Løjenkær

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Løjenkær er en landsby i Aarhus Kommune, som ligger i Astrup Sogn. Landsbyen hørte tidligere til Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kommune, som i 1963 blev lagt under Solbjerg Kommune. I 1970 blev den en del af Aarhus Kommune

Historie

1316 Lotenkier, 1580 Loienkier, Løyenkier.

Løjenkærvej 1, Løjenkær, laden med gadeporten. Fotograf: Torben Pallesen Jensen, 1974.


Løjenkær var oprindeligt en middelstor bondeby med 7-8 gårde, i hvert fald et bolsted og en håndfuld "huse". Landsbyens vejnet var som i dag, og hovedorienteringen var nord-syd med mindst én gård på den nu åbne mark mellem de to byområder. Udflytningen var generelt tidlig og var delvis rettet mod den store skovrige udmark, hvor der desuden ved tidlig udparcellering skabtes en række nye brug. De forladte tomter blev kun delvis genbebygget; derved opsplittedes byen i to dele. Siden 1875 har forholdene været meget stabile. De ændringer, der har fundet sted i bebyggelsesmønsteret siden, har vedrørt bolig­massen.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 3.

Geografi og bevoksning:

Den er placeret i svagt kuperet terræn oven for sydskrænten af den dybt nedskårne tunneldal, der begynder ved Løjenkær og herfra fortsætter mod nordvest til Solbjerg Sø. Fra udkanten af byen ser man over dalen til den modsatte skråning ved Ballen.

Beplantningen må som helhed vurderes som ringe fremtrædende, i det der kun findes beplantning i tilknytning til bygningerne. Umiddelbart nord for landsbyen løber et fint dalstrøg med mindre moser og en del lavere beplantning.

Løjenkærvej 1, Løjenkær, den sydlige udlænge med gadeporten. Den er siden revet ned og erstattet af en ny lade opført i røde teglsten. Fotograf: Torben Pallesen Jensen, 1974.


Bygninger og erhverv:

Landsbyen består af to adskilte områder, af hvilke det nordlige er et gård- og huskvarter, mens det sydlige kun rummer beboelseshuse. Denne struktur skyldes gammel udflytning.

Der var i 1974 i alt 11 ejendomme med godt en snes bygninger. Halvdelen af bygningerne er landbrugsbygninger, fordelt på to gårde. Hertil kom i 1974 en ejendom med tømrervirksomhed. Statistisk kan Lø­jenkær knap honorere kravene til en landejendomsby. Det stemmer med det visuelle indtryk, der influeres af, at den østlige af gårdene, Engbjerggård, ligger noget bortgemt.

Vejnet:

De trafikale forhold er stort set begrænset til Løjenkærvej, der er en ringe befærdet bivej. Det interne vejnets form er grenet og regelmæssigt. Vejbelægningen består hovedsagelig af asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger 20
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen Løjenkærs fysiske miljø ligger på middelniveau. Byen er så lille og bebyggelsen så spredt, at indtrykket af landsby er svagt, hvortil kommer, at bygningsmassen efter tabet af bindingsværksladen på Løjenkærvej 1 ikke mere indeholder iøjnefaldende miljøstyrkende enkeltheder. Et positivt nyt træk er den tidligere branddams ændrede funktion til grønt område. Med passende omgivende beplantning vil stedet kunne tilføre helhedsindtrykket af byen et markant nyt element, så meget mere da bevoksningen i øvrigt virker temmelig sparsom.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Løjenkær på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Løjenkær

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/

https://digdag.dk/