Ølsted

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, Ølsted Sogn.

Historie

Iøjnefaldende er, at bebyggelsen er usammenhængende og ligger i klynger langs et forgrenet vejnet; og således var det allerede før udskiftningen, gårdene har aldrig indrammet nogen forteplads. Udflytning og udparcellering begyndte meget tidligt.

Kig til Ølsted Kirke, som er fra 1200-tallet og beliggende Hvidbjergvej 12A. Foto af Ib Nicolajsen, 2018.

Ølsted Kirke: Anneks[1] til Trige og havde samme ejere som denne kirke, indtil kiketienden 24. juni 1804 blev afhændet til sognets hartkornsejere. Kirken overgik 1. januar 1910 til selveje.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering: Kernelandsby i klasse 3.

Geografi og bevoksning:

Byen ligger umiddelbart bag israndslinien for enden af en lille svagt nedskåren dal, der åbner sig mod sydvest mod de lave områder ved Geding og Kasted. For bebyggelsens form har mikrotopografien dog været mere afgørende; især har fugtige områder øvet indflydelse. Beliggenheden ved israndslinien har på sin side medført, at dele af bymarken har indeholdt store forekomster af sten, der ligesom i nabobyen Trige har spillet en ikke uvæsentlig rolle for byens økonomi.

Helhedsvurderingen af beplantningen må betegnes som ikke særlig fremtrædende. En lille branddam har ingen betydning for landsbyens miljø.

Bygninger og erhverv:

Der var i 1974 i alt 13 landbrugsejendomme, der blev drevet som 11 bedrifter, og 27 beboelseshuse, 5 komplekser med kombinerede funktioner og 1 kirke. Landbrug var det erhverv, der gav den største beskæftigelse; men alt i alt var beskæftigelsesgraden kun middelhøj. Den private service lå på næstlaveste niveau blandt de 5 grupper, undersøgelsen opererer med.

Vejnet:

De trafikale forhold i byens centrum er stort set begrænset til den lokale trafik. Den østlige del af landsbyen er mere præget af gennemgående trafik med til- og frakørselsvejen, Ølstedvej og forbindelsesvejen Høgemosevej. Umiddelbart nord for byen passerer en relativt stærkt befærdet bivej, der kan skabe visse støjgener, men som på den anden side fritager landsbyen centrum for gennemgående trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og relativt retlinet. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, medens markveje og tilkørselsveje er belagt med grus. Fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 125
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 14 + kirken
Særkende for landsbyen Ølsted indtager en relativt beskeden plads med hensyn til miljøværdi. Det skyldes blandt andet, at en del af de miljøpositive bygninger er skjult bag trævækst. Det er derfor en by, der vinder ved nærmere bekendtskab. De fleste af gårdene ligger endnu på det oprindelige sted, således at det gamle bebyg­gelsesmønster stort set er bevaret.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

Danmarks Kirker XVI, bind 4 (1980) s. 1725.

  1. Sogn med selvstændig kirke, men uden egen præst.