Onsted

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Hvilsted Sogn.

Historie

1546 Ondstedt, 1582 Offensted, Offuensted.

Hvilstedvej 2 i Onsted, fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Onsted opstod omkring 1800 af 4 gårde. De lå i en svagt konveks bue nord for gadekæret. Gårdene var store, men det kan ikke have været eneste grund til, at der hurtigt, ligesom i naboby­en Hvilsted, fandt en omfattende udparcellering sted. Matr. nr. 1 og 2 opsplittedes praktisk taget totalt, overvejende i småejendomme. Udflytning var derfor mindre aktuel, og matr. nr. 3 og 4 (Mellemgård og Onstedgård (Hvilstedvej 4)), lå endnu i 1970'erne på de gamle pladser. Resten af nr. 1 og 2 blev slået sammen og blev efter "udflytning" til Bøgeskovvej 24 nordligst i byen. Efter 1875 har ændringerne været beskedne; de vigtigste har været opførelse af skole og købmandsforretning, senere brugsforening, begge nedlagte.

Forskole opført 1896.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 3.

Geografi og bevoksning:

Den er placeret i randzonen bag den østjyske israndslinie i et i øvrigt svagt kuperet terræn, der umiddelbart øst for byen brydes af den markante nord-sydgående sidedal til tunneldalen Lø­jenkær-Solbjerg Sø nær udmundingen i søen.

Gadekær i Onsted, fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Beplantningen er ret spredt og må som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende. Landsbyen har et enkelt vandområde, nemlig en dam med en central placering. Dammen er velholdt og pynter på den centrale del af landsbyen.

Bygninger og erhverv:

Ejendomsbestanden omfattede i 1974 13 enheder med godt 30 bygninger. 5 af en­hederne var landbrugsejendomme, en var kombineret beboelse og forretning (antikvitetshandel), resten ren beboelse. Det mest helstøbte anlæg er Bøgeskovvej 24, der er opført omkring 1860 efter brand. Også Mellemgård, Hvilstedvej 2, har endnu et vist enhedspræg fra tiden omkring midten af 1800-tallet. Dens østlænge i bindingsværk ud til gaden er byens mest fremtrædende bygning, delvis i kraft af placeringen nær dammen.

Vejnet:

Byens hovedakse er de nordligste 150 m af Hvilstedvej, der forløber i nord­ sydlig retning. Herfra udgår der i nord og syd korte udløbere omkring vejgaflerne Onstedvej-Bøgeskovvej og Hvilstedvej-Rantzausgavevej. Denne form er en udvikling fra 1800-tallet, den gamle landsby var øst-vestligt orienteret. Bebyggelsen følger stort set det grenede vejnet og virker lidt åben, især langs hovedaksen, selv om der ingen tvivl er om afgrænsningen udadtil. Det naturlige centrum er den store iøjnefaldende branddam (det gamle gadekær), der er af afgørende betydning for byens fysiske miljø. Skønt gadekærkarakteren i nogen grad er gået tabt, ved at dammen er blevet omsat med cementpudsede vægge, er den stadig den mest miljøpositive af sin art i kommunens landsbyer. Nogen egentlig kvarterdannelse forekommer ikke; det er dog tydeligt, at gårdbygninger præger bybilledet langt stærkere mod syd end mod nord.

De trafikale forhold er præget af flere gennemgående biveje, der dog ikke er særlig trafikerede. Det interne vejnets form er stjerneformet. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.


År 1974
Indbyggertal 44
Antal bygninger 30
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 3
Særkende for landsbyen Onsteds fysiske miljø ligger på middelniveau. Det er imidlertid en by, der besidder markante træk. Den har klart karakter af landsby i traditionel for­ stand, og byens i bevaringshenseende værdifuldeste bygning ligger på den mil­jømæssigt heldigste plads ved siden af bydammen. Beplantningen er ikke fremtrædende, men er af betydning for opfattelsen af bygaden som et lukket rum.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/