Holme Skole

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Holme Skole var fra gammel tid degneskolen. I Skåde og Tranbjerg var der skole fra engang i 1700-tallet. Kragelundskolen kom som en slags centralskole mellem Holme og Skåde til i 1938, og Rundhøjskolen tog mod sine første elever i 1964 og indviedes officielt to år senere.

Holme Sogn omfattede tidligere foruden annekssognet Tranbjerg også bebyggelsen i Skåde, og sognet udgjorde indtil kommunalreformen i 1970 Holme-Tranbjerg Kommune. Skåde Sogn blev udskilt som selvstændigt i 1949, og Tranbjerg Sogn blev et selvstændigt pastorat med egen sognepræst i 1973.

Degnen i Holme boede, som naturligt var, lige ved siden af kirken. 1739-forordningen sagde imidlertid, at alle børn skulle modtage undervisning, og det var ensbetydende med, at degnen måtte afgive en af sine stuer til skolebrug. Holme fik dermed i januar 1742 sin første skole, som gennem lange tider blev holdt i gang af middelmådige skoleholdere og ungdommelige løbedegne fra latinskolen i Århus. Først i 1834 fik Holme sin første ”rigtige” lærer, Christen Götzscke Friis, men han forblev så også i embedet til midt i 1870´erne. Friis kom fra seminariet i Lyngby på Djursland, og i 1850 kunne han og skolen, der efterhånden måtte tage sig af flere og flere børn, flytte over på den anden side af vejen og ind i et nybygget skolehus ved Jelsbakvej. Også denne skole blev for lille, og i 1875 flyttede man ind i den lange, lave bygning ved Byvej (nu Holme Byvej 22), som efter at have fungeret som skole i 50 år blev solgt og indrettet til kro. I første omgang havde den nye skole med sine to klasser mere end plads nok, men med ansættelsen af en andenlærer i 1899 og en forøgelse af klassetallet til fire var det kun et spørgsmål om tid, før der måtte skaffes nye og mere tidssvarende rammer om undervisningen, som for de smås vedkommende foregik i den for længst nedrevne pogeskole (Louises hus) på hjørnet af Byvej og Engvej, nuværende Holme Byvej 25. Endnu en ny skole blev bygget, denne gang på bakken nord for kirken, og indvielsen fandt sted i november 1925. Den hidtidige førstelærer Gadborg blev den nye skoles første overlærer, og han fik ansvaret for omkring 150 elever fordelt på syv klassetrin.

Holme Skole blev købstadordnet i 1938, og 1. august 1954 fik skolen status som mellem- og realskole. Tilflytning til området medførte en betydelig vækst i elevtallet, og skolen udvidedes lidt efter lidt og blev (med noget besvær) i stand til i 1970´erne at rumme mellem 700 og 800 elever på de 11 klassetrin. Børnehaveklasserne var kommet til i 1974. Senere faldt elevtallet noget, for så at stige påny. I skoleåret 2000/01 har skolen 58.

Den gamle skole i Skåde, som blev afløst af den nuværende Skåde Skole i 1906, eksisterer endnu og ligger på hjørnet af den gamle vej til Jelshøj (nu Jelshøjvænget) og Oddervej på adressen Oddervej 180. Skåde Skole var længe en lille skole uden overbygning. I 1972 kom børnehaveklasserne til, og fra 1994 kunne skolens elever fortsætte skolegangen ud over 7. klasse på egen skole. I skoleåret 1970/71 havde skolen godt 200 elever. I de følgende år steg elevtallet stærkt, og byrådet besluttede i 1976 at gøre skolen to-sporet og at tage hul på et hertil svarende byggeprogram. I 1980/81 var elev- tallet steget til omkring 450. Tyve år senere, i efteråret 2000, havde skolen 541 elever fra børnehave- klasse til 9. klasse foruden 215 børn i skolefritidsordningen.

Kragelundskolen indledte i 1938 sin virksomhed som købstadordnet skole med mellem- og realskole for hele Holme-Tranbjerg Kommune. Skolen er tegnet af arkitekt Olaf Sahl og opførtes til dels som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse. Den var under krigen beslaglagt af tyskerne. Elevtallet var fra 1970 til 1995 vigende fra 775 til 525 elever. I skoleåret 2000/01 har skolen 576 elever samt 175 børn i skolefritids- ordningen.

Rundhøjskolen, som skyldes arkitekterne Knud Blach Petersen og Herbert Jensen, og som fra 1965 til 1968 var hjemsted for det nye Viby Amtsgymnasium, skulle aflaste Holme Skole. Elevtallet steg hurtigt til omkring 800, hvorefter det i løbet af de følgende 25 år faldt til under det halve. Børnehaveklasserne oprettedes i 1973, og ved år 2000 er antallet af elever påny stigende.

Holme Skole på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=157574

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Thomas Jensen (red.): Holme Kirke 1882-1982. 1982. Bestil materiale
  • Vagn Jensen: Billeder af Holmes Historie. 1998. Bestil materiale
  • Børge Møller-Madsen: Billeder af Højbjergs Historie. 1997. Bestil materiale
  • Kragelundskolen 1938-1988. 1988. Bestil materiale
  • Rundhøjskolen 1966-1991. 1991. Bestil materiale