Over Fløjstrup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Over Fløjstrup er en landsby i Aarhus Kommune, der hører under Beder Sogn. Fløjstrup består af Over Fløjstrup og Neder Fløjstrup, som hører under Malling Sogn.

Neder Fløjstrup hørte i perioden 1842-1970 til Beder-Malling Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Historie

Landsbyens gadenet ligner sig selv fra 1800-tallet, kun gården Anelyst, og måske et husmandssted, er udflyttet. Dog har gårdrækken været mere retlinet, idet Fløjstrupgård lå, indtil den blev ombygget i 1885-86, helt ud til Kirkebakken, og Enggård dannede tvillingkompleks med den udflyttede gård Anelyst.

Gammelt jordløst hus, Elmosevej 35, Over Fløjstrup. Fotograf: Torben Pallesen Jensen, 1974.


Udstykning med oprettelse af landbrug for øje var praktisk taget begrænset til perioden 1840-75 og fandt sted i de fjernereliggende dele af bymarken. Længst borte i denne blev tidligt etableret - måske allerede ved udskiftningen i slutningen af 1700-tallet - en husmandskoloni, hvori også nogle af byhusene fik jord, men disse lodder er siden fraskilt.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering: Kernelandsby i klasse 2.

Geografi og bevoksning:

Over Fløjstrup ligger umiddelbart ved israndslinien Horsens-Malling-Moesgård på grænsen mellem et lettere kuperet moræneland mod vest og et reliefstærkt i nord-sydlig retning orienteret randmorænestrøg mod øst. Mod vest er der vid udsigt, i modsat retning danner morænebakkerne en barriere, således at man ikke fra byen ser havet, skønt afstanden dertil kun er 1 km.

Beplantningen må vurderes som ikke særlig fremtrædende, men en træallé i forbindelse med gården Kirkebakken 130 bør fremhæves.

Bygninger og erhverv:

6 gårde, resten er beboelse. Én bygning er en nedlagt smedje og ét af de gamle huse har tidligere rummet en kolonialhandel.

Gårdene er gennemgående i større eller mindre grad moderniseret og hovedparten er aldersmæssigt heterogen. En undtagelse danner Fløjstrupgård, Kirkebakken 130, hvis oprindelige firlængede anlæg stort set står, som da det opførtes 1885-86.

Elmosevej 29, en lille parcel af Elmosevej 24 fra tiden 1840-75. Oprindeligt hørte der en lille jordlod i bymarkens sydvestlige hjørne med, men det er nu frasolgt. Fotograf: Torben Pallesen Jensen, 1974.

Byens form og orientering er bestemt af terrænet. Bebyggelsen ligger langs den nord-sydgående Elmosevej og fortsættelsen Kirkebakken/Bispelundvej mod nord. Den er i det store og hele sammenhængende, men danner i overvejende grad kun en enkelt række og således, at praktisk taget alle gårdene ligger ved vestsi­den af vejen, mens husene fortrinsvis er placeret ved østsiden. Åbent land når derfor næsten overalt frem til bygaden.

Vejnet:

De trafikale forhold er domineret af den gennemgående bivej, Elmosevej og dens fortsættelse, Kirkebakken. Disse veje er meget trafikerede, men trafikken er sikkert for en stor del sæsonbestemt. Det interne vejnets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt med enkelte grusveje. Fortove eksisterer ikke i landsbyen.

År 1974
Indbyggertal 40
Antal bygninger 45 bygninger fordelt på 15 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 5
Særkende for landsbyen Der er fin udsigt mod syd og øst fra den østlige periferi af landsbyen. Udsigten mod øst er præget af et større skovområde, Fløjstrup Skov, og Aarhusbugten er kun ca. 1 km. væk.

Over Fløjstrups høje miljøkvalitet kan begrundes i bygningernes kvalitet og stand og de fine omgivelser. Af negativ faktor kan nævnes de gennemgående veje.

Kilder: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Over Fløjstrup på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Over Fløjstrup

Kilder og litteratur:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/

http://www.bedermallingarkiv.dk/

https://digdag.dk/