Engdalskolen

Fra AarhusWiki

- Indtil 1962: Brabrand Kommuneskole -

I 1681 var der ikke mindre end 30 sogne i stiftet, som havde løbedegne fra latinskolen i Århus. Brabrand var et af disse sogne, og de kummerlige skoleforhold understregedes yderligere af, at der i Brabrand ikke var nogen degnebolig, og at degnen ikke havde nogen stedfortræder. Det måtte altså gå så godt, som det kunne, og sådan havde det vel i grunden altid været. Med pietismenFrederik 4.s og Christian 6.s tid forbedredes skoleforholdene landet over betydeligt, og med skoleloven af 1814 var fundamentet til et moderne og tidssvarende skolevæsen lagt.

Allerede mens Christian 5. regerede, fik Brabrand i 1685 sit første ”rigtige” skolehus med skolestue og bolig for degnen. Måske en slags ”centralskole”? I hvert fald placeredes skolen langt fra kirken, men på byens fælles jord med henblik på at betjene børn fra alle sognets landsbyer. Fra 5/6-årsalderen kom de, ”til de udi deres Børnelærdom saa vel som at læse og skrive er tilbørlig forfremmet”, som det meddeles i Brabrand Bylov fra 1725.

Et fotografi fra omkring 1912 viser foruden Brabrand Kirke et smukt 12-fags, stråtækt bindingsværkshus beliggende uden for kirkegården mod nord. Det er den ”nye” skole fra 1737, som placeret på rette sted, i tagdryppet fra kirken kunne man næsten sige, og forlænget lidt i årenes løb fungerede helt frem til 1863, da en større og mere tidssvarende skole byggedes på en grund umiddelbart nord for det sted, hvor Engdalskolen har sin plads i dag. I 1822 havde skolen ved kirken, som blev nedrevet i 1929, tredive elever. Skolen i den anden ende af byen, nu også med et nyoprettet 2. lærerembede, havde i 1894 godt hundrede børn at tage vare på, og den faldt i 1959 som offer for en voldsom byudvikling omfattende hele Brabrand-området.

Endnu en ny skole, den fjerde i rækken, indviet 1910 og (endnu) beliggende ved Enghavevej (nu Engdalsvej) syd for den gamle, blev indledningen til de skolebyggerier, der i de følgende årtier frem til årtusindskiftet blev til Brabrand Kommuneskole og senere (i forbindelse med Gjellerupskolens indvielse i 1962) til Engdalskolen. Som noget nyt fik skolen ved Enghavevej et fritliggende gymnastikhus, men der måtte mere til. Den almindelige pædagogiske udvikling stillede sine krav, og det gjorde befolkningstilvæksten også. En ny kommuneskole kunne med ni klasseværelser og seks særlokaler indvies 1. oktober 1934, og overgangen til status som købstadordnet skolevæsen fandt sted i fuldt omfang pr. 1. januar 1935. Heraf fulgte naturligt ønsket om oprettelse af en eksamensafdeling, som kunne forberede til mellemskole- og realeksamen. Dette ønske blev til virkelighed fra det nye skoleårs begyndelse 1937, da den private Brabrand Realskole efter 26 års virke med elever og lærere blev overtaget af kommunen og nedlagt med udgangen af juli 1937. Realskolen, som fra 1921 til 1937 forberedte sine 231 dimmittender til præliminæreksamen, havde til stadighed et godt omdømme og tiltrak mange elever. Størst var elevtallet i 1921 med 157 indskrevne. Ved lukningen i 1937 var der 112.

Til det mindre skolekompleks fra 1910 og 1934 føjedes 1955 og 1970 nye, store bygninger, som gav Engdalskolen dens endelige størrelse og arkitektoniske udformning. På skolen var der i 1961 indskrevet godt og vel 900 elever, i 1972 næsten 900, og i skoleåret 1999/2000 er der foruden de 674 elever på klassetrinnene fra børnehaveklasse til 9.klasse 162 børn i fritidsordningen.

Med til historien hører, at skolerne i Årslev (med ny skole fra 1913, nedrevet gymnastikhus fra 1915, nuværende adresse: Silkeborgvej 777) og True blev nedlagt i henholdsvis 1940 og 1976, og at sognerådet i Brabrand-Årslev i 1962 kunne åbne Gjellerupskolen og otte år senere – efter kommunesammenlægningen – Nordgårdskolen. Inden for den gamle Brabrand-Årslev Kommunes grænser kom siden Tovshøjskolen (taget i brug 1973, indviet oktober 1976) og Skjoldhøjskolen (taget i brug 1974, indviet december 1979) til. Fra 13. august til 22. oktober 1973 måtte 182 børn fra Tovshøjskolen indlede deres skolegang i den året forinden nedlagte Paradisgades Skole, da deres egen skole endnu ikke var klar til indflytning.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev sognes historie. 1962. Bestil materiale
  • August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev Sognes Historie. Bind 2. 1938. Bestil materiale
  • Poul Larsen: Billeder af Brabrands historie. 1998. Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.152940 longitude=10.109608> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.109608, 56.152940] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>