Lisbjergskolen

Fra AarhusWiki

- Skejby og Terp skoler -

Om skolegangen i Lisbjerg Sogn skrev pastor Mygind i 1717, at bønderne hidtil hver vinter havde haft en skolemester, som holdt omgangsskole på gårdene i sognet. Lisbjerg havde altså ingen skole i 1717, og fra 1724 var der nok en degn, men han var for det meste optaget af gøremål i Hasle, hvor han boede. Skolen i Lisbjerg og med den skolebygningen kom i begyndelsen af 1740´rne, og den første skoleholder var formentlig en vis Johan Panch, om hvem man ikke ved ret meget. Skolehuset kan derimod beskrives temmelig præcist. Det var på seks fag, og af disse var de to forbeholdt skoleholderen til beboelse, de fire børnene til skolestue. Mod syd var i væggen anbragt nogle små, karmløse vinduer, som ikke kunne åbnes. Gulvet var af stampet ler, og fra gulv til loft skulle der være fire alen. Børnene sad på bænke ved lange borde, og for enden af stuen var der en forhøjning med et bord og en stol til læreren. En sortmalet tavle, en spytbakke og et sandbord til brug for skriveundervisningen skulle der også være plads til. Sognets bønder skulle vedligeholde huset, men – hedder det i skolefundatsen:

”desuagtet skal skoleholderen tilse og handle forsigtigt med døre, vinduer, låse, hængsler og løst inventar, således at dette ikke af uagtsomhed eller ond medfart ødelægges eller forspildes, såfremt han ikke selv vil udbedre og bekoste skaderne”.

Dette hus skulle som skole kun fungere om vinteren, og børn og lærer har time efter time måttet døje med kulde, fugt og manglende lys.

I 1815 blev skolehuset udvidet, og 1860 byggedes en ny skole umiddelbart vest for og vinkelret på den gamle. Denne gang blev det en rødstensbygning på 12 fag i én etage, hvoraf skolestuen optog en tredjedel af pladsen. I 1867 var der 76 børn i skolen, hvoraf 50 gik i første, 26 i anden klasse. Om vinteren gik ældste klasse i skole fire dage og yngste klasse to dage om ugen. Om sommeren var det omvendt. Niels Steensgaard var lærer i Lisbjerg ved denne tid, og han blev trods sine mange år i embedet ikke vurderet højt blandt sine egne, men Skoleloven af 1937 aktualiserede tankerne om en ny, 7-klasset skole i Lisbjerg til afløsning af den 3-klassede, og siden 1895 havde førstelæreren da også ved sin side haft en lærerinde. På samme måde havde man indrettet sig i Skejby, hvor en ældre skole fra første halvdel af 1800-tallet i 1906 blev erstattet af en ny, mens læreren i Terp med forskole fra 1910 og en lille hovedskole i samme hus fra 1924 måtte klare sig alene.

Efter en afstemning blandt forældrene i de tre skoledistrikter, som resulterede i 129 for og 129 imod en centralskole, besluttede sognerådet i Hasle-Skejby-Lisbjerg sognekommune sig for med Peter J. Vedel som arkitekt at bygge Lis-bjergskolen ved Randersvej syd for Lisbjerg som 7-klasset centralskole for Lisbjerg, Skejby og Terp. De tre gamle skoler blev nedlagt (bygningerne ligger der endnu på adresserne: Bymandsvej 19-25, Nedergårds Allé 7 og Elstedvej 52-54), og 10. maj 1940 fandt indvielsen af den nye og meget moderne skole sted. Fem lærere skulle klare undervisningen, og blandt dem var den hidtidige førstelærer i Lisbjerg, Helge Rahbek, som blev overlærer, senere skoleinspektør, helt frem til 1966. Skolen, som er placeret over en akse fra øst mod vest, omfatter inspektørbolig, hovedfløj med fem normalklasser og et speciallokale, gymnastiksalsfløj med foranliggende aula samt pedelbolig (og senere tilbygninger). Med syv klasser var skolens elevtal frem til midten af 60´erne omkring 150. Fra 1953 til 1970 havde skolen en 8. klasse og fra 1971 en børnehaveklasse. Alligevel faldt elevtallet frem til midten af 90´erne til godt og vel hundrede. Ved år 2000 har skolen igen omkring 150 elever foruden 75 børn, som er tilmeldt skolefritidsordningen. Men nu tænkes der igen nyt. Med forbehold for motorvejsføring og kommuneplan har Århus Kommune, som Skejby og Lisbjerg sogne blev en del af allerede 1962, principielt vedtaget at bygge en ny, stor skole med overbygning til afløsning af den gamle Lisbjergskole fra 1940. Placeringen forventes at blive nærmere Skejby, og ”Skejby-skolen” skal efter de foreliggende planer tages i brug år 2005.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Rasmus Bendixen: Lisbjerg Skole gennem 200 år (Østjysk Hjemstavn, 1972, s. 9-48) Bestil materiale
  • Lisbjergskolen 1940-1990. 1990 Bestil materiale