Todbjerg

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Todbjerg er en landsby i Aarhus Kommune og Todbjerg Sogn, som indtil kommunalreformen i 1970 lå i Øster Lisbjerg Herred (Randers Amt). Byen var frem til 1970 desuden en del af Todbjerg-Mejlby Sognekommune, før den blev en del af Aarhus Kommune.

Historie

Todbjerg kendes tilbage til 1432, hvor byen benævnes som Todberg.

Indtil udflytningen omkring midten af 1800-tallet begyndte at tynde ud, lå der 9 gårde i den oprindelige landsby. Langs den nordlige og sydlige gren af Bøggildsvej blev anlagt smålandbrug, udparcelleret af de gamle gårde eller - på bakkedraget – oprettet på tidligere udyrket græsningsland. Ved Præstemarken blev der i 1920’erne oprettet en statshuskoloni på den udstykkede præstegårdsmark.

Observationstårnet Todbjerg Tårnet, på den 103 meter høje Møllebakke uden for Todbjerg, er fra 1927 og er bygget for indsamlede beløb i Todbjerg Sogn. Beboerne ønskede en erstatning for den varde, som ejeren af Skårupgård lod opføre i 1918 som et landemærke. Når han kom sejlende ind fra København kunne han se varden, som var tæt på hans hjem. Den væltede imidlertid under en storm, men beboerne ønskede et nyt landemærke. Det er desuden et minde for den mølle som oprindeligt lå på højen.

Todbjerg Sogne- og Præstegård, fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

I Todbjerg fandtes omkring 1900-tallet Todbjerg Kirke, præstegård, skole, fattiggård fra 1886 med plads til 35 fattiglemmer, en mølle og en telefonist.

Landsbybeskrivelse i Kommuneatlas, 1997

Følgende beskrivelse er citeret fra Århus Kommuneatlas.

Todbjerg er beliggende ved foden af de to morænebakker, Klokkerbakke og Møllebakke. Den landskabelige situation præger oplevelsen af byen. Fra den slyngede bygade er der en række smukke kig op mod Møllebakke med det karakteristiske Todbjergtårn. Fra bakkerne og tårnet er der en usædvanlig smuk udsigt over byen, hvis profil kendetegnes af den store kirke, der ligger smukt ud mod de åbne marker.

Todbjerg kendes tilbage til 1432, hvor byen benævnes som Todberg. Landsbyen er en slynget vejby, og den tidligere gård- og husbebyggelse lå langs Bygaden, der havde et øst-vestligt forløb igennem byen.

I slutningen af 1920'erne blev præstegårdens jord, præstemarken, udstykket til en række statshusmandsbrug, og de mange småbrug præger landskabet omkring byen.

Bebyggelsen i Todbjerg består dels af fire ældre gårde, der alle ligger i landsbyens udkant og dels af en småhusbebyggelse, der ligger omkring den gennemgående Bøggildvej. Den mest bymæssige del af landsbyen er et velbevaret forløb af små pyntelige gadehuse fra århundredskiftet.

Kirken er omkranset af et smukt stendige og store, fritstående træer. Langs kirkegårdsdiget er et bemærkelsesværdigt forløb med smukt udsyn over mod Møllebakken og Todbjergtårnet.

De landskabelige kvaliteter, de velbevarede gårdanlæg og de tidstypiske gadehuse fra tiden omkring 1900 danner en rig og varieret helhed.

Beskrivelse i landsbyrapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 1.

Geografi og bevoksning:

Hovedparten af byen ligger på næsten fladt terræn ved foden af et ca. 1½ km lange randmoræne-bakkedrag, der kulminerer i Klokkebakke og den lidt længere østpå liggende Møllebakke med Todbjerg udsigtstårn fra 1927. Den sydlige del af byen kryber op over bakkedraget – deraf ”bjerg” i byens navn. Todbjerg er velforsynet med åbne områder. Bevoksningen er stærkt fremtrædende; ved præsteboligen, ved idrætspladsen samt omkring landejendommene. Ved vestenden af den gamle landsbygade er indrettet et lille anlæg med genforeningssten.

Bygninger og erhverv:

Service spiller nogen rolle, ellers beboelsesorienteret: 12 gårde herunder 1 gartneri, 51 beboelseshuse med udhuse og 30 bygninger anvendt som gårdudbygninger. Landsbyens funktion bedømt efter de enkelte bygninger må betegnes som 41,5 % gård-orienteret, 50,4% beboelsesorienteret, 1,0% offentlig, 1,9% industri og 2,9% med kombinerede funktioner.

Vejnet:

Todbjergs kerne ligger langs en øst-vest- slyngning af Bøggildsvej, som i øvrigt fortsætter mod nord og mod syd (Klokkebakken) ud af byen. Klokkebakken-Bøggildsvej og i mindre grad Hæstvej har en hel del trafik. De øvrige veje er mindre trafikerede. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, dog er der nogle interne grusveje. Fortove findes ikke. Vejnettet har en grenet, slynget form.

Indbyggertal Lidt over 200
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 14 + kirken
Særkende for landsbyen Fint miljø i østlige del af byen. Høj kvalitet i den østvestlige del af Bøggildsvej med kig mod præsteboligen. Sammen med Borum særstilling blandt klasse 1-byerne med mere end dobbelt så mange indbyggere end de andre i gruppen. Gadenet, bygninger og bevoksning til sammen placerer de to landsbyer blandt de allerbedste af kommunens bygninger.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Todbjerg på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Todbjerg

Litteratur og kilder: