Hårup Skole

Fra AarhusWiki

Hårup var oprindelig ikke skolebyen i Todbjerg-Mejlby Sognekommune. Her var der fra gammel tid skole i kirkebyerne Todbjerg og Mejlby og i Bendstrup og Balle. For dem alle betød bygningen af den nye centralskole i Hårup, at de lukkede og flyttede aktiviteterne til Hårup.

I Todbjerg ligger hovedskolen fra 1877, noget reduceret i længden, stadig på nuværende Bøggildsvej 20, og forskolen fra 1912 lidt længere henne ad vejen i nr. 22. I Mejlby byggede Frederik 4. i begyndelsen af 1720´erne en af sine mange rytterskoler. Som bygning stod den, ganske vist meget ændret som følge bl.a. af en brand i slutningen af 1700-tallet, i Gyden 2 til 1997, da den blev revet ned for at blive erstattet af en moderne efterligning. En mindetavle på den langt senere hovedskole med ordene ”Kongens Skole – Folkets Skole 1721-1913” sikrer, at rytterskolen ikke vil blive glemt, for så vidt som skolehuset på Kaløvej 2-4, der er bygget 1913, ikke lider samme skæbne som rytterskolen. Den gamle forskole fra 1901 ligger lige ved på Mejlbyvej 674, og begge skolehusene blev forladt af lærere og elever i 1960. Skolen i Balle på nuværende Nabovej 5 har eksisteret længe, måske helt tilbage i 1825, som det antydes med en indskrift på bygningen. Skolen i Bendstrup på nuværende Clemensvej 3 er yngre og tilhører slutningen af det 19. Århundrede.

Med K. Blach Petersen og Herbert Jensen som arkitekter byggedes omkring 1960 Hårup Skole som en 7-klasset centralskole for hele Todbjerg-Mejlby Kommune. En halv snes år senere udvidedes skolen ved arkitekterne Buhl og Klithøj, og det var således en forholdsvis ny skole med et nettoareal på knap 1.500 kvadratmeter og 219 elever, der ved kommunesammenlægningen i 1970 blev en del af Århus kommunale Skolevæsen.

Hårup Skole viste sig snart at være for lille, og det blev Sahl og Thomsens Tegnestue, som kom til at stå for en meget betydelig udvidelse i årene omkring 1980. Nettoarealet forøgedes til ca. 6.000 kvadratmeter, og som en station på vejen til de 11 klassetrin fra børnehave- til 10. klasse fik man nu 9. klasse med.

Sportshalsbyggeriet ved skolen i 1988 fremhæves af skoleforvaltningen som et af de meget gode eksempler på brugerindflydelse. Områdets pensionister var der i første omgang ikke tænkt på. De havde forlængst etableret sig i skolens kælderregioner hinsides vanskelige adgangsforhold og stejle trapper. Pensionisterne gik imidlertid på banen og argumenterede for en plads ”i solen”, nu da der alligevel skulle bygges nyt. Skoleforvaltningen havde ikke penge på budgettet, men i socialforvaltningen lykkedes det at finde de fornødne midler, og i kraft af et utraditionelt samspil mellem de berørte magistratsafdelinger kunne man så bygge en stor idrætshal med de dertil hørende omklædningsrum og mødelokaler til skole og idræt, men også med et kontor til ældreomsorgen og et mødelokale til pensionisterne. Elevtallet var ved denne tid på omkring 300. Det nøjagtige elevtal ved skoleårets start i august 2000 var 299 med 85 børn tilmeldt skolefritidsordningen.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • S.A. Poulsen og Povl Jørgensen: Mejlby Sogns Historie. II. 1942. To epoker med Thorkild. Århus Skolevæsen. 1995. Bestil materiale