Midtkraft

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Midtkraft I/S)

Interessentskab (I/S Midtkraft), oprettet den 1. april 1950 med formålet at producere den nødvendige strøm til anvendelse for det midtjyske forsyningsområde samt den nødvendige varme til brug for fjernvarmeforsyningen i Aarhus Kommune.

Selskabet er etableret af Gudenåcentralens andelshavere, Aarhus Købstadskommune og følgende fire århusianske forstadskommuner:

Den øverste myndighed for interessentskabet udgjordes af en øverste myndighed, et repræsentantskab, bestående af 39 medlemmer, hvoraf Aarhus Kommune skulle vælge 15.

Midtkraft ejede og drev Studstrupværket uden for Aarhus tillige med to decentrale kraftvarmeværker og flere vindmølleparker.

I 2000 blev selskabet fusioneret med fem andre jysk-fynske kraftværksselskaber og ELSAM I/S til virksomheden Elsam A/S. Ved den store energifusion i 2006 blev Elsam A/S overtaget af DONG Energy.

Forhistorie

I efterkrigstiden mistede gassen langsomt betydning som energikilde, gasværket blev underskudsgivende, og i 1979 blev det nedlagt. På det tidspunkt var der omkring 36.000 kunder tilbage hos gasforsyningen, og ca. 8.000 af dem brugte kun gassen som strategisk reserve i forhold til eventuelle strømsvigt. Mens gassen blev udkonkurreret af strømmen, blev den lokale elforsyning opslugt af større organisationer.

I begyndelsen var det de lokale elkraftværker, som etablerede landsdelsdækkende forsyningsfællesskaber i form af selskaber, hvori de selv var andelshavere eller interessenter. Men efterhånden fik disse selskaber stadig flere selvstændige funktioner og overtog suverænitet fra de stiftende elværker, og med tiden fusionerede de forskellige selskaber med hinanden til endnu større geografiske enheder.

I 1939 blev en række lokale forsyningskontrakter samlet i én kontrakt mellem Aarhus Elværk, Gudenaacentralen ved Tange Sø opdæmningen og en række kraftværker i Midt- og Østjylland. Ved kontraktens udløb i 1949 blev den erstattet med et fællesejet selskab med de deltagende kraftværker som interessenter. Det nye selskab fik navnet Midtkraft I/S og trådte i funktion i 1951. Det overtog Aarhus Elværk fra kommunen og anvendte det i begyndelsen som den centrale energikilde.

I 1957 gik Midtkraft sammen med de øvrige landsdelsdækkende elkraftselskaber i Jylland og på Fyn om et fælles samarbejde kaldet Elsam. I 1960 begyndte Midtkraft at planlægge bygningen af et nyt stort kraftværk ved Studstrup, og i 1968 stod værket færdigt. Det blev kraftigt udvidet i 1980-85, og det overtog efterhånden en stor del af Aarhus Elværks opgaver. I 1994-95 blev Aarhus Elværk nedlagt.

Det gamle brændselsstof kul er på vej ud af billedet i Aarhus til fordel for drivhusgasneutrale energikilder, idet et stigende antal vindmøller er blevet anlagt siden 1990'erne, og Studstrupværket omlægger fra kul til træpiller, m.v.


Litteratur & kilder

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Midtkraft på AarhusArkivet


  • Kommunal Haandbog 1954