Jens Christian Seidelin (1827-1888)

Fra AarhusWiki
Jens Christian Seidelin
Jens Christian Seidelins og Christiane Dorothea Seidelin f. Rosenstands gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Jens Christian Seidelin var købmand, bankdirektør og medlem af Aarhus Byråd fra 3. januar 1870 til 31. december 1871.

Født den 25. marts 1827 i Ebeltoft, død den 23. maj 1888 i Aarhus.

Søn af prokurator Carl Seidelin og hustru Anna Kirstine Hansen.

Gift den 23. november 1864 med Christiane Dorothea Rosenstand, født 1838 i Skive, død 26. februar 1908 i Aarhus, datter af by- og herredsfoged Philip Peder Rosenstand og hustru Andriette Frederikke Holse.

Med sin hustru fik Jens Christian Seidelin ni børn: Ellen Seidelin (1866-1942), Ingeborg Engelhardt (1867-1945), Anna Seidelin (1869-1870), kaptajn i Marinen Carl Philip Seidelin (1871-1954), Kirsten Seidelin (1873-1874), Agnete Seidelin (1874-1956), Kirsten Seidelin (1876-1948), Harald Seidelin (1878-1932) og Minna Andrietta (1879-1889).

Karriere

Efter nogle år i udlandet, bl.a. i England, etablerede Seidelin sig i 1855 på Fredens Torv og startede en handel med såkaldte "engelske varer", såsom fajance, porcelæn, malervarer, soda og lignende.

Han bekendtgjorde i Aarhus Stiftstidende:

"At jeg har etableret en Forretning her i Byen, og stedse vil føre et velassorteret Lager af engelsk Fajance & Porcellain, engelske Malervarer, Soda m.m. tillader jeg mig herved at bekjendtgøre. Mit Locale er paa Fredenstorv i Hr. S. Thomsens Gaard. Aarhuus i Januar 1856. J. C. Seidelin"

I 1866 købte han nr. 12, A. Mallings gård for 7700 rigsdaler, hvor han drev sin forretning videre med speciale i bygningsartikler. I 1883 afstod han den til Louis Hammerich.

Direktør i Privatbanken

Jens Christian Seidelin var i 1871 en af medstifterne af Aarhuus Privatbank (senere Provinsbanken) og bankens første administrerende direktør.

Det siges, at da der skulle vælges administrerende direktør, stod valget mellem P.J. Hahn og M.R. Koppel, begge manufakturhandlere. Men der kunne ikke opnås enighed, derfor valgte man en helt tredje; nemlig Seidelin. Men sandheden kan også være, at finansmanden C.F. Tietgen, som Seidelin havde rejst sammen med i London, gav ham de bedste anbefalinger. De to var jævnaldrende, og havde efter hjemkomsten bevaret forbindelsen.

Otto Henrik Nors og Harald Skovby blev ansat som rådgivende direktører. Det var Skovby som overtog Seidelins chefstol, da han døde.

Banken begyndte sin virksomhed i lejede lokaler i Rosensgade nr. 32 og flyttede et par år senere til Store Torv for i 1887 at få sin egen ejendom i Kannikegade 4-6.

På grund af arbejdet i banken solgte Seidelin sin købmandsforretning i 1884 til handelsfuldmægtig Louis Hammerich for 35.000 kr. De karakteriserende ord, der er anvendt om hans bankarbejde, er kønne, men almindelige: "Dygtighed, karakterfasthed, klogskab og retlinethed". Mere interessant er Tietgens: "En usleben diamant".

Seidelin døde den 26. maj 1888 efter nogen tids sygdom. Ifølge Stiftstidende var hans eftermæle som…overordentlig rettænkende, jævn og trofast Karakter - Agtelse og Hengivenhed hos alle, han kom i Berøring med

Han blev begravet på Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag. Han gravsten, som han deler med sin hustru, er endnu bevaret i parkens sydlige ende.

Politik

Til byrådet blev Seidelin valgt 3. januar 1870, men i efteråret 1871 bad han sig fritaget på grund af det forestående bankarbejde. Han var i 1861 medstifter af Aarhus Kjøbmands-Hjælpekasse og var kassens kasserer og sekretær til 1870.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Skatteligningskommissionen 1864-67
  • Sundhedskommissionen til 1867
  • Havneudvalget 1867-72
  • Borgervæbnings- og armaturkommissionen 1870
  • Overligningskommissionen 1884-88

Litteratur og kilder