Brendstrup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Brendstrup er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Tilst Sogn, Aarhus Vestre Provsti og Aarhus Stift. Brendstrup hørte fra 1842 til 1868 til Sønder Årslev-Tilst Sognekommune og blev derefter og frem til 1970 en del af Tilst-Kasted Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Historie

Den gamle bygade var tenformet og betydeligt bredere end Revelhøjvej. Samtlige gårde - i begyndelsen af 1800-tallet 7 - lå ved gaden, 4 ved nordsiden, 2 ved sydsiden og 1 ved østenden (nuværende Nedergård). Hele udformningen berettiger til at betegne gaden som forteplads. Til de 7 gårde kom et par "huse". Allere­de på det tidspunkt var der betydelig forskel mellem gårdenes størrelse. Ulig­heden uddybedes i løbet af århundredet ved køb og salg, og i begyndelsen af 1900-tallet var jorden fordelt mellem de store proprietærgårde Brendstrupgård (stuehuset opført 1870), Nedergård og Marienlyst (udflyttet), 1 stærkt reduceret mindre gård og 4 beskedne husmandsssteder. I 1911 udstykkedes fra Marienlyst en halv snes små statshusmandsejendomme langs Revelhøjvej og Marienlystvej. De udviklede sig som flere andre lignende udstykninger efterhånden til et vigtigt gartneriområde. Det falder imidlertid uden for bygrænsen; i øvrigt råder endnu strukturen fra begyndelsen af århundredet.

Udover Marienlyst, der flyttede ud kort før midten af 1800-tallet, forblev ejendommene liggende på den gamle plads eller forsvandt på grund af nedlæggelse. Udparcellering - bortset fra Marienlyst - med henblik på skabelse af nye ejendomme spillede en yderst ringe rolle. De forladte tomter blev ikke som ellers overtaget af håndværkere, arbejdere og aftægtsfolk. De huse, der opførtes, blev bygget på storgårdenes egen jord.

4 småejendomme og 4 landarbejderhuse, der tidligere var en del af Brendstrupgård, er siden blevet selvstændige enheder og delvis uden tilknytning til gården.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 2.

Geografi og bevoksning:

Den ligger i let bølget moræneland ved enden af en svagt markeret nord-sydorienteret dal med fald nordover. Flere steder i by­en ser man over dalen mod det høje land ved Lisbjerg. Internt i landsbyen mærkes den især længst mod øst, hvor den øverste del af dalbunden krydser Bækhusvej.

Landsbyen er præget af trælinjer, der virker fremmende på miljøet. Helhedsvurderingen af beplantningen må betegnes som stærkt fremtrædende, især på grund af de mange trælinjer og enkeltstående træer eller trægrupper, hvor træerne generelt er store og velpassede.

Brendstrup Nedergård, foto af Ib Nicolajsen, 2018.

Bygninger og erhverv:

7 landbrug, som er det eneste erhverv i landsbyen.

Vejnet:

Byens hovedakse er de øst-vestgående 200 m af Revelhøjvej. Det er den gamle bygade. Hertil slutter sig udløbere i øst langs Bækhusvej og i vest langs fortsættelsen af Revelhøjvej. Alle gårdene ligger omkring indmundingen i Bæk­husvej, mens husene er koncentreret vest og nordøst herfor. Bebyggelsen i ker­nen er sluttet og sammenhængende, i yderkanterne trænger det åbne land stedvist ind.

De trafikale forhold i landsbyen er stort set begrænset til bivejene: Revelhøjvej og Bækhusvej, der begge må betegnes som gennemgående biveje. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget, hvilket påvirker miljøet i positiv retning. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt. Fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 30
Antal bygninger 30 bygninger fordelt på 9 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 4
Særkende for landsbyen Få andre landsbyer i kommunen har en lignende yppig bevoksning, og såvel vej­forløb som topografi vægter positivt i miljøbalancen. I negativ retning trækker generne ved den gennemgående trafik på Bækhusvej. Brendstrup er et illu­strativt eksempel på, hvorledes en landsby er blevet udformet i 1800- og 1900- tallene under indflydelse af 2-3 helt dominerende gårde. Af kommunens øvrige landsbyer har kun Lyngby haft en beslægtet udvikling.

Kilder: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Brendstrup på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Brendstrup

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.tilstarkiv.dk/

https://digdag.dk/