kommissionær i København Hartvig Joseph og hustru Bela Nathan.

Efter sin hustrus død kaldtes Levin Marcus Koppel "Enken" af bekendte i Aarhus.
Giftemålet blev formodentlig indgået ved en borgerlig vielse, da parret blev gift inden 1814, hvor jøder fik tilladelse til at foretage vielser inden for deres egen religion. Sammen fik parret to sønner: Hertz (Hartvig) Koppel i 1812 og Jacob Koppel i 1814. Begge flyttede senere til Hamborg, hvor de blev købmænd.

Libet Hartvig var tilsyneladende beslægtet med Hanna Rée f. Hartvig von Essen og derfor også i familie med storkøbmand Hartvig Philip Rée. Det må have givet Levin Marcus Koppel gode forretningsforbindelser i Aarhus. I øvrigt var de to familier ydermere forbundet af to ægteskaber mellem Hartvig Philip Rées søstre og Libet Hartvigs brødre.

Levin Marcus Koppel kom formodentlig fra Fredericia til Aarhus engang efter 1803, hvor hans bror, Nathan Marcus Koppel fik borgerskab i byen og åbnede forretningen "Marcus Koppels Sønner" - eller bare "M. Koppels Sønner" - på Store Torv 9 og Store Torv 11. På de to adresser lå dengang én gård, der strakte sig over begge numre og lå på hjørnet til Maren Smeds Gyde. Levin Marcus Koppel blev muligvis indblandet i "M. Koppels Sønner", og det samme gjorde tilsyneladende også hans yngre bror, Wulff Marcus Koppel, der fik borgerskab i Aarhus i 1815. I 1820 gik M. Koppels Sønner fallit.

Levin Marcus Koppel dukker første gang op i folketællingerne fra Aarhus i 1834, hvor han er anført som boende i Vestergade 2, der lå ved siden af Lille Torv 6 - faktisk delte de to adresser matrikel. Her boede han sammen med Magnus Lazarus, der året forinden havde åbnet en forretning i gården på Lille Torv 6 og senere skulle blive en meget succesfuld købmand i Aarhus. På adressen ses også en "Philip", der muligvis kunne stamme fra Réefamilien, hvor Philip var et ofte benyttet navn. I så fald ville det betyde, at der var tre jødiske købmand - eller kommende købmænd - samlet under samme tag.

I 1840 var Levin Marcus Koppel flyttet til Volden 30. Her logerede han ved enkefru Ingeborg Andersen og havde umiddelbart intet arbejde. I 1845 var han imidlertid blevet kommissionær og boede ved købmand Christen Laurentin på Aagade 19. Det gav ham tilsyneladende en udmærket økonomi, da han i 1856 kunne købe Vestergade 26-28 af Marskandiser Hans Friis Rygaard.

Levin Marcus Koppel er nævnt i Rasmus Nielsens erindringer i bogen, Aarhus i 1840-erne. Om Koppel fortæller han:

"En ret original Person var en ældre, ugift Jøde ved Navn Koppel. Manden var rigtig brav og elskværdig og boede i et ganske lille Hus ved Aaen. Tidligere havde han drevet en større Forretning paa det store Torv. Nu levede han formodentlig af sin Formue, der dog næppe var ret stor. Hvert Aar foretog han en Reise til Leipziger Messe. Hvad han bestilte der, var gaadefuldt. Men paa disse Reiser havde han gjort den Observation, at det var noget Snak, naar der gaves Mennesker, som paastod, at Jorden var rund. Koppel havde jo selv set, at Veien mellem Aarhus og Leipzig gik ganske jævnt lige ud hen over den flade Jord. Han holdt meget af at drøfte den Sag med Latinskolens Disciple, men det var ikke muligt at faa Koppel fra sin Mening."

Levin Marcus Koppel døde den 12. november 1857 efter længere tids tiltagende svaghed. Han blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Levin Marcus Koppel på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Levin Marcus Koppel

Litteratur og kilder