Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kommune

Fra AarhusWiki

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kommune blev dannet i 1842 som en sognekommune. Det var et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med købstadskommunerne, der blev oprettet i 1838. Kommunen bestod af Astrup Sogn, Tulstrup Sogn og Hvilsted Sogn. Kommunens areal var på 2949 ha, og befolkningstallet lå i 1850 på 1368. I 1960 var det tal faldet til 1347.

Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 medlemmer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år, og med mindst én tønde hartkorn. Sogneforstanderskabets ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og man fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

I kommunen fandtes der bandt andet et andelsmejeri og et større antal gårde, blandt andet den gamle hovedgård Østergård fra 1447. I 1869 blev Ask Højskole oprettet, og fokus var blandt andet på at udbrede dansk kultur gennem undervisning i modersmålet, historie, dannelse og landbrug. Højskolen måtte lukke i 2005 på grund af konkurs.

I 1963 blev Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kommune lagt ind under Solbjerg Kommune.

Litteratur og kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Landsarkivet for Nørrejylland, Harry Christensen: Danske landkommuner 1842-1970: fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer, 1976.
  • Aarhus Amt: Aarhus Amtsrådskreds: Danske byer og sogne, bind 5, Vort Lands Forlag, Aarhus, 1932.