Ask

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Astrup Sogn.

Historie

Askgårdsvej 2, Ask, Asknordgårds nordlige udlænge set fra nordvest. Stor agerumlade opført omkring 1850. Fotograf: Torben Pallesen Jensen, 1974.


Ask bestod tilsyneladende kort efter 1800 af 4 gårde plus 2-3 "huse", herunder den siden nedlagte skole. Bebyggelsen lå nord-syd som i dag, men i modsætning til nu langs begge sider af bygaden, der oprindeligt forløb mellem husene på højskolen og ikke vest om hele komplekset. De 3 gårde langs østsiden af byga­den ligger på den gamle plads, den 4. er Kristinelund (Østergårdsvej 207), der flyttede ud til nuværende plads på et tidligt tidspunkt. Den lå oprindeligt ved vestsiden af bygaden. Bymarken omfattede mod nord en stor udmark. Her eta­bleredes i de første årtier af 1800-tallet i spredt bebyggelse et stort antal nye ejendomme, herunder gården Askgård. 1869 oprettedes højskolen, der efterhånden har udfyldt husmandstomterne, hvortil kommer, at de fleste beboelseshuse er opført af folk med tilknytning til højskolen. I landbrugsbebyggelsesmønsteret er der kun sket lidt. I begyndelsen af 20'erne udstykkedes 8 statshusmandsbrug fra Kristinelund, men disse ejendomme falder ligesom landbrugene i den gamle udmark uden for bygrænsen. Kristinelund eksisterer fortsat i den reducerede størrelse.

Ask Højskole

Blev oprettet i 1869 af et aktieselskab. Udvidet 1876 og 1894, delvis nedbrændt 1909 og genopført i 1910. Højskolen blev overtaget af J. Christensen Maarssøe i 1905, han havde ledet den siden 1894. I 1963 brændte skolebygningen, men den genopførtes sammen med en ny elevfløj. Skolen blev erklæret konkurs i 2005. Samme år havde man i aviserne kunne læse, at højskolen var indblandet i illegal indvandring, skolen skulle dermed have udskudt sin økonomiske undergang.

Den var i sin tid tænkt som et modstykke til den grundtvigianske Testrup Højskole og med formålet at fremme Lars Bjørnbaks skole. Den var den eneste Bjørnbak-skole som overlevede så længe, under skiftende forhold, og som overgik til at fungere som grundtvigiansk skole. Undervisningen blev fra starten holdt inden for fagene: modersmål, historie, jordbeskrivelse, skrivning, regning samt naturlære, geometri, tegning, landmåling, kemi og sang.

Ask 2018, fotograferet af Ib Nicolajsen.


Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering: Kernelandsby i klasse 3.

Geografi og bevoksning:

Ask ligger i svagt kuperet moræneland ved nordskråningen af en lille nordlig sidedal til tunneldalen mellem Løjenkær og Solbjerg Sø. Internt i landsbyen mærkes niveauforskellene næppe og dalen ses ikke.

Træplantningen ved gaderne er meget dominerende. Der findes et mindre og næsten skjult vandområde, men det er meget tilvokset og virker ikke særlig positivt.

Ask fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Bygninger og erhverv:

5 landbrugsejendomme. Højskolen har 3 ejendomme. Resten er beboelse. Talmæssigt er Ask en landejendomsby. Der er heller ingen tvivl om, at gårde spiller en meget væsentlig rolle i bybilledet, men det er institutionsbyggeri (Ask Højskole), der dominerer, således at det er problematisk at henregne Ask til landejendomsbyerne, som det er sket i hovedrapporten. Halvdelen af byens bygninger har eller har haft tilknytning til skolen. Den offentlige service har flest antal arbejdspladser og dernæst landbruget.

Vejnet:

Byen er præget af en række veje, der samles lige i udkanten af bye, med en enkelt bygade, Østergårdsvej. Denne vej er noget trafikeret og på grund af det slyngede forløb er den noget uoverskuelig inde i selve byen. Vejbelægningen er asfalt og fortov findes ikke.

År 1974
Indbyggertal Eksklusive højskoleelever: 35
Antal bygninger 40 ejendomme fordelt på 13 bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 5
Særkende for landsbyen En køn lille by med smuk udsigt i det småkuperede landskab med skov i nærheden. Byen præget af højskolen. Ingen bygninger eller enkeltmiljøer af særlig værdi.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler