Jyllandsbanken

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Jyllandsbanken, Aarhusbank, der eksisterede 1918-1926.

Tanker bag oprettelsen

Banken blev grundlagt i 1918 for at drage den kundekreds til sig, der dels bestod af de kunder, der havde forladt Andelsbanken efter, at denne bank havde slået sig ned med hovedsæde i København, dels af de Aarhusborgere, der aldrig havde taget Andelsbanken til sig. Andelsbanken havde siden oprettelsen i 1914 (formelt stiftet 1909) haft hovedkontor i Aarhus. Banken havde en overgang stærk fremgang, men havde også oplevet tilbagegang, da planer om et stort domicil sammenbygget med domkirken havde lidt en krank skæbne.

Stiftelsen

Det var således Andelsbanken, der via mellemmænd stod bag oprettelsen af Jyllandsbanken i 1918. Banken fik en egenkapital på 2 millioner, hvoraf Andelsbanken overtog henved halvdelen. I Århus Stiftstidende omtales stiftelsen 11.11.1917:

"Paa et Møde, der i Lørdags afholdtes paa Hotel Royal, vedtoges det at oprette en ny Bank under Navnet "Jyllandsbanken" med Sæde i Aarhus. Aktiekapital 2 Millioner med eventuel senere Udvidelse til 6 Millioner. Banken begynder sin Virksomhed snarest muligt, Bankraadet kom til at bestaa af Etatsraad Filtenborg, Grosserer V. Brabrand, kreditforeningsdirektør Lau, fhv. Landstingsmand P. Nielsen, Lisbjerg Terp, og Godsejer F.G. Martins, Kolkjærgaard."

Banken købte RømerhusSkt. Clemens Torv 8 og indrettede først lokaler på 1. salen, men overtog senere også stueetagen. Som direktør blev udnævnt Svend Weis Fogh, direktør for Esbjerg Bank. 30. marts kunne det annonceres:

"Jyllandsbanken aabner paa Tirsdag sine Lokaler for Publikum. Ombygningen af Etagen, der før var Privat-lejligheder, er gaaet meget hurtigt, men Resultatet er ikke desto mindre blevet overordentlig nydeligt. Bankens Personale med Direktør Weiss-Fogh og Kasserer Windeløw-Rasmussen i Spidsen har allerede i flere Dage været travlt beskæftiget med at indrette alt til Publikums Modtagelse."

Vanskeligheder og likvidation

1.10.1922 blev det imidlertid bekendt, at størstedelen af aktiekapitalens 2 millioner kr. var tabt, om end sparernes tilgodehavende var sikret.

I 1926 blev banken helt overtaget af Andelsbanken efter et par års vanskeligheder, og Andelsbanken flyttede sit kontor i Aarhus til Rømerhus. Der var dog ikke tale om den samme Andelsbanken, idet den første Andelsbanken var trådt i likvidation i 1925, hvorefter banken rekonstrueredes og fik en filial i Aarhus. Samme år, 1926, blev ejendommen overtaget af forsikringsselskabet Hafnia for 625.000 kr.

Litteratur og kilder